Acts 14

Aikoniamu suro anisi

1Aikoniamu suro ane fasite Ju uwaranu dubu suro amusite Godinu sina bunawere weisi. Weisiro moana Ju uwaraini Guriki uwaraini nautate Godi imuta. 2Godinu sina nautawa Ju uwarama dua sina weitaro i aika uwarama nautate i Godinu sina naueta uwaraba ubusi uyata. 3Foroini Banabasi iro kowa faiyawere ibeda Yesunu kobere durua ueta sina weisi. Weisiro Yesu erite emabai buna uetaini ereta faiyawere mairo usi. 4I Aikoniamu su uwara imueta daba demuraina me. Moana uwarama Ju uwaranu sina nauta. Moana uwarama afosoro uwaranu sina nauta. 5I aika uwaraini Ju uwaraini emanu yawoeta uwaraini i afosoro uwara gebiroma ufitae utaro nausi. 6Nausite i su sau ekoisite Raikonia orofa su sadeiro anisi. Risitaini Debi suro anisi. I su sadeini i orofa kabesi faiyawere ane iro Yesunu sina we inarebisi.

Risitaini Debi suro anisi

8Mui Risita su amara danu buri takami uiro anawa, dawa danu muneta kowaroma buri anawa eno ibebi. 10Dana Foronu sina nauiro Foroma i amara eregou uteda i amarana wirofie imutasu we imuite derawere wei, anu burima yare ina wei. Weina sau uyari. 11Eno uiro i guruguru uta uwarama etate emanu Raikonia sinaroma weita, godi eme ari yabai farita eawe weita. 12Weitate emanu godi Jufata, danu ifu Banabasinu mui ifu mata. Emanu mui godi Makari, danu ifu Foronu mui ifu mata. Foro dawa sina weta amaraba iba Makari ifu mata. 13I godi Jufatanu dubu su barunaro inaibi. I dubu su fuyo oeta amaraini moana uwaraini siginaini borumakau mutate fuyo i afosoro uwaraba odifitae su barunabai woure fata. 14Fataro Banabasini Foro nausite imuteda emanu wadia ma bujebaje usite i uwarabai fare weisi, aneba eno utaita weisi? Wana godi me, wana ba eme, ya ari weisi. Kotofu sina webune yabai farisia weisi. I kotofu sina eno, i ba me godina kodiawete oweawete i me ibene ibene ibeta Godibai aniawe weisi. I ba Godima ureini nasini eneaini ibaiabai nesia ubu ui. 16Boderewereroma uwarama emanu unu utebita. Utebitaro Godima emanu sara siosa ueta ereda me yawotebi. 17Ereda yawotebe ibo utawa uite ema obi ureroma siaia uiro itari. Obi matebiro emanu ieta derawere waratebiro yaru utebita. Godima eno uite awona enanari utasuba Danu aika eno ma boroyarasuba Dawa ba Godi iwata utaisi weisi. 18Enoma enoma webe webe oisiro i uwarama fuyo oeta ekoita.

19Moana Ju uwarama Anitiyokaini Aikoniamu suroma i Risita su uwarabai are fatate Foroini Banabasiba wawei weita. Eno woroworo webitaba i uwara nautebe arama utate gebiro mutate Foro sane uta. Eno utaro sakairo urei. Ureiro agero mutate ma youre su baruna wawaro sane oita. Dana uisinua we imutate iba iro sane oita. 20Sane oitaro Yesunu buribi aneta uwarama Foro ode kara utana Foroma uyarite suro ani. Wai uriro uyarite Banabasini iroma Debi suro ane fasi.

Siriaroma Anitiyokaro oweta

21Debi su uwarabai Yesunu kotofu sina weisiro uwara faiyawere nautate Godi imue naue uta. Duburo Debi su ekoisite owesite Risita suini Aikoniamu suini Anitiyoka su Godinu sina naueta uwarabai ane Godinu sina eno weisi, Godibai ibegou uawe. Awe awe kowa faiyawere uyafiro duburo Godinu yawoeta orofaro aniboita weisi. Eno weisiba i Godinu sina naueta uwarama nautate buna uta. 23Foroini Banabasima i dubu su su yawoeta uwara mune emabai oisite ieta itawa ka utate i uwaraba guriguri uteda weisi, Yesu, ema yawoegou ua weisi. Enoma enoma usite anisi.

24Ane Fisidia orofa serigari usite Famufiria orofaro fasi. 25Fega suro fasite Godinu sina weisite ekoisite anisi. Ane Ataria suro tanisi. 26Boutiro amusite iroma Anitiyoka suro anisi. I Anitiyoka suro aubokona Godima weiro i uwarama Foroini Banabasi mune oitate Godibai emaba guriguri utaro anisite nono reka owere fasi. 27Fare weisiro i Godinu sina naueta uwara nesia fata. Fataro weisi, Godima i aika uwaranu neno ma ifegari uiba i aika uwarama emanu naueta Godibai odaita weisite Godinu ueta nesia emaba weisi. 28Foroini Banabasima Anitiyoka suro i naueta uwarabai kowa faiyawere ibisi.

Copyright information for `YRB