Acts 1

Tiafarasiba ario weta

1Nanu naiye warai, Tiafarasi, nanu botai owawaro Yesu Danu botai gaukara tutubari ui i odoroma i ue arebi ueta sineta abai wero naui. Eno ue arebe Godima Dawa muniro urero mani i odoro Danu we muneta uwaraba Godinu Imumu Kotofunu bunaro iba sina webi. 3Yesuma ba uite uietaroma uyarite emaba Danu torowa ma boroyariba Dawa uitawa awonana urero me ibinu. Dana emabai sakara demurai kowa teni, ina nesia kowa foti (40), ibeda Godinu yawotasu orofaba weda wei, Jerusaremuro ibeda aika da aniawe wei. Nono emaba wei, ewaro yawoawe weite wei Godinu we bou ui sina bodere wero nauta enanari ufisu wei. 5I ari Jonima ogoma eme babataito utebi. Duburo kowa faiya me, me sibisuna Godima ya nesia Danu Imumu Kotofuma babataito ufisu Yesuma wei.

Yesu urero mani

6I uwara guruguru utate Yesuba wenauetate weita, Dera Waria Amara, awona i yawoeta orofa Isaraero uwaraba mafasu aba me weita? 7Wenauetaro wei, Godima torowa kowaini wai nesia odiba ya da iwata ufoita wei. 8Imumu Kotofuma yabai itafisuba buna ufote Nanu fo weta uwara sibote Jerusaremuini Judiaini Samariaini i orofa ata nesia Nanu sina we inareiboita wei. 9I sina Weiro nautate erebitaro Yesu ido urero mani. Maniro gosoma garari uiro Yesu erawa uta. 10Yesuma ido manebiro erebitana mui wadia inakeo bobo amara sadei emabai fare inaibeda weisi, ya Gareri uwara aneba inaibeda etu urero eraita weisi? Yesu i manasuro eraita enanari ewaro eno owefite fafisu weisi.

Judasinu gaukara kabesi munetaba mui amara we mune oita

12Oriwa maidani sabate kowaro inareta daba ni yafa meratu Jerusaremu su baworo. 13Iroma Jerusaremu suro are fatate emanu su ubarero amuta. Fitaini Jonini Jeimisini Enuduruini Firifini Tomasini Batoromuini Matiuini Arofiasinu amara Jeimisini Keinani orofa amara Saimonini Jeimisinu amara Judasini moana awetaboini Yesunu danua Merini Danu daburetaini ema ainewaure guriguri utedibebita.

15I kowaro Fitama uyarite guruguru ubita uwara faiyawere, wani aderedi tueniti (120) emaba wei, masigu, Godinu bukaro wei, enanari ui. Imumu Kotofuma Judasinu ueta nesiaba Deiwidinu bebeturoma wei. I amarama Yesuba do maiba Yesu muta. 17Dawaini yaini ibeda Yesunu gaukara uteda i Judasi danu do maeta oima nasini oiya uite anite urei. Ureiro desini babariro yajiwa fariro Jerusaremu su uwara nesia iwata utate i nasini Ekedama mamita. I sinanu ubina onono nasini mamita wei. 20Fitama nono wei, Godinu buka Samusiro ewa sina ibinu,

  • Danu su me ibifiro mui amara iro da ibifiro mui amarama danu kabesi mubisu.
21Ewa sina Samusi bukaro ibinu weite wei, Jonima Yesu babataito ui. I kowaroma ane fare utebe urero mani kowa erebi amara mubero fafite Yesunu uyareda ui sina fo weta amara sibi wei. 23Weiba ifu sadei oita. Mui amaranu ifuna Jousefa, danu mui ifuna Basabasi, danu mui ifuna Jasitasi oitate mui amaranu ifuna Mataiusi oitate guriguri utate weita, O Dera Waria Amara, Ana uwara nesianu neno iwata utasuba abo amara Judasinu ekodi kabesi mubisu weita? 26Weitate erawa utate mui ifu mutate etana Mataiusinu ifu muta. Eno utaba Mataiusima mui afosoro tueronu (12) kabesi munite mui afosoro amara sini.

Copyright information for `YRB