1 Thessalonians 1

1Na Foro, nana ewa sina owawa ue odatane eawe. Sairasini Timotini nabai ibeda yaba ario waisi. Ya Tesoronaika su uwara, ya Baba Godinu naueta uwaraba yana Godini Yesu Kerisonu uwara. Godima ya kobererau durua ufite ya nesiaba wesarauini ure nudarau ueta mafiro merau ibifoe iba watane.

I Tesoronaika uwara emanu naueta ma kimu utate rorowarau inarebita

2Guriguri utedana Godibai yaba we ma kobererau utebaisi. 3Ya iwata, yana Godi imuegou uteda emeba neno arama utaitate kobererau uetaba ejiwa utawa uene uene utaitaro iba Godibai we ma kobererau utaisi. 4Naiyemuturaratu, Godima ya neno arama uteda we mune odi. Ina ya iwata utaisi. 5Naini nanu uwaraini ya ewa kobere sina me sara sina torowa webene yabai wo farawa utaisi. Ema, enona me! Ina Godinu Imumu Kotofunu bunaro fareda yanu naueta ma derawere utasu. Iba yanu ueta yabai kobererau utaisi. 6Enoba naini nanu uwaranu ueta sineta enanari utebita. Yanu Dera Waria Amaranu ueta sineta enanari utaita. Yana Godinu sina nautebitana moana uwarama yaba siosawere utebitaro Godinu Imumu Kotofuma ya durua utebiba Godinu sina nauegou utate yaru derawere uta. 7Ya eno utaba i Masadoniaini Akeiya orofa Godinu naueta uwarama nautate ya enanari ufene weita. 8Godinu sina yabairoma i Masadoniaini Akeiya orofa uwarabai torowa anawa. Yanu Godi imueta moana uwarama i orofa atata uwara nesiabai we inarebitaro nautebitaba naini nanu uwarama sina nono wiawa utaisi 9I sina we inarebita uwarama eno waita, i Tesoronaika su uwarama Foroini danu uwaraba bana weitate emaba kobererau uta. Eno utate i ba me godi ekoitate i ba Godibai aneda i me ibinu ba Godinu gaukara utaitate Godinu uietaroma ma uyari Amara i ureroma fafisu Amara yawotaita eno waita. 10Godima i ba me uetaba ibo utasuba iba Godima koto derawere ufisu. Enoba Yesu Dawa ureroma fafisu Amarama Godinu ibo uetabairoma ya ma wirofisu.

Copyright information for `YRB