Acts 13

Banabasini Soro mune siaia uta

Anitiyoka suro naueta uwara ibebita. Emabai Godinu we bou ueta uwaraini tisa uwara ibebita. Emanu ifuna Banabasini Simioni, danu mui ifu Naiga, dawaini Rusiasi, dawa Sairina su amara, dawaini Manaeni, Erodinu dabue, dawaini Soroini, i uwarama emabai ibebita. Mui kowaro iro ibeda guriguri uteda ieta itawa utate ka utaro Godinu Imumu Kotofuma emaba wei, Banabasini Soro mune odiawero Nanu gaukara ufisisi wei. Weiro ieta itawa, guriguri uteda age Soroini Banabasinu kofiri deiro oitate guriguri utate ema siaia utaro anisi.

Saifurasi suro anisi

Emana anisiro Godinu Imumu Kotofuma emanu daba mawetu uiro Serusia suro anisi. Ane fasite boutiro amusite Saifurasi mutumuturo anisi. Ane Saramisa suro fasi. Fasite Ju uwaranu dubu suro Joni Makaini amuta. Amo Godinu sina i uwaraba weita.

Duburo Saramisa su ekoitate Saifurasi su su nesiaro Godinu sina we inarebita. We inarebe Feifasu suro fata. I suro mui Ju wada barau amara ibi. Dana irueta meo we bou ueta amara. I amaranu ifuna Barayesu, dawa i suro ibiro Soroini danu uwarama fatate i amara eta. I amarana Saifurasi mutumutu yawoeta amara, Suragasi Forusinu domaya. I yawoeta amara Soroini Banabasinu Godinu sina naufie emaba weiro danu suro amusi. Godinu sina webisie amusiro nono i wada barau amara, danu Guriki ifuna Iramasi, emanu sina weta daba garari ufie yawoeta amaraba wei, emanu sina da naua wei. Dawa unutawa i dera yawoeta amara Godi nauetaba, iba eno wei. Eno weiro Imumu Kotofuma Sorobai ibegou uiba Soro danu mui ifu Foro, dana i wada barau amara erebe ero ite wei, ana seitaninu amara. Ana kobere uetaba wasai amara. Anu imuetana ba me, irueta imuetana torowa. Godinu kotofu sina weta daba aneba ma bebeu ue garari ufae utasu? Eno ueta kodia wei. 11 Nanu sina naua wei, Godima a awona fanisi matasuba moana kowaro diti basugari ufate kowa da efasu Foroma wei. Eno weiro danu ereta daba garari uiro mui amara danu agero mubite woure inareibie dobere ani. 12 I dera yawoeta amarama nesia erite Godinu buna wetaini uetaba kirifu uteda Godi naue imue ui.

Fisidia Orofa Anitiyoka suro ibebita

13 Foroini danu uwaraini Feifasu su ekoitate boutiro amutate Famufiria orofaro anita. Ane Fega suro fata. Fataro Joni Makama i uwara ekodite owerite Jerusaremu suro ani. 14 Banabasini Foroma Anitiyoka, Fisidia orofa, suro anisi. Ane fasite sabate kowaro Ju uwaranu dubu suro amusi. 15 Amusiro mui amarama Mosesinu tarawatu bukaini we bou ueta bukaroma yawi. Yawie me siniro i dubu su yawoeta uwarama Foroini danu uwaraba weita, naiyemutu, yanu unu durua ueta sina weboitana naufeisi weita. 16 Weitaro Foroma uyareda age ramamite wei, Isaraero uwaraini Godiba iyaraita uwaraini nanu sina nauawe wei. 17 Isaraero uwaranu Godi yanu sirorari uwara ema munite Ijifi orofaro ema ma derawere uiro ibita. Ibitaro nono iroma danu buna agema woure ani. 18 Woure ane eme ibawa orofaro odite ema oya foti (40) yawotebi. Duburo Godima i Isaraero uwara durua utebiro mui Keinani orofa su su uwaraini uranebita. Enoma enoma utebe orofa su su uwara seweni (7) ure me sitaro Keinani orofa yanu sirorari uwaraba mai. Mairo oya faiyawere fo aderedi fifiti (450) Keinani orofaro ibebita. 20 Ibebitaro Godima emabai koto ueta uwara odi. Samueronu kowa fariro emanu we bou ueta amara Samuero dawa emabai mune odi. 21 Odiro yanu sirorari uwarama Godiba weita, yanu ununa kini yabai odia weita. Weitaba Godima Kisanu amara Soro, Benijameninu abuaroma sirorari ui amara emaba mai. Mairo Soroma oya foti (40) ema yawotebi. 22 Oya foti (40) yawotebiro Godima dawa kodite Deiwidi ma uyare emanu kini mune odi. Mune odite wei, ewa amara Jesinu amarana Nanu unu amara. Dana Nanu sina nesia naufisu Godima wei. 23 Foroma wei, Godima we bou uite Deiwidinu sisia Amara Yesu munite Isaraero uwara emanu ema ma wiroeta Amara mune odi, Foroma wei. 24 Weite wei, Joni dawa ko fari. Farite Isaraero uwaraba wei, yanu neno neno ueta dubena sawete babataito muawe Jonima wei. 25 Weiro Joni danu kowa me sibie uiro nono wei, na ana amara imutaita wei? Yanu yawotaita amara na me. Mui Amarama nanu buribi afisu. Dana Dera Amarawere. Nana dera amara meba Danu iboro da inare tumau wei, Jonima. Foroma i sina emaba eno wei.

