1 Timothy 4

1Godinu Imumu Kotofuma eno wasu, uwara faiyawere i dubu kowaro Godi ekodifitate seitaninu tisa uwaranu meo we mawetu ueta imufitate emanu dabaro anibitaita wasu. 2Seitaninu tisa uwarama meoma webitaro seitanima emanu neno inama yanono ufisuba ba me, meo torowa webitaita.

3I uwaranu meo webitaita sinana edono, amara aweta da mua, aruma awera da mua, moana ieta da iawe, eno webitaita. Godima emeba ieta nesia maiba emema Godibai emanu ietaba we ma kobererau ufitaitana nesia ifitaita. 5Godima ietata nesia kobererau wasuba yana Godibai yanu ietaba we ma kobererau ufeisina ietata nesia kobererau ufisu.

Timoti Godinu gaukara kobererau ua

6Timoti, a i sina Godinu naueta uwarabai webasuna ana Yesu Kerisonu kobere sina weta amara sibaro Godinu ba sinaini Danu we mawetu uetaini ieta ari ifasuba buna uteda kobererau ufasu. 7I bodere ikiki, ina Godinu ikiki meba da imuate Godinu sina imuegou uate anu imueta ma kimu ua. 8A iwata, ofenu ueta sinetana ya otowaratu durua utasu, ai Godinu ueta sinetana ainewaure, awonaini duburoini i me ibene ibene ibeta orofaro durua utebasu. 9Yanu i me ibinu Godi, Dawa uwara nesia emanu ma wiroeta Godi. Ana anama emanu naueta Dawabai odaitaro ema ma wirotasu. Yana Dawa imuegou utaisiba uwara efitae iba gaukara uegou utaisi.

11Ido, uwara nesia, i sina weda eno we mawetu ua. 12Uwarama a ayada amara torowa siosawere webitaitana ina kobererau meba eno ua, kobere sina torowa wiate kobererau ibiate neno arama uate Godi imuegou uate dita yagera imueta da imua. Eno ufasuna a kobererau imufitaita. 13Na abai famauna uwara nesiabai Godinu sina yawitebeate i sinanu ubi webiate i uwara we mawetu utebea.

14Timoti, Godinu we bou ueta uwarama aba we bou uta, enanari Godinu Imumu Kotofuma aba buna mairo i dubu su yawoeta uwara emanu age anu kofiri deiro oitaba i gaukara yawoegou ua. 15I gaukara uegou utebea. Ina uegou uaro uwarama anu kobere uteibasu efitaita. 16Anu ueta sinetaini we mawetu uetaini kobererau uegou ufaro! Kobererau uteibasuna Godima aini anu sina naueta uwaraini durua ufiro yanu ibeta merau ibifoita.

Copyright information for `YRB