2 Peter 2

Meoma we bou ueta uwaranu meoma ueta sina

Boderewere i Isaraero uwarabai meo we bou ueta uwarama yare ido ibebita. Enanari meo we mawetu ueta uwarama yabai kiwuma fare ibeda Godiba meo sina webitaita. Emanu Dera ma wiroeta Amara ekodifitaitaba Godima emaba fanisi kimu derawere sau mafiro uifitaita. Emana fare we mawetu uteda dita yagera uetana siosawere me ina kobererau eno meo webitaro uwara faiyawere nauteda eno ufitaita. Enoba emema Yesu Kerisonu imueta kobererau we irufitaita. I uwara emanu unu oi muneta torowaba yaba meoma webitaita. Nono emanu koto yawoeta amara, emaba fanisi mafisu amarama emanu fanisi sina bodere weiba emabai fafiro uifitate siosawere kabesiro daido anibitaita.

Ewa nautaisi sina nesia ba ufisu. Bodere moana aneruma ba me utebitaro Godima ema ekodawa uite fanisi mateda i dumuwere kotoro mune sane odi. Iro mune sane odiro Godinu fafisu koto kowa yawotedibinita. Godima i bodere orofa atataro ibebita uwara nesia ma ui. Noa Godinu kobere sina webi amaraini danu su uwara seweni (7) torowa ma uitawa ema merau yawotebi. Godima i kowaro obi oku derawere siaia uiro fariro i siosawere utebita uwara nesia i ogo okuro imue me sita. Duburo Godima Sodomu suini Gomora su inama yare me siniro konua torowa ibi. I su sadeiro ibebita uwarama fanisi kabesiro me ibene ibene daido ane ibeibitaita. Godima eno uiba i kowaroma i siosawere utebaita uwarama i ere imutedana iya uyarebaita. Nono i kowaro Godima i kobere amara Roti i suroma ma wiroe munite aika odi. Rotima i suro ibedana i uwaranu woroworo siosawere utebita erite emanu ueta sinetaba neno siosa uite neno arama derawere ui. Enoba Godima i kobere uwara emanu siosawere ere uetaroma ma wirotebite i siosawere utebita uwara awonaroma daido fanisi mateibiro Danu koto ueta kowa ido fafisu. 10 I moana meoma waita uwarama emanu siosa dita yagera imuetaini emanu siosa unu torowa utebaitaba dubu kowaro Godima emaba kimuwere fanisi maegou ufisu.

I meo we mawetu ueta uwarama i dera yawoeta uwaranu sina nautawa uteda gifena utaitate moana urero dera aneruba ititi kakara utawa uteda sina siosa waita.
11 Nono i aika urero ibinita anerunu buna, ima i uwaranu buna serigari utasu. I bunawere aneruma yanu Dera Waria Amaranu iboro inaibeda i moana dera aneruba we irueta sina wiawa utaita. 12 I uwaranu imuetana ba me. Emana awe egi ari. Emema egi yabae urebaita i ari ema yabae ufitaita. I uwarana moana urero ibinita ememetu ema iwata merogo nono i ememetuba sina siosa waita. Enoba emaini egi ari ma uifisu. 13 I uwarama siosawere utaitaba fanisi derawere mubitaita. Emanu siosa unu torowa woroworo kowanu arioro eno utebaita. I uwara emanu unu iruetaba emana yabai ibedana areto ieta itaitana ema siosawere. Emanu ibetana igawere wadia ari. 14 Emana awetabo nesiaba siosa igera magera utaitate dita yagera woroworo farebaita. Emana i imueta kimu me uwara mune ma siosa utaitaba Godima ema we ma siosa utebasu. I uwarama siosawere ueta utebe utebe eno torowa utaita. Enoba Godima emaba we ma siosa uteda fanisi mafisu. 15 I uwarama Godinu daba ekoitate Beiramunu ueta ari utaita. Beiramu dawa Bosanu amara. Danu unu oi muneibie iba siosawere utebite danu moko munebi. 16 Dana eno siosawere utebina mui egi danu ifu doniki dana emenu wate tananaroma Beiramuba we kakara uiba i amara danu gogore ueta ekodi.

17 I uwarana yaraie me sini ubi erio ari. Emana sina derawere waitate enanari utawa utaita. Emana waikunaro goso ari. Oyauma i goso ure wawanasuro anasu. I uwaranu me ibene ibene ibeta orofa dumuwere orofa idoni. Godima i orofa emaba we bou uiro ibinu. 18 Emana me sara sina siosa derawere weda siosa neno wanai uetama i ba me ueta reka ekoita uwara nono iro ma youre odaita. 19 I ba me ueta ekodifoita eno meo we bou utaita. I uwara emana i siosawere uetanu sabua ueta uwara. Anema mui amara serigari utasuna i amarana inu sabua ueta amara sinasu. 20 Emana ba me utebe utebe yanu Dera Waria Amara, yanu ma wiroeta Amara Yesu Keriso imutate ba me ueta ekoitate i kobere dabaro anebe anebe owetate i ba me ueta dabaro nono anaitana emanu dubu ibetana arama derawere, emanu botai ibetana arama kikiratu. 21 Emana Yesu Keriso imuteda iwata utebitate Yesu Kerisonu tarawatu sina nautebitate nono ekodebitana ina siosawere. Enoba emana Yesu Keriso imutawa ufitaro deina ido. 22 Mui bodere ikikima eno wasu, kuama orodi utasute ekodasute nono owerasute itasu. Enanari boroma roatarau ogo tarasute owerasute sakaiwerero ainibasu eno wasu. Anama ba me ueta ekodasute nono owerasute siosawere utasuna dawa enanari utasu. |-L

Copyright information for `YRB