26 Foroma wei, nanu kaka nabue, ya Eibaramunu sisia uwaraini ya Godiba iyaraita uwaraini nauawe wei. Godima ewa ma wiroeta sina yabai siaia uiro arinu wei. 27 I Jerusaremu suro ibebita uwaraini emanu dera uwaraini emana Yesu utaro ui. I uwarama Dawa iwata meba imutawa uta. I we bou ueta uwaranu sina sabate kowaro ainewaure yawitebitaro nautebitate imutawa utebita. Eno utebitaba i we bou ueta uwaranu weita sina enanari ba ui. 28 I Jerusaremu suro uwarama Yesunu ueta sineta siosa me atanawa utate Faeratibai anitate me sara weitaro utaro ui. 29 Uiro i uwarama i we bou ueta uwaranu Yesu uieta we bou uta sina enanari uta. Utaro Yesuma uiro Danu ofe korosiroma mutate gebiro uri ue oeta kabesiro oita. 30 Eno utaro duburo Godima Dawa ma uyariro ibinu. 31 Yesu inarebiro Danu Gareriroma Jerusaremu buribi aneta uwarama Dawa erebita. Erebitaba awona i sina i erawa uwarabai waitaro nautaita wei. 32 Godima yanu sirorari uwaraba Danu kotofu we bou ueta mairo awonana yabai i kotofu sina waitu wei. Godima Yesu ma uyarite awonana Danu we bou uetana yabai ido usinu wei. Samusi bukaro sadei ewa sina ibinu,

  • Ana Nanu Amara, Anu Amamana Na.
I sina eno ibinu.
34 Foroma wei, Godima Yesu ma uyarite wei, Danu ofe yajara da ufisu wei. Samusi bukaro i sina eno ibinu,

  • Aba ma kobererau umau, Deiwidiba we bou ue enanari Aba umau.
35 I Samusi bukaro ewa mui sina ibinu,

  • Ana weiba Anu kakara Amaranu ofe yajara da ufisu.
I sina Samusi bukaro eno ibinu.

36 Foroma wei, ewa sinana Deiwidinu me, Yesunu. Deiwidima Godinu gaukara danu uwarabai uite ui. Uiro danu sirorari uwarabai uri utaro danu ofe yajara ui. 37 Godinu ma uyareta Amaranu ofena yajara utawa ui wei. 38 Nauawe, ewa Amara torowama yanu neno neno ueta maitufisu wei. Ana anama Dawa imutaitaro Dana torowa emanu neno neno ueta maiturasuro Godima emana kobere uwara imutasu. Mosesinu tarawatuma i neno neno ueta maiturawa utasu wei. 40 Eforo, i we bou ueta uwaranu sina yabai fafisu aba? Emanu sina eno,

41 
  • Ya Godiba siosa sina waita uwara eno imufote uifoita weita. Yabai Nanu uetana derawere. Mui amarama yaba i ueta nesia we mawetu ufiro da naufoita,
i uwarama eno weita.
42 Foro danu sina eno weiro dawaini Banabasi wawaro anita. Anitaro weita, etei mui sabate kowaro nono wiawaro naufe weita. 43 I uwara nesia wo bagaru ue anitaro moana Ju uwaraini moana Godiba iyarebita uwarama Foroini Banabasinu buribi anita. Anitaro weisi, Godima ya kobererau durua utasuba Danu dabaro inaregou uforo we enanari usi.

44 Etei mui sabate kowaro i su uwara faiyawere Godinu sina naufitae anita. Eme ba torowa suro yaubita. 45 Eme faiyawere anitaro moana Ju uwara i eme fefera etate unutawa iba dua sina weitate Foronu we mawetu uetaini wetaini meo weitate i amara sadeina siosawere weita. 46 Eno weitaro Foroini Banabasima iyarawa usite weisi, Godi Danu unuba i sina yabai ko waitu. Awona Godinu sina mu sanaitate yanu torowa koto utaitaba Godinu me ibene ibene ibeta da muboita weisi. Eno utaitaba i aika uwaraba webutu weisi. 47 Godima Danu bukaroma yaba eno wei,

  • i Ju me aika uwaranu ariona ya. Anibote i orofa atata aika maika uwara nesiabai weboro naufitaitana wiroeta mubitaita,
eno wei.
48 Foroma eno weiro i Ju me aika uwara nautate yaru uteda Godiba we ma kobererau uta. Godinu mune oeta uwara faiyawere Godi imuta. 49 Godinu sinama aboro aboro nesia anegou ui.

50 I Ju uwara ema unutawaba ejiwa sina weitaro moana baeta awetaboini emeini nautate Foroini Banabasi natofo su uwarama yowetaro anisi. 51 Ane emanu buriro sakai maitusiro i Ju uwarama ema ekoita iwata uta. Foroini Banabasi Anitiyoka suroma Aikoniamu suro anisi. 52 Godinu Imumu Kotofuma Danu iwata ueta uwarabai ibegou uiro yaru derawere uta.

Copyright information for `YRB