Acts 12

Awe faiyawere uyarebita

1I kowaro i dera yawoeta amara Erodima moana naueta uwaraba ba mewere ui. Joninu datae Jeimisi Erodima weiro warima yanataro ui. Eno uiro Ju uwarama i ueta etate yaru uta. Yaru utaba Erodima Fita ana eba suro mune odifie dobere wei. (I kowaro Ju uwara emanu Godima ema Ijifiroma woure aneta ogaro itebita.) I kowaro Erodima Fita dobere wei. 4Weiro anitate Fita budari utate mune ana eba suro oita. Oitaro Erodima weiro meremere uwara faiyawere nesia sikisitini (16) dawa yawota. Erodima eno we imui, Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro me sibiro Fita i Ju uwaranu iboro woure odimate ma uimau we imui. Eno we imuiro Fita diburaro oitaro ibi. 5Iro ibiro iba i naueta uwarama Fitaba Godibai guriguri utebita.

Fita diburaroma wawaro amui

6Erodima Fita waidumu wemaro ane woufitaita we imui. I dumuro Fita senima buri age uwane taritaro Fitama meremere amara sadeinu abanaro nauta ainibi. Mui amara sadeima kasimubai inaibeda yawotebisi. 7Ainibiro Godinu aneruma dibura su ubarero farina ario derawere ui. Aneruma Fitanu manamaro fare urite agero munite ma uyareda uya wei. Weina seni uregari uite itari. 8Itariro aneruma wei, anu wadia yuate sadoro odia. Weiro eno uiro aneruma wei, anu dei wadia baruate nanu buribi ara wei. 9Eno weite aniro Fita danu buribi ani. Fita anerunu utebi dawa iwata me, ina ba o meo, eno we imui. Danu imuetana tube eratanea we imui. 10Yawoeta amara sadei inaibisiro mui amara serigari usite nono mui amara serigari usi. Eno usite bebetobai fasina i aiyoni kasimu danu torowa ifegari ui. Uiro wawaro anisi. Wawaro anisite daba demurairo anedana aneru ido me ari ui.

11Aneruma dawa ekodiro Fita i ane ane nesina ba eno iwata uite wei, Godi Danu aneru siaia usinuro tararinute Erodini Ju uwaranu siosa imuetaroma na mune wawaro odinu wei. 12Eno weite Merinu suro ani. Meri dana Joni Makanu danua. I suro uwara faiyawere guruguru ubeda guriguri utebitana Fita ido farite kasimuro goigoi uteda yaubinita weiro mui aruma danu ifuna Roda dana i kasimu ma ifegari ufie fari. 14Fare Fitanu wate tanana nauite yaru uteda i kasimu ma ifegari utawa owerite i guruguru ubita uwarabai durami ue ani. Ane wei, Fita su wawaro inaibinu wei. 15Weina ana gogore bobo meo wasu weita. Weitaro Rodama nono bebetu kimu uite wei, meo me, ba watane wei. Weiro weita, ina danu aneru weita. Weitana Fita dawa inaibeda goigoi uteda inaibi. Eno utebiba kasimu ane ma ifegari utana Fita dawa ido inaibiro etate iba i uwara emanu neno kirifu derawere uteda sina sina weita. 17Weitaba Fitama age ramamiro weroroka ekoita. Ekoitaro Fitama danu ana eba suro ibiro aneruma dawa iroma wawaro woure amo odi sina wei. Weite emaba wei, Jeimisini i naueta uwaraba ewa sina wiawe weite ema ekodite mui orofaro ani.

18Wai uriro meremere uwarama Fita erawa utaba dawa dobere weda weroroka derawere weita. 19Erodima weiro danu uwara Fita doberebe doberebe atanawa utaro danu dibura yawoteda inaibita meremere uwara koto ui. Koto uite wei, i meremere uwara nesia uawe wei. Weite Judia orofa ekodite Sesaria suro ane ibi.

Erodinu uieta

20Erodima Tairaini Saidoni uwaraba ibo derawere ui. Uiba i Tairaini Saidoni uwarama we imuta, Erodinu orofaro ieta munebaisi we imuta. Iba Erodinu su yawoeta amara Barasusibai fatate weita, yanu ununa Erodini sina ma rorowarau ufene farisia weita. Weitaro Barasusima Erodibai i sina ane wei. Erodima kowa odiro dawabai are fata. 21I kowaro Erodima danu kininu werei werei odite danu dera yaureta deiro yaubeda sina derawere wei. 22Weiro nautate derawere weita, danu wate tanana emenu wate tanana me, mui godinu wate tanana ari wasu weita. 23Weitaro emaba kodiawe wiawa uite emanu sina naufie uiba Godinu aneruma fanisi mairo kiki tabairaratuma danu yajiwa ie me sitaro Erodi ui.

24Godinu sina derawere uiba, iba eme faiyawere naue imue utebita.

25Banabasini Soro emanu gaukara ue me sisite Jerusaremu suroma owesite aneda Joni Maka emaini woure anisi.

Copyright information for `YRB