2 Corinthians 8

Naueta uwaranu uetana naiyemutu durua ueta

Naiyemutu, Godima i Masadonia dubu su uwara durua utasu sina wemaro nauawe. I uwarabai awe derawere uyariba iba i uwaranu ibetana kimuwere. Emabai ibaiabai derawere mero nono emanu nauetaba yaru derawere uteda emanu ofereni oi derawere matebita. Emanu kikiratu dei oi matawa ema oi derawere matebita. Nana wiawaro emanu unu uteda oi derawere matebita. I uwara emanu unu i Jerusaremu su naueta uwarabai oi maeta. Emanu unu Jerusaremu su naueta uwarabai durua ueta. Enoba i oi Jerusaremu su naueta uwarabai woure anibene woroworo weita. Aubokona i uwarama emanu neno Godibai odeibitate nanu sina naue ufitae weitate oi mata. I uwarama eno uegou utebitaba yanu ununa Taitasi nono yabai siaia ufero anibie we. Taitasi yabai ane fafite webiro ya Korinita su uwaraini i Masadonia orofa naueta uwaraini uruama oi mafoe watane. Ya Korinita su uwarama uwara nesianu ueta serigari utaita. I naueta iyana, Godinu sina weta iyana, iwata ueta iyana, uegou ueta iyana, naini nanu uwaraba neno arama ueta iyana, ya uwarama botai uegou utaitaba nanu ununa i oi maeta enanari uegou ufoe iba watane.

Nana me watane. Yanu aika ufoita aba me ari. I Masadonia orofa uwarama utaita enanari ya eno ufoitana uwarama yanu neno arama ueta ereda ina ba weda iwata ufitaita. Ya iwata, Yesu Keriso Dawa neno arama uegou utebi. Dawa iro gugua gubari derawere ibebe ibebe nono yaba Danu ure orofa ekodite tarari. Dawa ya gugua gubari bobo unono ufoe iba Danu ure orofa ekodite ewaro tarari.

10 Nanu sina wemaro nauawe. Boderewere yanu unu uteda i oi maeta tutubari uta. Awona i maeta ue me siboe watane. 11 Eno ufoitana yanu bodere oi maeta uawete i yabai ibinu oi eawete yaru bobo moana ane ane uawete mae me siawe. 12 Yanu unu oi mafoe imutaitana ina kobererau Godima eno we imutasu. Godi Dawa iwata yanu oi. Derawere aba kikiratu maeta ina ido. Yabai oi mena ina imutawa utasu.

13 Na unutawa i oi muneta uwarama gugua gubari ibetaro ya maeta uwarama me sara aramawere ibeta. Eno wiawa utatane. 14 Nana eno watane, emabai nata nata ufoe watane. Awonana yabai moana uwarana oi derawere bobo uwara. Enoba awona i oi me uwaraba mawero duburo emabai oi derawere ibifiro yabai oi mena yaba oi moko mafitae watane. Nanu ununa ya uwara nesia arotorowa ibeta. 15 Godinu bukaroma eno wasu,

  • anama ieta derawere fira utebiro mui kowaro i ieta ibawa. Nono anama ieta kikiratu fira utebiro nono dawa osi urawa,
eno wasu.

Moana gaukara uwara Korinita suro anita

16 Taitasi waraini yaba enanari imuegou uteda ya durua ufie wasuba iba Godibai we ma kobererau utatane. 17 Dawa yanu aneta sina nauteda danu unu derawere yabai aneta iba anibisu. 18 Dawaini mui amara, Godinu sina wegou ueta amara i dubu su naueta uwara nesia dawaba kobererau uegou ueta amara waita, dawaini siaia ufero yabai anibisisi. 19 Godinu naueta uwarama i amara we mune oitaba dawaini yaini i uwaranu maeta Jerusaremu suro woure anibeisi. Eno ufeisina emema ereda Godinu ifu we ma derawere ufitaita.

20 Ya unutawa emema i oiba yabai wawei weta, yanu imuetana meo me ina ba. Iba yana i oi woure anibeisi. Yanu ununa Godini emeini yanu ueta kobererau webitae iba eno ufeisi.

22 Nono mui amara siaia ufero Taitasini i mui amaraini uruama anibitaita. I amarama Godinu gaukara kobererau utebiro erebisi. Dawa kobere amara. Ya Korinita su uwara durua ueta sina dawabai weneba danu unu derawere yabai aneta. 23 Nono Taitasi, dawana nanu uruama gaukara ueta amara, emebai eno wiawe. Nono mui amara sadei Godinu naueta uwarama ema siaia utaro anisi. I amara sadeima Yesu Kerisonu ifu we ma derawere ue inaraisi. 24 Nanu uwaraba ueta kobererau uteda bana webiawe. Nanu emebai yaba kobererau we sina enanari uforo efitae watane.

Copyright information for `YRB