2 Corinthians 11

Foroini i meo afosoro uwara

Nana gogore sina ari wemaro nauawe. Nanu sina da kodiawete nauegou uawe. Godima ereda yaba neno siosa utasu enanari nana yaba eno utatane. Nana ya uwara mui datu maeta aruma ari, i ari ya Yesu Kerisoba mae. Mui amarama buritawa aruma ari awera demurai ariba ya mae. Seitanima i aweta Iwi iruiro siosawere ui enanari yanu kobere Yesu Kerisoba imueta ekodiotote siosawere imuotoba iba imuteda neno siosa utatane. Mui amarama yabai farasute aika Yesu sina we, aika imumu kotofunu sina we, aika godinu kotofu sina we, eno utasuna aneba danu sina nauegou utaita?

I yabai ibinita derawere imutaita meo afosoro uwara ari, emana derawere nana kikiratu eno imutawa utatane. Nanu bebetuma kobererau wiawa nono nanu iwatana derawere iba watane. Ina yabai we ma boroyareda wawurirowere wero nauta.

Nana yabai ibedana oini ane ane munawa Godinu kobere sina me weda nanu torowa ma kikiratu umate ya ma derawere umane iba eno ue. Nanu torowa nanu ifu we ma kikiratu uete yanu we ma derawere ue iba na siosa ue eno we imutaita? Ya Korinita su uwarabai Godinu sina me wemane iba Godinu moana naueta uwarabai oi mure. Yabai ibedana ietaini oi mena yabai nui wiawa ue. I Masadonia orofa naueta uwarama nanu ietaini oini ane ane mataro mure. Bodere nanu ibetana yabai siosa mui utawa ue enanari umau. 10 Nanu ba sina wemaro nauawe. Ewa sina i Akeiya orofa uwara nesiabai wemau. 11 Aneba eno wemau? Nana yaba neno arama utawaro nanu neno yabai ibawa iba eno wemau? Me! Godi Dawa iwata na yaba neno arama utatane. Nanu neno yabai ibinu.

12 I meoma weta afosoro uwarama eno waita, yana Foro ari. Arotorowa gaukara ueta waita uwara weda emanu ifu we ma derawere ufitae utaitaba nanu unu emanu uetanu daba garari umane watane. Enoba nana Godinu sina weda oi munawa utebatane enanari uteimau. 13 I uwarana meo afosoro uwara. Emana irueta gaukara uwara. Emana eno waita, yana Yesu Kerisonu afosoro uwara eno we irutaita. 14 Seitanima danu ba ibo garari unono uteda ariowere aneru ari sinasu. 15 Enoba danu gaukara uwarama yana Godinu kobere gaukara ueta uwara we irutaita. Anene utaita enanari fanisi enanari mafisu.

Foronu afosoro gaukaraba oferi wouri

16 Nanu sina nono wemaro nauawe. Na gogore amara eno da imuawe. Nono eno imufoitana nanu sina da ekodiawete nauegou uawe. I uwarama sina derawere waita i ari sina derawere wemau. 17 Yesu Kerisoma ewa sina naba wiawaro nana gogore amara ariro me watane. 18 I uwarama emanu torowaba yana kobere uwara woroworo webaitaba enanari wemau. 19 Ya Korinita su uwarama yanu iwata derawere imutedana nono aneba i meo weta uwaranu gogore sinaba ibo utawa uteda nauegou utaita. 20 Moana uwarama ya emanu sabua ueta uwara ode, yanu ibaiabai waira ue, ya ma siosa ue, emanu torowa ma derawere ue, yanu ibo nawataro agema ure, enoma enoma utaitana ya Korinita su uwarama aneba eno ueta nesia ina ido eno waita? 21 Na maru uteda wemaro nauawe, yabai ibedana ya buna meba eno utawa ue. Eno derawere waitaba nono nana gogore amara ari enanari derawere wemau.

Nanu mui gogore sina ari nauawe. I uwarama ane sina derawere waitana na enanari sina derawere watane.
22 Emana eno waita, yana Ju uwara waita? Naini na Ju amara. Emana Isaraero uwara? Naini, na Isaraero amara. Emana Eibaramunu sisia uwara? Naini, na Eibaramunu sisia amara. 23 Emana Yesu Kerisonu gaukara uwara? Naini! Emana kobererau me, nana Yesu Kerisonu kobere gaukara amara. Nanu gogore sina ari nautaita? Ema gaukara kikiratu utaitaro na gaukara derawere utatane. Na diburaro faiyawere ode, uwarama na faiyawere ure, na ma uifitae ue, enoma enoma utebita. Amara sadeinu buri age ari (39) na eno urebe urebe mui amaranu agusi arina urawa koita. Enabira age fai (5) ari eno uta. Na domuma rarogonu ure, gebiroma na sane ure, enoma enoma naba utebitaro dera bouti rarogonu furiariro boutiroma enea abanaro rarogonu itare. Nana mui dumuini kowaini enea abanaro ibebitara. 26 Nana daba faiyawere ane fare, ane fare eno utebitara. Na eno utebitarana ogo okuma na ma inufie ui, waira ueta uwarama nanu ibaiabai waira ufitae weita, nanu ba uwarama na ma uifitae uta, i Godinu sina nautawa aika uwarama na ma uifitae uta, i dera natofo suro ibita uwarama na ma uifitae uta, i eme ibawa orofaro awe egima na afitae uta, eneama na ma inufie ui, i meo naueta uwarama na ma siosa ufitae uta, na gaukara derawere ue, kimuwere ue, dumu faiyawerero nauta ainawa utebitara. Ietaini ogoini meba osi wourebitara. Wadiaini su meba iwu wourebitara. Enoma enoma naba utebitaro nana uitawa me ibitara. 28 Nono mui sina serigari umate eno wemane watane, i dubu su su naueta uwara nesia emaba ainewaure imutebatane. 29 Anama Godinu sina ekodifie wasuna na neno siosa utatane. Anama Godi ekodasuna dawa durua umane watane. Ana anama i naueta uwaraba meoma waitana ibo utatane.

30 Nanu unu sina derawere, nanu torowa wemane umauna na buna meba Godima na ma buna ufiro sina derawere wemau. 31 Godi Dawa Yesu Kerisonu Damamaba Dawabai ibene ibene we ma kobererau ufene watane. Dawa iwata, nana meo bobo me. Nana ba weta amara. 32 Na Damasikosi suro ibebitarana kini Aritasinu mui yawoeta amara dana Damasikosi su yawoteda na budari ufie ui. Na budari ufie uiba nanu naiyemutuma na dera bosio ubarero youtate i su etu yafawere dowa eba deiroma nasiniro kiwuma ma bebere oitaro itarete ekodete iya anero na budari utawa ui.

Copyright information for `YRB