1 Timothy 5

Kobere uetama eme ma rorowarau ueta sina

Nanu emeba kakara ueta sinana edono, a reka amaraba i dera uwara nesiaba iba sina webasuna ibo bobo da wia. Anu amamaba kobererau wasu sina ari emaba wia. I reka uwara nesia anu atae abuebai utebasu i ari i uwarabai enanari ua. Anu anuabai utebasu i ari i awetabo nesiabai enanari ua. I arumami nesia aini itareta arumami i ari ua. Ema dita yagera fafae da imua.

Wabu awetaboba wasu sina

Mui awetanu awera uifiro yawoeta eme meba i moana wabu awetabo yawoa. Mui wabu awetana danu koiniboroini aba danatamutu bobo, i uwarama emanu Godibai gaukara ufitate emanu danua warai danata warai yawofitaitana ina kobererau. Godima ina kobererau imutasu. I koiniboro me wabu awetaboma Godi imuegou ufitate guriguri uteibitaitana Godinu naueta uwarama ema yawofitae watane. Nono i wabu awetaboma emanu unu torowa ufitaitana emana uieta uwara ariba Godinu naueta uwarama ema da yawofitae watane. I sina eno bunawere webaro wabu awetaboma enanari ufitaro uwarama efitate moana uwarabai emaba siosawere da webitae watane. Anama danu danata demurai uwara da yawofisuna dana ba me. Anama danu iwa demurai uwara da yawofisuna dana siosa derawerero nono Godinu sina nautawa aika uwaranu ueta siosana otowanono.

Mui wabu awetama i dubu su wabu awetabonu gaukara ufie webisuna eno imue ea. Dawa oya sikisiti (60) munite awera demurai torowa muni. Danu koiniboro kobererau yawotebite moana uwara bana weda ieta matebite Godinu naueta uwaranu buri urotebite ofe woureta uwara durua utebite ane ane kobererau utebina i dubu su wabu awetabonu ifubai danu ifu odia.

11 Reka wabu awetanu ifu da odia. I reka wabu awetaboma awera mubitae Keriso ekodifitaita. 12 Eno ufitaitana emanu we bou ueta abanaro ma tufitaro Godima ema fanisi mafisu. 13 I reka wabu awetaboma ofe ejiwa ufitate gaduna isegari bobo uwaranu su suro ane sina faiyawere me sara webitate uwaranu ueta sineta imufitaita. 14 Enoba nanu imuetana eno, i reka wabu awetaboma awera mubitate aruma amara mubitate emanu su yawoegou ufitaro seitanima ya Godinu naueta uwaraba siosawere da webie watane. 15 Moana reka wabu awetaboma owere seitaninu buribi anaitaba iba watane. 16 Godinu naueta uwarabai anama iwa demurai wabu aweta bobona dawa yawofiro Godinu naueta uwarama i wabu aweta da yawofitate i eme me wabu awetabo yawofitaita.

Dera baeta uwaraba wasu sina

17 I dubu su yawoeta dera uwara, Godinu sina weda we mawetu uegou utebita uwara ya Godinu naueta uwarama ema kakara uawete emanu moko derawere mawe. 18 Godinu bukaroma eno wasu, borumakau uiti tai deiro amune adidiare ufiro uiti tai burubare itafisuna borumakaunu bebetu garari da uaro dawa uiti ifisuna ifisu wasute nono wasu, mui gaukara amarama danu gaukara utasuba danu moko mawe wasu. 19 Anama i dubu su dera yawoeta amaraba wawei webie ufisuna da naua. Ereta amara sadei aba rarogonu enanari webitaitana ido naua. 20 Abo dera yawoeta amarama ba me uteibisuna Godinu naueta uwara nesiabai woure odiawete koto uawero uwarama efitate iya uyafitate ba me da ufitaita.

21 Godini Yesu Kerisoini Godinu kobere aneruini emanu iboro inaibeda aba bunawere wemaro naua. Ewa sina nesia rorowarau wia. Ewa amarana nanu naiye aba etei amarana nanu komariba iba da wemau eno da we imuate i sina uwara nesiabai bunawere webaro naufitae watane. 22 Mui amara dubu su dera yawoeta amara mune odifae ufasuna anu age danu kofiri deiro me sara da odiate danu ueta sineta ko botai eregou ua. I amaranu ba me ueta uruama uoisia, ba me da ua!

23 Ogo torowa da ia. Anu desini oferi utasuba waini kikiratu itebea

24 Moana uwarama ba me wawuriro utaitaro moana uwarama ereda Godima emaba fanisi daido mafisu iwata utaita. Moana uwarama feare ibetawere ba me utaitaro moana uwarama awona erawa utaita. Nono Godima emanu ba me ueta erasuba emaba fanisi mafiro efitaita. 25 Enanari moana uwaranu kobere ueta eraitate moana uwaranu kobere ueta erawaro nono Godima i kobere ueta ma boroyafisu.

Copyright information for `YRB