2 Corinthians 9

I me maetama Godinu naueta uwara durua ui

Godinu naueta ba me ibeta uwara durua ueta sina nono wemanu aba me ari? I sina nesia ya iwata utaita. Na iwata, ina ya uwaranu unu. Nana i Masadonia orofa uwaraba eno we, yaini i moana Akeiya orofaro naueta uwarama i auboko oyaro i maeta oi we bou uta wero nauteda enanari ufeisi faiyawere weita. Na unutawa nanu we sina meo uosoba iba i uwara siaia umaro anibitate yabai webitaro nesia ue bou ufoita. Moana Masadonia uwaraini naini anibeisina ya ue bou utawa uforo ya nesia maru ufeisi. Nana derawere imuteda weba enanari da ufoitana maru ufeisi. Enoba imutebe i uwara siaia umane imue. Nana naiyemutu ema ko yabai siaia umaro anibitate yanu we bou uta oi sina webitaro ue bou ufoita. Na unutawa i oi nana ma dareta. Nanu unu i oi yana me maeta.

I sinanu ubi kasei sinaroma wemaro nauawe. Anama yo kikiratu waitasute ieta kikiratu munasu. Anama yo faiyawere waitasute dawa ieta derawere munasu. Ya nesia nenoma imufete enanari mafene watane. Anama dawa unutawa oi maeta nono mafisuna ina kobererau me. Ananu ununa oi maeta nono mafisuna ina kobererau. Godima i amaraba neno arama utasu. Ibaiabai nesia Godinuba yaba derawere mafiro mubote yanu unuro muneda nono faiyawere i kobere uetaba mafoita. Godinu bukaroma eno wasu,

  • i ibaiabai me uwaraba derawere mataitana nono yanu nenoma kobererau imue maeta me ibene ibene ibifisu,
eno wasu.
10 Godima i waiya ubi amaraba ietata tairaratu matasute i ieta ma waratasuba i amarama ietata derawere mubisu. I ari Godima ya neno arama ue matebaita uwaraba derawere mateibiro mubote nono mateiboita. 11 Yanu nata nata uetana kobererauba Godima ya durua uteda yaba muini muini mafisu. Yanu oi maeta woure fafete i oi me uwaraba mafero emema efitaitana Godiba we ma kobererau ufitaita. 12 Ya eno ufoitana i ba me ibeta uwarama i oi muneda neno kobererau ufitaro nono uwara faiyawere Godiba we ma kobererau ufitaita. 13 I oi muneta uwarama yanu emaini moana uwarabai oi maetaba nenoma yaru ufitate ya uwarama Yesu Kerisonu kobere sina nautaitate enanari uteda i oi mataitaba Godinu ifu we ma derawere ufitaita. 14 Godima ya derawere durua utasuba ya emaba enanari durua uforo Godibai guriguri uteda Godima ya we ma derawere ufie eno webitaita. 15 Nono awonana Godibai Danu kobere me maeta, mui me maetana eno me, Danu wiroetaba watane. Iba Godiba we ma kobererau ufene watane.

Copyright information for `YRB