1 Peter 3

Awerasi awetabo muneta sina

Ya awetaboma ya nesia yanu dera uwaranu sina nauteda utaisi i enanari yanu awerasinu sina nauawe. Moana awerasima Godinu sina nautawa utebitaro nono yana emanu sina nauegou ufoitana yanu kobere ueta sineta efitate Godi imufitaita. Yanu kakara ueta sineta ima yanu awerasinu imueta ma owefisu. Yanu ofe ma kobererau uetana ido me. I foumaro sigina yanaetaini agero sia waiyetaini kobere wadia yuretaini ina kobererau merogo nono yanu ma kobererau uetana edono, neno ubarero kobererau imuetaini nenoro wesarau ufoe imuetaini neno nabi uetaini ina yanu werei werei idoni, Godima eno imutasu. I bodere naueta awetaboma Godi imuteda emanu werei eno utebita. Emanu awerasinu sina nautebitaba ina emanu werei ari. Mui awetanu ifu Sera dawa eno uteda danu awera dawana emanu su yawoeta amara wei. Yana enanari ufote iya da uyafoitana yana Sera ariba danu gifena me arumami siboita.

Ya awerasiba sina wemaro nauawe. Ya awerasima yanu awetabobai kobererau ibeda ema imuegou uawe. Yana bunawere emana buna meba emanu ofeba kakara uawe. Emaini yaini Godinu kobere durua ueta uruama munaitaba yanu awetaboba siosawere ufoitana Godima yanu guriguri ueta da naufisu.

Ya nesia neno demurai imuteda merau ibeibe

Nono ya nesia ewa dubu sina nauawe. Imueta daba demurai imuawe. Neno bobona sasae me ibeda yanu yanu imue matawete neno arama ue matawe. Anama yaba siosawere ufisuna dawaba moko siosawere da uawe. Anama yaba sina siosa webisuna dawaba moko sina siosa da wiawete dawaba we ma kobererau uawe. Aneba? Godi Danu unu yana emeba we ma kobererau ufero Dana ya we ma kobererau ufie iba ya mune odi. 10 Godinu bukaroma eno wasu,

anama danu unu ewa ibetanu wiroetaini kobererau ibifie ufisuna dawa bebetu kimu da ufite meo da webite dawa siosa ueta ekodifite kobererau ufisu. Dawa i kobere ueta atafie dobefisu.
12 Godi Dawa i kobere uwara ereda emanu guriguri ueta nautasu. Dawa eno utasute nono i siosawere utaita uwaraba Danu ibo nawata ma kimu uteda ema ekodasu,
Godinu bukaroma eno wasu.

Kobere uetaba oferi woufeisina ido

13 Yana kobererau ufoitana mui amarama yaba siosawere da ufisu. 14 Nono yana kobererau uforo moana uwarama yaba siosawere ufitaitana Godima ya ma kobererau ufisu. I uwaraba iya da uyawete Yesu Keriso nenoma imuegou uawete Dawa yanu Dera Waria Amara imuteda Danu ifu we ma uyawe. Ana anama yanu imuetaba wenauefitaitana emaba kobererau uteda kekeramaratu moko wiawe. 16 Ure nudarau uetaini ititi kakara uteda wiawe. Yanu kobere rorowarau imueta yawoawe. Eno ufoitana i yaba siosawere ufitaita uwarama yanu Yesu Kerisoro kobererau ueta sinetaba maru ufitaita. 17 Ina Godinu unuro yana kobererau ufero ya fanisi mafitaitana yanu kerere meba Godinu iboro ina kobererau. Nono yana siosawere ufero iba ya fanisi mafitaitana yanu kerereba iba Godinu iboro ina siosawere.

Yesu Kerisoma yanu ueta siosa mune dubena afu sabie iba ui

18 Yesu Keriso Dawa emenu siosa ueta wouri. Dana siosawere me. Dana kobererau. Nono i kobere Amarama i siosawere uwaraba ui. Danu unu ya nesia Godibai woure odifie iba yaba tare ui. Danu nasiniro ibeta ofe uiro nono Danu me ibeta imumu ido uyarite me ibene ibene mane ibinu. 19 Dawa Danu me ibeta imumuma i diburaro ibebita imumubai anite Godinu sina emaba wei. 20 I diburaro ibebita imumu ema ofe boboro bodere ewa sakairo ibeda gifena utebitaro Godima emaba ibo utawa yawoegou utebi. I kowaro Noama danu bouti ubu utebi. Dawa i bouti ubu ue me siniro uwara ba torowa, eita (8) ema bouti ubarero amutaba ogoma ema ma inutawa uite ma fekau ui. 21 I sina imue eawe! I bodere uetama i babataito uetanu ubi ma boroyari. I babataito uetana yanu wiroetanu daba. Ima yanu ofe urotawa utasu. Yana babataito uteda Yesu Keriso Dawa uietaroma uyari imutate imueta iga me kobererau imutaitate wirotaita. 22 Yesu Keriso Dawa urero mane ibinu. Dawa Godinu banibira age afu mane yaubeda aneruini buna ane ane nesia yawotasu.

Copyright information for `YRB