1 Peter 2

Dera Waria Amara Dawana me ibeta gebiro ari

Awona neno ka uetaini meo imuetaini meo wetaini mui amaranu ane aneba diti uro owere ma owere uetaini emeba dubena saneda sina wetaini i nesia kodiawe. Kuitama danuanu ama dumamu ifie i webasu i ari Godinu sina iteiboe i wiawe. Eno ufoitana daido wirofoita. Yanu Dera Waria Amarama yaba kobererau neno arama uteda kobererau utasuro iwata utaitaba iba eno uteiboe watane.

Yesu Kerisobai aniawe. Dana i me ibeta gebiro. Iba Godinu bukaroma wasu, emema Dawa ekoitaro nono Godima Dawa kobererau we imuteda mune odi. Nono yade, yana me ibeta gebiro ari sinaita. Godima ya i gebiroma danu dubu su ubu utasu. Ya uwarana Godinu kakara fuyo ode sina weta uwara. Enoba yana Dawabai yanu nenoini nauetaini imuetaini ina fuyo ari odiawero Godima Yesu Keriso imufite mubi. Godinu bukaroma eno wasu,

eawe, Nanu kobere muneta gebiro Dawa Yesu, Dawa Na mune i su botai tutubu ari Saioni orofaro saneba anama Dawa imufisuna dawa maru da ufisu,
eno wasu.
Ya naueta uwarama Dawana kobererau imutaita. Nono i nautawa uwarama eno imutawa utaita. Godinu bukaroma emaba eno wasu, i ane ane ubu ueta uwaranu mu sata gebiro, ina i sunu botai tutubu ari sini, eno wasu. Godinu bukaroma nono eno wasu,

i gebirona emenu ure baidaureta gebiro. Ina eme ma ureieta gebiro,
eno wasu. I uwarama Godinu sina nautawaba iba ure baidauraitate ane ureitaita i ari. Godima wasu, anama eno ufisuna dawa ure baidaufite ureifisu wasu.

Ya nesiana Godinu uwara

Nono yana i uwara ari me. Godima ya mune odi. Dana ya Danu roiya fuyo ode sina weta uwara mune odi. Dana ya Danu kakara uwara odi. Dawa ya dumuroma ma dare munite Danu ariowerero ane odiba i sina emebai weboe iba eno ui. 10 Boderena yana ba uwara me. Nono owonana yana Godinu ba uwara. Bodere yana Godinu neno arama ueta iwawa utebita. Awonana Godima yaba neno arama utasuro iwata utaita.

Ya nesiana Godinu gaukara ueta uwara

11 Naiyemutu, nanu mui sina wemaro nauawe. Yana ewa orofaro ibinita uwara ari me. Yana aika daba dou uwara ari. Enoba yanu ofenu siosawere unu nesia kodiawe. I ofenu unu ima yanu nenonu imumuini uranusu. 12 Ya naueta uwarama i aika uwarabai ibeda kobererau uawe. I uwarama ya siosawere utaita eno wawei webitae imufitaitana yanu kobere ueta torowa ereibitaitaba emanu sina siosa weta ekodifitate Godinu fafisu kowaro Godinu ifu we ma kobererau ufitaita.

13 Yana yanu Dera Waria Amaranu uwaraba yanu gaemani uwaranu tarawatu nesia uegou uawe. I gaemani yawoeta dera amaranu tarawatuini Dana siaia uiro fata uwaranu tarawatuini nesia uegou uawe. Dana siaia uiro fata uwarama i siosawere ueta uwaraba fanisi mafitate i kobere ueta uwara emanu ifu we ma derawere ufitaitaba i tarawatu nesia yawoegou uawe. 15 Moana uwarama Godinu sinaba siosawere waita. Godima ya kobererau uforo i beforo buna me uwarama efitate emanu siosawere ueta ekodifitae eno imutasu. 16 Yana sabua ueta uwara meya, me kobererau ibiawe. Yana sabua ueta uwara me, kobererau ibinisi webote nono siosawere ufoitana ina siosawere. Eno da uawete Godinu sabua ueta uwara ari ue ibiawe. 17 Uwara nesia kakara uawe. I naueta uwara nesiaba neno arama uawe. Godiba kakara uawete Danu wasu sina nauteda gifena da uawe. I gaemani uwara nesia kakara uawe.

Yesunu buribi anibete Dawaini arotorowa urumu woufe

18 Nanu mui sina ewado eawe. Ya gaukara ueta uwarana yanu yawoeta uwaraba ititi kakara uteda emanu sina nesia nauegou uawe. I yawoeta uwara nesia, i kekerama yawotaita uwaraini i kimuwere yawoe sina derawere we yawotaita uwaraini ema nesia emanu sina nauegou uawe. 19 Anama siosawere utawa utasuro yawoeta amarama fanisi me sara matasuro Godinu unu ufie ibo utawa utasuna Godima dawaba we ma kobererau utebasu. 20 Anama siosawere utasuro yawoeta amarama isuma urasuro ibo utawa utasuna ibai imueta mui me. Nono yana kobererau utaitaro yawoeta amarama isuma urasuro ibo utawa utaitana ina kobererau, Godima eno imutasu. 21 I oferi wouretana yanu gaukara. Godima yaba mai. Yesu Kerisoma yaba oferi wourebiba Dawa yanu ereta. Enoba Danu buribi ane enanari uawe. 22 Yesu Keriso Dawa ba me utawa uite sina meo wiawa ui. 23 Moana uwarama Dawaba sina siosa webitaro emaba sina moko wiawa utebi. Isuma Dawa urebitana Na uraitaba yaba moko enanari umau wiawa ui. Godima nesia koto rorowarau utasuba Yesu Kerisoma Godi imuteda siosa moko utawa ui. 24 Yesu Keriso Danu ununa ya yanu siosa uetaroma uifete kobere ueta imueta torowabai ibifene iba ba me ueta wourite korosiro ui. 25 Yana daba aika maika me sara siosa inareta mamoe ari. Yana eno utebe nono awona owetate yanu Dera Yawoeta Amarabai fata. Dawa yanu nenonu imueta yawotasu.

Copyright information for `YRB