1 Peter 5

Ya dera uwarama Godinu mamoe yawoegou uawe

1Ya dubu su yawoeta uwaraba wemaro nauawe. Naini nana dubu su yawoeta amara. Nana Yesu Kerisonu korosiro oferi woureta erete nono Dawa araetawerero fafiro Dawaini uruama ibifutu. Nanu iba sina ewado eawe. 2Godinu dubu su naueta uwara yawoegou uawe. Mamoe yawoeta uwarama emanu mamoeba rau matebaita i ari yanu dubu su naueta uwaraba Godinu sina ieta ari mawe. Yanu unu oi muboe uteda yanu gaukara da uawete yanu unu uteda iba uegou uawe. 3Kimuwere da yawoawete kobererau uawero efitate enanari ufita. 4Eno uforo i botai dera yawoeta Amara fafisuna Danu bunaini araetawerero Dawaini uruama ibifoita ina yanu moko muneta.

Yanu torowa da ma buna ufete imuegou ufe

5Ya reka uwarama i dera baeta uwaranu sina nauawete emaba ititi kakara uawe. Ya nesia nenoma sasae da uawete yanu yanu durua ue matawe. Godinu bukaroma eno wasu, Godima i sasae bobo uwara ekodasute i sasae me uwara durua utasu, eno wasu. 6Enoba yana Godinu buna agero ibeda sasae ueta kodiawero Dana ya Danu kowaro ma derawere ufi. 7Dana ya nesia ereda yawotusuba yanu derawere nenoma imueta Dawabai odiawero ibifi.

8Toafurau yawoforo yaba wasai utasu amara, seitani, dawa dera awe orowa kua ari eme afie kekerama dobereda kaka ue inarasu. 9Dawa yaba eno ufisuna yanu naueta ma buna uwae. Ya iwata, dawa i naueta uwara nesiaba enanari siosawere utasu. 10Ya eno kikiratu oferiwoufoitana Godi Dawana i kobere durua uetanu Damama, Dana weiba yaini Yesu Kerisoini arotorowa ibeda danu araeta muboita. Ya oferi kikiratu woureiboitana Godima ya mune ma rorowarau ufite ma inafite ma buna ufiro ibeiboita. 11I buna derawere Dawabai ibifisuba Dawa nesia me ibene ibene daido yawoteibisu. Ido.

Dubu ario sina

12Siwanasi dawa ewa owawa woure yabai ane mafisu. Dawana kobere naueta amara. Ewa owawa uteda ya uwaranu neno ma buna umane watane. Godinu kobere durua ueta sina ewado ba odine. I sina eregou uawete yanu naueta ma derawere uawe.

13I Babaronia suro ibinita naueta uwara emaini nanu amara Makaini emana yaba ario sina waita. 14Yana i naueta uwara atafoitana ario weda age mamiawe. Ya Yesu Kerisobai ibinita uwara Godinu wesa ueta yabai ibeibiro merau ibeiboe watane. Nanu sina ido me sininu.

Copyright information for `YRB