2 Corinthians 3

Reka unuro ue mataneta gaukara uwara

1Yana i meoma we mawetu ueta uwara ari ufene iba ya Korinita su uwarabai yanu ifu nono we ma derawere ufeisi? Moana uwarama emanu ueta sineta ma derawere ufitae owawa odaitate yabai siaia utaita. Enanari da ufeisi. Eno da ufete nono mui ueta sineta ma derawere ueta owawa da mubeisi. Ya unutawa ueta sineta ma derawere ue owawa ue oeta. 2Ya Korinita su uwara, yanu ueta sinetana nanu owawa. Ya uwaranu reka neno imuetana nanu owawa ari. Emema i ereda Foroma gaukara kobererau utasu eno webitaita. 3Yana owawa ari. I owawa Godima yanae odite yanu ifu ma derawere ui. Nono naini nanu uwarama i owawa moana uwarabai ma boroyaraisiro eraita. Godima i owawa yawanama owawa ue odawa, Dawa gebiroro ue odawa, Dana i me ibeta Godinu Imumu Kotofuma emenu neno ubarero owawa ue odi.

4Yana Yesu Keriso imuegou uteda Godibai iya uyarawa merau ibinisi iba eno waisi. 5Yana kobererau me. Yana buna me. Godima ya buna matasuba kobererau utaisi. 6Godima ya Danu reka unuro ue mataneta sina weta uwara we mune odi. I reka unuro ue matanetana owawa oeta sina me. Ina Godinu Imumu Kotofunu unuro ueta. I bodere tarawatunu dabana uieta daba. I Imumu Kotofunu dabana me ibene ibene ibeta daba.

7I bodere tarawatu, i gebiroro owawa ue odi ina uieta daba tarawatu, ina ario derawerero fari. Mosesinu ibo nawata ario derawere uiba i uwarama emanu diti ma owetate erawa uta. Mosesinu ibo nawata ario utebe nono kekerama me sini. Ina enoba Godinu Imumu Kotofunu me ibene ibene wiroeta dabana kowanu ario ariroma i bodere arionu ario serigari utasute ario derawere utasu. Ide imutaita aba me? 9I uieta daba tarawatu kowa ario farina nono i Godima eme ma kobererau ueta kowanu araeta arioma i bodere ario serigari uteda ario derawere utasu. 10Ina imue eawe! I boderenu arioro fari arioma me sini. I awonanu araeta ariowerema i ario serigari utasuba i bodere ario ido me sini. 11I ario bodere tarawatu arioro farite kekerama me sinasuro nono awonana i me ibene ibene ibeta arioma i bodere ario ode serigari utasute ario derawere ue ibinu. I bodere ariona kikiraturo nono awonana i ario ba derawere.

12Yana i imueta nesia eno imutaisiba Godiba iya uyarawa Danu sina wegou utaisi. 13Yana Mosesi ari me. Mosesinu ario me sinebina Isaraero uwarama i eotoba Mosesi danu ibo nawata wadiama garari utebi. Yana eno utawa utaisi. 14I Isaraero uwarama emanu imueta garari uta. Awonana i Isaraero uwarama i bodere tarawatu sina yawitaitana i garari uetama emanu imueta garari utasu. Yesu Keriso Dawa torowa i garari ueta mune eta odasu. 15Nono awonaini Mosesinu tarawatu sina yawitaitana i tarawatuna garari ueta ari ima emanu imueta garari utasu. Nono anama Dera Waria Amara Godibai aneda danu naueta Dawabai odasuna i garari ueta eta anasu. 17I Dera Waria Amara Dawana i Imumu Kotofu. Imumu Kotofuma aboro ibinuro Mosesinu tarawatuma eme kimuwere yawotawa utasu. Emema Imumu Kotofubai merau ibinita. 18Ya nesia yanu ibo nawata garari utawa uteda i Dera Waria Amaranu araeta ariowere eraisite Dawa ari sibene uteda ainewaure enanari utaisi. Yana ato ari iba tiriri utaisiro emema i Dera Waria Amaranu araeta eraita. I Dera Waria Amarana Imumu Kotofu. Dana yaba durua utasuba eno utaisi.

Copyright information for `YRB