1 Thessalonians 4

Godi Danu ununa kobererau inareta

1Naiyemutu, nanu mui sina ewado eawe. Yanu Dera Waria Amara Yesuma buna masinuba ya Tesaronaika uwaraba mui buna sina webete we kakara ufene watane. I sina edono, Godi Danu unu ueta yaba weisina enanari uteda kobererau ibebita. Awonana deiro deiro eno uegou utebeawe. 2Yanu Dera Waria Amarama i sina naba weiba enanari yaba waisiro ya nauteda iwata utaita. 3Godi Danu ununa yanu nenona kakaraini roatarau, iga me ibeta iba dita yagera da uawe. 4Ya nesia kobere aweta muneta daba iwata uegou ufote awetaboba ititi kakara uteda yawoegou ufoe iba yaba watane. 5Godinu sina nautawa uwaranu aweta muneta ari da uawe. I uwarama arumami aba awetabo ereda neno wanai uteda ufitae iba me sara munaita. 6Yanu yaiyenu awetanu buribi da aniawe. Eno ufoitana Godima ya fanisi derawere mafisu. I sina yaba bodere we kakara usiba nauegou uforo! 7Godi Dawa unutawa dita yagera fareta. Danu ununa yanu nenoroma kobererau torowa imueta iba ya Danu uwara we mune odi. 8Anama i wasu sina imutawa utasuna emenu imueta ekodawa utasute Godi Dawa Danu Imumu Kotofu yaba matasuro dawa i Godinu imueta ekodasu.

9Godinu naueta uwaranu moko moko neno arama ue mataneta, iba ewa owawa da umau. Godi Danu aika ya neno arama ue matafoe we mawetu uiba iba mui sina siaia da umau. 10Yana i Masadonia orofa Godinu naueta uwara nesia neno arama utaitaro ya iwata utaisi. Nono yanu ununa ya Tesaronaika uwara neno arama deiro deiro eno uegou utebeawe. 11Kobererau inare yaure utebeawete mui amaranu ueta sineta da uawete yanu ueta sineta torowa uawete yanu gaukara agema uawe. Bodere eno uawe sina yaba weisiro nauta. 12Eno ufoitana moana uwarabai nui da weboro Godinu sina nautawa uwarama efitate ya kobere uwara webitaita.

Yanu Dera Waria Amarama owefite fare ya ma wirofisu

13Naiyemutu, i Godi imutebe uitebita uwaranu ueta sineta ya iwata ufote i Godi imutawa uteda urero da anibitaita uwaranu sorara ueta enanari da ufoe iba mui sina owawa ue odatane. I sina eregou uawe. 14Yesu Kerisoma uite nono i uietaroma uyari. I ueta imutaisina Godima Yesuini Danu Dawa naue imue uteda uitaita uieta uwara nesia enanari uietaroma ma uyafite woure afisu imutaisi.

15Yanu Dera Waria Amarama weiba yaba ewa sina waisi, ya me ibinisi uwara, Yesu Kerisonu fafisu kowaro, ya ko Dawabai da anibeisi. Godinu sina nauteda uitebita uwara ko anibitaro nono emanu buribi anibeisi. 16Yanu Dera Waria Amara ureroma tarafisuna Dawa yua derawere webiro i botai aneruma sina derawere webiro Godima Danu tawuyo derawere ubufisu. Eno ufiro Yesu Kerisonu uieta uwara uriroma botai uyafitaro nono ya, ewa orofaro uitawa reka me ibinisi uwaraini emaini gosoro manibete nono ya nesia yanu Dera Waria Amara urero atafete yanu Dera Waria Amarabai mane me ibene ibene ibifeisi. 18Enoba ewa sina torowama yanu aika we ma nabi ue matawe.

Copyright information for `YRB