1 John 4

Ba Godinu Imumuini seitaninu me sara imumu

1Nanu uwara, nanu neno yabai ibinu. Moana uwaranu sina da nauawe! I uwarama waita, Godinu Imumu yabai ibinu waitana ba me. Enoba imue eawe! I emabai ibinu imumu ue eawe. Ina Godibairoma fari aba me? 2Godinu Imumu Kotofu bobo uwara anene imutaita? Godinu Imumu Kotofu bobo uwarama waita, Godinu Amara Yesu Keriso, Dawa Ba Eme Sini waitaba emanu sina Godibairoma fari ya iwata utaita. 3Godinu Imumu Kotofu me uwarama eno waita, Godinu Amara Yesu Keriso Dawa ba eme sinawa waitaba emanu sinana Godibairoma farawa ui. I imuetana wasai kerisonu imueta. Wasai kerisonu imueta wenero nauita. Ina ewa orofaro ido fare ibinu.

4Nanu aruma amara, yana Godinu uwaraba i Godinu sina nautawa irueta sina waita uwara serigari utaita. I yabai ibinu Imumu Dana derawere. I emabai ibinu imumu dana kikiratu iba yana ema serigari utaita. 5I uwarana ewa orofa atata uwaraba i Godinu sina nautawa uwarama emanu sina nautaita. 6Nono yaini naini yana Godinu uwaraba Godinu sina nautaita uwarama yanu sina nautaitaro Godinu sina nautawa uwarama yanu sina nautawa utaita. I uwarama eno utaitaba i Kotofu Imumu bobo uwaraini i seitaninu siosa imumu bobo uwaraini yana iwata utaisi.

Godi Dawana neno arama uetanu ubi

7Nanu uwara yana neno arama ue matafene watane. I ba neno arama ueta Godibairoma fariba iba neno arama ufeisi. 8Anama neno arama utasuna dawana Godinu amara. Dana Godi iwata utasu. Ana anama neno arama utawa utaitana ema Godi iwata me. 9Godima neno arama uegou utasu. Godima Danu Amara yaba tare uifiro yana me ibene ibene ibifene iba ewa orofaro siaia uiro tarari. Godima eno uiba Danu ba neno arama ueta yaba ma boroyari. 10Yana Godiba neno arama uegou utawa utaisiro Dana yaba neno arama uegou utasu. I ba neno arama uetana eno, Dawa Danu Amara yanu ba me ueta nesia mubie iba Yesu siaia uiro ewaro tarari. 11Nanu uwara, Godima yaba eno neno arama uegou uiba yaini naini enanari neno arama uegou ufene watane. 12Ya nesia Godi erawa nono yana neno arama ue matanaisina Godima yanu neno ubarero ibinu. Ibinuba Danu neno arama ueta ari neno arama kobererau uegou utaisi.

13Godima Danu Imumu Kotofu siaia uiro tare yabai ibinu. Enoba ya iwata utaisi, Godima yabai ibinuro yana Dawabai ibinisi iwata utaisi. 14Godima Danu Amara ewa orofa atata uwara nesia ma wirofie iba siaia uiro tarari. Dawa tarariro esiba iba yaba waisi. 15Anama Yesu Dawa Godinu Amara wasuna Godima i amaranu neno ubarero ibinuro dawa Godibai ibinu. 16Enoba Godinu yaba neno arama uetana ya iwata uteda imuegou utaisi. Godima neno arama uegou utasu. Dana ba neno arama ueta. Anama uwaraba neno arama utasuna dawa Godibai ibasuro Godima danu neno ubarero ibasu.

17Godima yanu neno ubarero ibinuba uwaraba neno arama uegou utaisi. Eno utaisiba Godinu koto kowa fafiro Dawaba iya da uyafeisi. Ewa orofaro Dawa ari ibinisiba Danu koto kowa fafiro Dawaba iya da uyafeisi. 18Yana ba neno arama uegou utaisina iyarawa utaisi. Ba neno arama uegou uteda iyareta mu sanaisi. Yana iya uyaredana Godi imuegou utawa iba iya uyaraisi. Godima ya fanisi mafisu aba me? Eno imuteda iba iya uyaraisi. Anama eno utasuna dawa Godinu neno arama ueta imuegou utawa utasu. 19Dana yaba botai neno arama utasuba nono yana Dawaba neno arama utaisi. Ina imuegou uawe. 20Anama na Godiba neno arama utatane weda nono danu domayaba neno ka utasuna dawana meo bobo amara. Ido anene anama Godi erawa uteda neno arama utasude nono danu domaya erasute neno arama utawa utasuna dawa Godiba neno arama utawa utasu. 21Yesuma eno bunawere wasu, ana Godi neno arama utasuna anu aiye neno arama ua wasu.

Copyright information for `YRB