1 Timothy 2

Guriguri uetanu sina

1Anu botai gaukara sinana edono, Godibai orofa atata uwaraba guriguri uteda we ma kobererau ua. 2I gaemani dera yawoeta uwaraini yanu dera uwaraba guriguri uaro Godima ema durua ufiro ya nesia merau ibeda urane yarane da ufete Godi imuegou uteda kobererau ufeisi. 3Ya eno utaisina kobererauba yanu ma wiroeta Godima yaru utasu. Godi Danu ununa eme nesia wiroeta. Ema nesia danu ba sina naueta. 5Godi Dawa demurai, mui me. Godini emenu abanaro inareta Amarana demurai. I Amarana Yesu Keriso. 6Dana uwara nesia ma wirofite Godibai odifie iba ewa nasiniro mune yaino ue odi. Godima i ma wiroeta kowa ido farinu weiba ya iwata utaisi, Yesuma Godinu unu uite uwara nesiaba ido korosiro ui.

7Godima iba na Danu sina weta amaraini afosoro amara mune odi. Na meo wiawa, ba watane. Aika uwarama Godinu ba sina imufitate Dawabai wirofitae iba na emanu tisa amara we mune odi.

8Uwarama guriguri ufitae guruguru utaitana nanu ununa ema nesia uranawa yaranawa ibo utawa age kobererau Godibai deiro saneda guriguri uteibitae watane.

Awetabunu sina

9I naueta awetaboini kobererau ibifitaita watane. Emanu wadiaba sasae da ufitate werei aika maika erawa nautawa da odifitate emanu fouma inita aika maika da yanafitae watane. Nono nanu ununa i awetaboma Godinu sina nauegou ufitate kobererau ufitaitana ina emanu werei ari. 11Awetaboma sina faiyawere da webitate sina nauegou ufitae watane. 12Na unutawa awetaboma eme we mawetu uetaba eno utawa utaita. Yanu dubu suro awetaboma eme da we mawetu ufitae watane. 13aneba eno watane? Godima Adamu botai ubu uite nono buribi Iwi ubu uiba iba eno watane. 14Seitanima Adamu irutawa, dana Iwi iruiro nauite ba me ui. 15Awetabonu gaukarana kuita muneta. Eno ufitate Godi imufitate sina derawere da webitate kobererau ibifitate eme neno arama ufitaitana Godima ema ma wirofisu.

Copyright information for `YRB