1 Peter 4

Oferi woufeisina ueta sineta ba me ekodifeisi

1Yesu Keriso Dawa Danu ofero oferi wourebiba oferi wouretaba imuegou uawete yanu naueta ma buna uawe. Imue eawe. Yana oferi wouraitana ba me uetaini siosawere imueta ekodaitaba ba me uetanu buna me sinebasu. Enoba yana ibedana i ba me uetaini siosawere imueta ekodifote Godinu unu torowa uteiboe watane. 3Yana bodere ibedana i aika nautawa uwaranu unu enanari siosawere utebitaba nono awonana kodiawe. Yana bodere ibedana dita yagera fare, siosa neno wanai ueta ue, siosa yaura ure, kimu ogo derawere ie, ba me godibai siboro ue, enoma enoma utebita. 4Yana awona yanu nautawa yaiyemutunu siosa ueta eno utawa utaitaba emana ya ereda neno kirifu uteda yaba sina siosa waita. 5Godi Dawa ue bou utasuba i uitaita uwaraini me ibinita uwaraba koto ufisuba Dawa i uwarabai emanu siosawere uetaba wenauefiro Dawaba moko webitaita. 6Enoba i uieta uwarama Godinu sina nauta. I uwaranu ofe uifitaro emanu imumu Godi ari ibifie iba Godinu sina emaba weiro nauta.

Godi ane ane utasu enanari Danu naueta uwara eno utaita

7Ewa orofa atatanu ibaiabai nesia me sibie utasuba yana guriguri ufoe uteda me sara siosa da ibiawete yanu torowa yawoegou uawete imuegou uawe. 8Nono yanu yanu neno arama uegou ue matawe. Eno ufoitana yanu yaiyemutunu ba me ueta ereda da imufoita. 9I yadama fareta uwaraba ibo da uawete bana wegou uawe. 10Godima ya nesiaba buna aika maika mae mae uiro yawotaisiba ima yanu yanu durua ue matawe. Eno ufoitana Godima mai buna ima uwara durua ufoita. 11Ananu buna buna maetana durua ueta, dawa Godinu bunama wegou ufisu. Ananu buna maetana durua ueta, dawa Godinu bunama eme durua uegou ufisu. Yana Yesu Kerisonu ifuro eno uawero emema ereda Godinu ifu we ma derawere ufita. I bunaini araetaini Godibai me ibene ibene daido ibeibisu. Nanu sina ido.

Yesuini oferi arotorowa woureta sina

12Naiyemutu nanu mui sina eawe. Awe uyareta ina yareta ari, ima yabai fafite ya ue efisuna neno siosa uteda kirifu da uawe. Ina kamama uetana me. Uwara aika maikabai awe eno uyarasu. 13I awe uyaretaba iya da uyawete yaru uawe. Yana Yesu Kerisonu oferi woureta uruama woufoitaba duburo Danu araetawere faretaba yaru derawere ufoita. 14Emema yanu nauetaba yaba siosa sina webitaitana yaru uawe. Godinu araetawere Imumu Kotofuma yabai bunawere fareibisuba yaru uawe. 15Nono i eme ma uietaini waira uetaini ma kerere uetaini yanu imueta uwarabai eno da wiawe. I siosawere uetaba awe uyareta muboitana ina arotorowa me. Ina siosawereba eno da uawe. 16Nono yanu nauetaba awe uyareta ana anabai fafisuna maru da uawe. Yana Yesu Kerisobai ibeda yana Danu ifu munaita uwaraba iba maru da uawete Godibai we ma kobererau uawe. 17I koto kowa ido farinu. Ido farinuba Godima Danu uwara ko, koto ufisu. Nono ya ko koto ufisuna Godinu sina nautawa uwaraba ane ufiro emanu dubu ibeta ane ari mubitaita? 18Godinu bukaroma eno wasu,

i naueta uwaranu wiroeta kimuwereba i nautawa uwara anene wirofitae uteda ane ufitaita?
Eno wasu.
19Enoba Godinu unuro ananu naueta Godibai odifiro iba dawabai siosa fafiro oferi woufisuna ina danu unu me, Godinu ifuro eno ufisu, iba ina kobererau. Ina kobererauba dawa ubu ui Godibai danu wiroeta odifiro i we bou uteda enanari utebasu Godi Dawa i amara yawofisu.

Copyright information for `YRB