2 Corinthians 13

I Korinita uwara nesia emanu naueta yawoegou ufita

Na bodere yabai kowa sadei farete awona yabai nono famau. Anama mui amaraba wawei webisuna mui ereta amara sadei enanari webitaro naufitaita. Bodere yabai nanu mui abana iro ane ibetaro ibedana i ba me ueta uwaraba we kakara ue. Awonana na ewado ibeda enanari watane. Nono iro famate emaba fanisi derawere mamau. Yesu Keriso nabai ibeda durua utedibinu aba me iwata ufoe waitaba iro famate buna derawere umaro ereda Yesu nabai ibinu iwata ufoita. Yesu Dawa buna me amarana me. Dawa yabai bunawere utasu. Dawa buna me ofe bobo korosiro ui. Uiro Godima Dawa ma uyarite Danu buna maiba Yesu Dawa Godinu bunaro me ibinu. Naini nanu uwaraini buna me ofe bobo me ibinisi. Nono awona Dawa ari buna me ofe bobo ibeda Godinu bunama yanu gaukara utaisi. Yabairo i gaukara ufeisi.

Yanu torowa imue eawe. Yanu naueta bunawere utaita aba me ari? Yanu torowa ue eawe. Yesu Keriso Dawa yanu neno ubarero ibinu ina imutaita aba me? Ya uwarana ba naueta uwara aba Godi ekodeda irue ibinita? Yana eno ufoitana naini nanu uwaraba ba naueta uwara iwata ufoita iba watane. Ya uwara siosawere da ufoe iba Godibai guriguri utebatane. Nanu unu da ufote kobererau torowa ufoe watane. Emema nabai nanu nauetaba siosa sina webitaitana da nauawete kobererau uawe. I ba sina we ma kikiratu da ufete we ma derawere ufene watane. Naini nanu uwarana buna mero yana buna utaitaba yaru utaisi. Yanu ueta sineta naueta nesia derawere ufie iba Godibai guriguri utaisi. 10 Na ewado ibeda eno owawa odataneba yabai famauna we kakara da umate fanisi da mamane iba owawa odatane. Godima na buna maiba ima yanu naueta ma buna umate ima ya fanisi da mamane watane.

Dubu sina

11 Nanu dubu sina eawe. Yanu ueta sineta ma wiroawete nanu sina nauawete urane yarane da uawete wesarau ibiawe. I neno arama uetaini wesa maeta Godi yabai ibifie watane.

12 I naueta uwara ataneda age mamiawe.

13 I naueta uwara nesia yaba ario sina waita. Yanu Dera Waria Amara Yesu Keriso Dawa ya durua ufiro Godima yaba neno arama ufiro Godinu Imumu Kotofuma yabai ibifie watane. Nanu sina ido me sininu.

Copyright information for `YRB