2 Corinthians 7

1Naiyemutu, Godima i we bou ueta yaba maiba yanu ba me ueta sineta ekodifete Godiba iyafete yanu neno ma rorowarau ufete merau ibifene watane.

Korinita su uwaranu nauetaba Foro yaru ui

2Yaba nenoma imuteda neno arama uawe. Ya mui amaraba siosa utawa, ma siosa utawa, dawaba we gagau utawa uteda danu ane ane munawa utebaisi. 3Na yaba we kakara utawa utatane. Ya uwaraini ba neno arama derawere utaisi. Bodere eno weba enanari watane. Yaini yaini uruama ibinisi enanari uruama uifeisi iba yaba watane. 4Yaba nanu imuetaro ure owere ma owere utawa utebatane. Ya rorowarau imutatane, yanu ifu we ma derawere utatane. Yana nanu neno ma nabi utaita. Nabai awe uyaretana faiyawerero nono ina imutawa uteda yaru utatane.

5Yana Masadonia orofaro fare ibedana imoitawa utebisi. Awe uyaretama ya ode kara utaro moana uwara urane yarane utaro i naueta uwaraba nenoma iya uyareda imoitawa usi. 6Nono i neno siosa ueta ma nabi utasu Godi, Dawa Taitasi siaia uiro yabai fariro neno kobererau usi. 7Taitasima yabai fare wei, i Korinita su uwarama i ba me uetaba neno siosa utate Foroba neno arama uteda dawa efitae weita wei. Eno weiro nauete yaru derawere ue.

8Nanu bodere yabai siaia ue owawa ima ya ma neno arama ui. Yana i owawa ereda neno siosa derawere utaba na neno arama ue. Awonana na neno arama utawa utatane. Awonana na yaru utatane. Yanu neno siosa uetaba yaru utawa utatane. 9Yana i ba me uetaba neno siosa uteda ekoitaba yaru utatane. Ya uwaranu neno siosa uetana kobererau ima ya uwara ma owereda Godibai siaia uite ya ma arama utawa ui. 10Godinu neno siosa uetama emenu imueta mune ma owerasuro Godi imuteda Dawabai wirotaita. Nono ewa nasini orofa atata uwaranu neno siosa ueta ima emenu imueta ma owerawa utasute eme ma uitasu. 11Imue eawe! Yana i ba me uetaba neno siosa derawere utedaba Godi imuegou utate i ba me ueta sau ekode, i unutawa ue, Godiba iya uyare, na ya durua umane we, i ba me ueta ma rorowarau uegou ue, i amara fanisi mae, eno uegou utaba ya Korinita uwarabaina kerere me.

12Bodere i owawa yabai siaia uena ya uwara naba neno arama uegou ufote ina iwata ufoe iba siaia ue. I ba me ueta amaraba siaia utawa, danu damamaba siaia utawa, ya uwaranu naba neno arama ueta iwata ufoe iba siaia ue. Yana neno arama uegou utaba yanu neno kobererau utasu.

Nono Taitasi dawa danu yabai ibetana kobererau eno derawere weiba naini nanu uwaraini yaru derawere utaisi.
14Taitasibai yanu ifu we ma derawere ue, i ari ya uwarama utaba maru utawa utatane. Taitasibai ya uwara we ma derawere uero ya i ari utaba nanu sinana meo me ina ba sina. 15Taitasima yanu nauetaini yanu bana wetaini yanu durua uetaini imutedana ya uwaraba neno arama derawere utasu. 16Ya Korinita su uwaranu ueta sineta kobererau imutataneba yaba yaru utatane.

Copyright information for `YRB