2 Corinthians 4

Afosoro uwarana sakaima ubu ueta okia ari

Godi Dana yaba neno arama uteda durua uite Dawa ewa gaukara yaba mai. I gaukara ufene uteda neno siosa utawa utaisi. Ya unutawa ue gagau uetaini iruetaini iba ema ekodaisi weisi. Ya ue gagau utawa utaisite Godinu sina rorowarau waisi. Ya Godinu iboro inaibeda Danu ba sinaroma waisiro eme nesia nauteda ya ba waisi eno imufitae iba eno utaisi. Yanu Godinu waisi kobere sina garari ufiro feare ibifisuna i siosa ue uitawa inaro anaita uwara torowa da naufitaita. I uwarama Yesu Kerisonu araetawere sina nauotote Dawa Godi iwata uotoba seitanima emanu imueta daba garari utasuba ema Godinu kotofu sina ario ari erawa utaita. Yanu waisi sinana yanu imuetana me. Emebai yanu torowaba wiawa utaisi. Ya eno waisi, Yesu Keriso Dawana yanu Dera Waria Amara. Naini nanu uwaraini yana ya uwara nesianu gaukara uwara waisi. Godi Dawa torowa iba weiro dumuroma ario fari. Dawa yanu neno ubarero ario unono utasuba Danu Amara Yesubai ibinu araetawere eraisi.

Nono ewa kobererau maeta, Godinu imuetaini Danu bunaini ina ba okia ari okia ubarero ibinono utasu. Yanu ofena ba okia ari. Yanu ofena buna me, kobererau meba i yabai ibinu kobere bunana yanu me. Ina Godinu buna emema iwata utaita. Siosa uetama ya ode kara uteda nono Godinu bunaba ya ma betari utawa utaita. Imueta faiya faiyawere, ima ya ma arama utasuro imueta ekodawa daido imue ibaisi. Uwarama ya oi egi ari dimara utaitaro nono Godima yabai ibeda durua utasu. Uwarama ya ure dowaraitaro uitawa utaisite uyareda gaukara utaisi. 10 Ya Yesu Kerisonu uifie uteda wouri oferi enanari wouraisiba Danu wiroeta i ari yanu ofero ibasuro emema ereda iwata utaita. 11 Emema ya ainewaure ma uifitae utaitaro Yesu Kerisonu wiroeta yanu uieta ofero ibasuro emema ereda iwata utaita. 12 Enoba Yesunu uieta ari naini nanu uwarabai ibinuro nono Yesu Kerisonu wiroeta ya Korinita su uwarabai ibinu.

13 Godinu bodere naueta amarama eno wei, na Godi imuegou utedaba Danu sina watane eno wei. Godinu Imumu Kotofuma dawabai ibi, enanari yabai ibinuba yaini Godi imutaisiba iba yaini i amaraini enanari waisi. 14 Ya iwata, Godima Yesu Keriso uietaroma ma uyari, enanari yaini ma uyarasu. Dawa ya ma uyafite yaini yaini woure Godinu iboro odifiro inafeisi. 15 Ya uwara nesia imuegou utedaba yanu ueta nesia utebaisi. Eno utaisiba moana uwara ainewaure Godinu sina nauteda Godi imutebita. Godinu kobere durua ueta ima uwara faiya faiyawerebai fafiro Godinu sina nauteda Dawaba we ma kobererau ufitate Godina kobererau webitaita.

Yanu nauetaro urumu wouretama i araetawere ario efeisi

16 Enoba naini nanu uwaraini ya osi utawa Godinu gaukara ekodawa utebaisi. Yanu ofe ubu arama utebasurogo yanu neno ainewaure buna utebasu. 17 Yaba siosawere utaitaro, ina imutawa utaisi. Ina yabai daido da ibifisu. Ima ya ue bou bou utasuba Godinu araetawere ario nesia daido mubeisi. 18 Enoba yana ewa orofa atata ememetu da efene watane. Yana i urero erawa ememetu doberebe eregou ufeisi. Ewa orofa atata ememetuna me sibisu. Nono i erawa ememetuna me ibene ibene ibifisu.

Copyright information for `YRB