Acts 10

Fitaini Koniriasi

1Koniriasima Sesaria suro ibebi. Ami kafitenina dawa. Danu meremere uwarana Itaria waita uwara. 2Koniriasi dana kobere amara. Dawaini danu sisia uwara nesina Godiba kakara uteda iyareda Godi guriguri utebita. Ainewaure i aramawere ibeta Ju gugua gubari me uwaraba ietaini ibaiabai matebite Godibai guriguri utebi.

3Mui kowaro, yawi sinono uiro yaubebe tubetube eri. Erina aneruma dawabai farite wei, Koniriasi. 4Eno weiro dawa iya derawere uyareda wei, aneba farinu wei? Weiro aneruma wei, Godima anu guriguri uetaini kobere ueta sineta nesia erinute Dawa a kobere amara erinuba na siaia usinuro fanea wei. 5Awona moana uwara siaia uaro Jafa suro Saimonibai, danu mui ifu Fita, iro anibitate dawa woure abai afita wei. 6Dana i suro mui su ubi amara Saimoni, dawa egi ofe faureta amara danu suro me fare ibinu, i suna enea gigiraribai ibinu weite aneru ido ani. 7Aneru ido aniro Koniriasima weiro danu gaukara amara sadeini danu meremere amara danu dawa yawotebi amara dawa Godinu mui naueta amaraini dawabai fataro i aneruma dawabai wei i sina emaba weite Jafa suro siaia uiro anita.

9Anebe abanaro ane aita. Wau uriro uyatate anita. Anebitana kowa otoro Fitama su deiro guriguri ufie amui. 10Amuite osi uriba ieta ifie wei. Weiro ieta outebitana me yaubebe tubetuberoma eri. 11Erina ure eba ui. Uiro erina wadia derawere koru ubu uite odiro tarari. Tarariro Fitama egi ibo aika maika nesia koruro eri. 12Boro, warai, kuike, kariri gasira, towi, nesia koruro ibitaro eri. Eno eriro mui wate iroma wei, Fita uyate i egiana uate ia wei. 14Eno weiro Fitama wei, Baba, ina Ju uwaranu itawa ibaiabaiba na da imau wei. 15Weiro Godima wei, ibaiabai ma kobererau unede aneba siosawere wasu weite ma owere muniro mani. 16I egi bobo wadia nono tararite mani, nono tararite mani. Enoma enoma ui.

17Eno uiro Fita iwawa uteda yaubi. Yaubina i amara rarogonu ido fatate weita, Saimoni Fita ewado yaubinu aba me weita? 19Weitaro Fitama danu tubetube eri i imutebina Godinu Imumu Kotofuma wei, Nana siaia ue amara rarogonu abai ido farita, emabai taniate emaini ania wei. 21Weiro Fita ido uyarite taranite wei, yanu doberaita amarana na ewado, aneba farita wei? 22Weiro weita, yanu kafiteni amara Koniriasima a woufete anibero anu sina naufie wenuba abai farisia weita. Aneruma Koniriasibai a are woureta sina weiba iba farisia weita. Yanu kafiteni amarana kobere amara dawa Godibai guriguri utebasu.

I Ju uwarama dawa kobere amara eno we imutaita weitaro nauite Fitama i amara rarogonu bana weiro dawaini aita. Wau uriro anita. I amara rarogonuini Fitaini moana Jafa naueta uwaraini nesia anita.
24Anebe abanaro ane aita. Wau uriro anita. Anebitana Koniriasima ema yawoteda danu su uwara weiro fata. Fare yawotebitaro Fitaini danu uwara Sesaria suro fata. 25Fataro Koniriasima uyarite Fitanu buri gigirariro arubi ui. 26Arubi uina Fitama agero munite ma uyareda wei, na Godi me, uya wei. 27Weite suro woure amuite erina eme faiyawere yaubita. 28Yaubitaro wei, Ju uwaraini aika uwaranu uruama owiga uetana kakara derawereba iba eno utawa utaisi. Nono Godima naba wei, awonana kakara me. Eme nesia arotorowa weiro nauete iba ewaro yabai fanea wei. 29Anu uwarama fare weitaro ido uyarete ane wei. Aneba na ewaro woure arita wei? 30Eno weiro Koniriasima wei, i auboko kowaro yawi sinebiro guriguri uteda yaubitararo mui aneruma fare wei, Koniriasi, Godima anu guriguri uetaini kobere ueta nesia ere naue utasu. Enoba anu suroma moana uwara siaia uaro Jafa suro anibitate i amara Fita dawa i mui egi ofe faureta amara Saimoninu su enea gigiraribai iro ibinu webitaro abai afi weiya wei. 33Aneruma eno weiba eno wero awona ewado farinu wei. Awona Godima erasuro yaubinisi uwara Godima abai wasu sina wiaro naufe wei.

Fitanu sina

34Fitama wei, Godima eme nesia arotorowa imutasuba awona ina na iwata utatane. Godima Ju uwaraini aika uwara imutawa utasu. 35Anama Godi iyareda Danu ueta utasuna Godima i amara kobere amara weda imutasu. 36Godi Danu unu Yesu Keriso Danu kobere sina Isaraero uwarabai webiro naufitate neno kobererau ufitae iba Yesu Keriso siaia uiro ewaro fari. Yesu Kerisona eme nesianu Dera Waria Amara. 37Ya iwata utaita i sina, Judia orofa su suro we inarebi. Joni babataito amara danu sina me siniro Yesu Gareri suroma Judia su suro we inarebi. 38Ya iwata, Godima Nasareta Amara Yesubai Danu Imumu Kotofu mairo kobere uetaini wetaini uite seitaninu imumu siosa we berairo anita. Godima Dawabai ibiba iba eno ui. 39Danu Judia su suro uetaini, Danu Jerusaremu suro ueta nesia yana esi. Eno esiro Ju uwarama Yesu korosiro ure oitaro ui. 40Kowa rarogonu me siniro Godima Dawa uietaroma ma uyari. Ma uyariro Yesuma uietaroma uyarite moana uwarabai fari. 41Uwara nesiabai farawa, Godinu muneta uwara torowabai fariro esi. Esite Dawaini ieta isi wei. 42Yesuma yaba wei, aniawete uwara nesiaba eno wiawe, i uieta uwaraini me ibeta uwaraini nesina Nabai koto ufitaita wiawe wei. Nana Godinu we mune oeta Amaraba iba ema koto umau wiawe wei. I we bou ueta uwara nesina Yesuba eno weita, Yesu Kerisoma eme nesiaba uiba ana anama Yesu imuegou ufitaro Godima emanu ba me ueta mubite imutawa ufisu weita, Fitama wei.

I Ju me aika uwara Imumu Kotofu muta

44Fitama eno webina Godinu Imumu kotofuma i sina naueta uwaranu neno ubarero itari. 45Itariro Fitaini Ju naueta uwaraini ereda neno kirifu uta. Godinu Imumu Kotofuma i Ju me aika uwaranu neno ubarero itariba iba neno kirifu uta. 46Godinu Imumu Kotofuma emabai itariba sina aika maika weda Godi we ma kobererau utebita. 47Eno utaro Fitama wei, Godinu Imumu Kotofuma yabai itari, enanari emabai itarinuba ema babataito ufene watane wei. 48Weite weiro i uwara mutate Yesunu ifuro babataito uta. Eno utaro Fitaini danu uwara moana kowa emabai ibebita.

Copyright information for `YRB