1 Timothy 1

Na Foro, Yesu Kerisonu afosoro amara ewa sina owawa nana ue odatane. Yanu ma wiroeta Godini Yesu Keriso Dana i ma wiroeta gaukara ue me sibisu eno we imutaisi. Emana na afosoro amara we mune oisiba iba ewa sina watane.

Timoti ewa sina ea. Bodere nanu we sina nauiba Yesunu sina naueta amara siniro iba aba nanu amara ari watane. Yanu Baba Godini yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisoini Emana a kobererau durua ufisite Emanu wesa ueta aba mafisiro merau ibifae watane.

Yanu meoma weta nesia ekodife

Na bodere Masadonia orofaro animane uete aba Efesa suro ibia we, aba enanari watane. Efesa suro ibeda i uwaranu aika we mawetu ueta, ina Godinu meba emaba bana weda kodiawe wia. I uwarama Godinu sina imutawa emanu uwaranu bodere ikikini emanu sirorari sina woroworo imue ibeda webaitaba emaba eno da wiawete kodiawe wia. I uwarama eno webaitaba moana uwarama Godinu ba imueta imutawa me sara imutaita. Enoba uwarama emanu naueta Godibai odawa utaita.

I Efesa su Godinu naueta uwarama neno arama uegou ufitate nenoma kobererau ufitate Godi imuegou ufitae iba watane. I tisa uwarama nanu sina ina iwawa utaitate urane yarane utaitate me sara waita. I tisa uwarama Mosesinu tarawatu we mawetu ufitae weda nono i tarawatunu imueta iwawa iwawa utaita. I tarawatuba Godinu wei sina enanari we mawetu utaisina i tarawatuna kobererau. Nono Godima ya ma wiroiba i tarawatuna yanu tarawatu me, ina i siosawere utaita uwaranu. Moana uwarama mui tarawatu ekodaitate dera uwaranu sina nautawa utaitate Godi imutawa utaitate ba me utaitate Godinu sina nautawa utaitate sina siosawere waitate danua damamaini emeini ma uitaitate dita yagera faraita. Sodomu su uwaranu siosa ueta enanari amara sadeima aweta awera ari utaita. Eme mame muneta utaita, meo waita, wawei waita. Nono yanu araetawere Godinu kobere sina, i sina nana watane. I we mawetu ueta sina abanaro ma siosa uteibitate aika maika siosawere uteibitaitaba iba Godima i tarawatu Mosesibai mai. Iba naini Godinu kobere sina emaba watane.

Godima Foroba neno arama uiro Foroma Godiba we ma kobererau ui

12 Yanu Dera Waria amara Yesu Kerisoma na Danu sina wemane iba we mune odite Dawa da ekodimane na durua utasuba Dawaba we ma kobererau utatane. 13 Bodere nana Dawaba siosawere utebitara. Danu ifu ma siosa ue Danu naueta uwara ma siosa uteda Dawaba sina siosawere webitara. Nanu beforo ba me. Nana kobere iwata meba Godima na fanisi matawa nanu ba me ueta mune sani. 14 Yanu Dera Waria Amarana kobererau. Nana Dawabai taka ue odineba Dana naba we mawetu utasuro nanu naueta Dawabai odeda Danu neno arama ueta ari enanari emebai neno arama utatane.

15 Yesu Kerisoma ba me ueta uwaranu neno ma wirofie iba ewa orofaro fari. Ina ba. Uwara nesia i sina naufitae iba watane. Dana na, i botai ba me ueta amara na ma wiroi. 16 Godima naba neno arama utebiba Yesu Kerisoma na, i botai siosawere ueta amara ma wiroite emema Danu kekerama ueta efitate Dawabai wirofitate me ibene ibene ibifitae iba eno ui. 17 Yanu Godi Dawa nesia iwata utasu. Dana yanu me ibene ibene ibeta Godi. Yana Dawa erawa utaisi. Dawa da me sibisu. Godi demurai Dawa torowa. Godi mui me. Enoba Danu ifu we ma derawere ufete Dawaba ainewaure we ma kobererau uteibene watane.

Timoti buna uate wasai ueta serigari ua

18 Nanu amara Timoti, nanu buna sina wemaro naua. Godinu we bou ueta uwarama bodere aba we bou utaba enanari uate uraneta uwara ari kobererau buna uate yanu Dera Waria Amaranu gaukara eno ua. 19 Yesu imuegou uate kobererau uaro anu nenoro imueta kobererau ufi. Moana uwarama emanu neno imueta imutawa emanu ununa siosawere uetaba iba siosawere utebita. Eno utebitaba enea ufe derawerema bouti ma arama utasu, enanari i uwarama emanu Godi imueta ma arama uta. 20 Mui amara sadeima eno usi. Emanu ifuna Aimeniasini Arekisanaini. I amara sadei Godiba sina siosa da webisite iwata ufisie iba ema seitanibai ode.

Copyright information for `YRB