1 John 5

Naueta amarama nasininu ueta siosa serigari utasu

Anama Yesu Dawana i Keriso imutasuna i naueta amara dawana Godinu amara. Enoba anama mui dera amaraba neno arama utedana i amara danu aruma amaraba enanari neno arama utebasu. I arina anama Baba Godiba neno arama utasuna Danu Amara Yesu Kerisoba neno arama utasu. Yana Godiba neno arama uteda Danu wasu sina nautaisite utaisina ya iwata utaisi, ina Danu uwaraba enanari neno arama utaisi. Anama Godiba neno arama utasuna dawa Godinu wasu sina nesia nauegou utasu. Enoba yabaina Godinu sina urumu me. Urumu meba Godibairoma fareta uwara, Danu sina naueta uwarama ewa orofa atatanu ba mewere ueta sineta serigari utaisi. Yesu Keriso imuegou utaisina i siosawere ueta sineta serigari utaisi. Anama Yesu Keriso Dawa Godinu Amara imutasuna dawa ewa orofa atatanu ueta sineta ba mewere serigari utasu.

Godima Danu Amaranu sina ma wabararo uegou ui

Yesu Keriso Dawa ewa orofaro babataito ufite me ibifiro Danu onono itafiro uifie iba tarari. Dawa babataito torowa ufie farawa ui. Dawa babataito ufiro Danu onono itafie iba tarari. Godinu Imumu Kotofuma i Yesuba sina wasu. Godinu Imumu Kotofu Dawana ba iba ba wasu. Yesunu babataito uetaini Danu onono itaretaini Godinu Imumu Kotofunu wetaini i rarogonuma sina demurai waita. Ema eno waita, Yesu Keriso Dawa Godinu Amara waita. Yana emenu waita sina nautaisi. Nono Godinu wasu sinana derawere emenu waita sinana kikiratu. Godima wei, Yesu Keriso Dawa Nanu Amara weiba ya nauegou utaisi. 10 Anama Godinu Amara Yesu imuegou utasuna Godinu ba sina danu neno ubarero ibinu. Anama Godinu sina nautawa utasuna dawa Godi meo bobo wasu. Godima Yesu Dawa Nanu Amara weirogo i amarama dawa nautawa uteda Godi Dawa meo bobo wasu. 11 Godinu sina ane ari? Danu sinana eno, Nanu Amara ubi yabai siaia umaro tarafite yaba uifiro me ibene ibene ibifoe watane, Danu sina eno wei. 12 Anama Yesu Keriso imuegou utasuna Godinu wiroetaini me ibene ibene ibetaini awona dawabai ibinu. Anama Yesu Keriso imutawa utasuna Godinu wiroetaini me ibene ibene ibeta dawabai me.

Ya iwata yana wiroeta me ibene ibene ibifeisi

13 Godinu me ibene ibene yabai ibinu imuegou ufoe iba ya Godinu sina nautaita uwaraba ewa owawa ue odatane. 14 Yana Godinu imueta imuteda ane ane Dawabai wenaueraisina Dawa nautasu. Ina imuegou utaisi. 15 Godima yanu wenauereta nautasuba Dawa nesia yaba matasu. Ina ya iwata utaisi.

16 Yana eraitana Godinu mui naueta amarama ba me utasuro eraita. Eraitana danu ba me uetana uieta dabaro aneta me iba Godibai guriguri uawero Godima i amara ma wirofi. Nono moana uwaranu ba me uetana uieta dabaro aneta iba Godibai guriguri da ufoe watane. 17 Ba me ueta nesiana siosawere Godima wasu. Nono moana ba me ueta Godima mune imutawa ufisu. Mui ba me ueta siosawereba Godima i da mubisu. 18 Godibairoma faraita uwara ema ba me utawa utebaita. Godinu Amara Yesu Dawa Godinu uwara durua utasuba seitanima i uwara agema buritawa utebasu.

19 Ya Godibairoma fasi yana iwata utaisi. Nono i orofa atata Godinu sina nautawa uwarana seitanibai ibinita. 20 Godinu Amarama ewaro tararite yaba iwata derawere mateda Dawa iwata ufene iba tarari. Yana i ba Amara, Godinu Amara Yesu Kerisobai ibinisi. Ewa Yesu Keriso Dawana Godi. Ewa wiroetana me ibene ibene ibeta. Ina nesia ya iwata utaisi.

21 Nanu Aruma Amara, i ba me godi nesia kodiawe. Nanu sina ido me sininu.

Copyright information for `YRB