Acts 15

Jerusaremu suro fare atane matata

Foroini Banabasima Anitiyoka suro ibebitana moana Judia uwarama Anitiyoka suro fatate weita, Ju uwaranu ofe tureta da tufoitana nono Godima ya da ma wirofisu weita. Foroini Banabasima derawere weisi ina ba me weisi. Eno webisina i Anitiyoka su Godinu sina naueta uwarama Foroini Banabasini moana Anitiyoka Godinu sina naueta uwara i sina Jerusaremu afosoro uwaraini dubu su yawoeta uwarabai i sina webitae siaia uta. Siaia utate su baruna wawaro woure oitaro anita.

Ane Fonisia orofa su suini Samaria orofa su suro Godinu sina weita. Eno weita, Godima i aika uwara awona ma wirotasu weita. Eno weitaro naueta uwarama yaru derawere uta. Jerusaremu suro ane fataro i naueta uwaraini afosoro uwaraini dubu su yawoeta uwaraini ario weita. Duburo i uwara nesina dubu suro guruguru uta. Utaro Godinu emabai ueta nesia emaba weita. Eno weitaro moana Ferosi waita uwarama yare weita. I aika uwaranu ofe tufete Mosesinu tarawatu nesia uforo webeisi weita.

I afosoro uwaraini dubu su yawoeta uwarama i sina ma rorowarau ufitae guruguru uta. Utate sina faiyawere we matata. We matataro Fitama uyarite wei, naiyemutu nanu sina nauawe wei. I bodere kowaro yabairoma na mune odi. I aika uwarabai Danu sina wemaro naufitate imufitae na mune odi. Godima i aika uwaranu nenoma imueta Dana iwataba Danu Imumu Kotofu siaia uiro emabai itari. Yana Godinu Imumu Kotofu musi, i ari muta. Godima emaini yaini arotorowa imui. I uwarama nautate Godi imutaro emanu neno neno ueta maituri wei. 10 Eno uiba aneba ofe tureta sina waita? Eno waitana Godinu sina garari ufoe utaita wei. Eno utaitana Godinu sina naueta uwaranu nodoro urumuwere ayuayu ari doifoe utaita wei. Bodere yanu abuamutuini yaini i ayuayu ari woure anawa aneba ya aika uwara yanu ofe tuawe waita wei? 11 Emanu wiroetaini yanu wiroetana arotorowa. Emaini yaini naufeisina yanu Dera Waria Amara Yesu Kerisonu kobere durua uetaba Godima ya ma wirofisu wei.

12 Fitama eno weiro i guruguru ubita uwarama nauteda sina wiawa uta. Wiawa utaro Foroini Banabasinu Godi i aika uwarabai buna ueta sina weisiro nauta. 13 Emanu sina we me sisiro Jeimisima yare wei, kaka nabue, nanu sina nauawe wei. 14 Fitama wenu, Godima i aika uwara munasute ma wirotasuro nono Danu sina naueta uwara sinaita, wenuro nauisi Jeimisima wei. 15 I sinana i we bou ueta uwaranu weita sinaini arotorowa wei. Emanu sina eno,

16 
  • Godima eno wei, mui jugari ui su ma kobererau ufiro uyafisu i ari, Deiwidinu ma jugari ui su nono maimaro uyafisu. Uyafiro Dera yawoeta Amara odimau.
17 Enoba uwara nesia, Nanu ifu waita aika uwaraini dobefitate i Dera Amaranu buribi anibitae iba eno umau wei. 18 Boderewere Godima i sina eno wei, i we bou ueta uwarama eno weitaya wei. 19 Jeimisima nono wei, nanu imuetana eno, i Yesunu buribi aneta aika uwaranu ibeta ma kimu da ufeisi wei. 20 Emaba eno owawa ufeisi. I ba me godinu fuyo oeta ieta da iforo, dita yagera da faforo, mimi utaisiro onono itarawa utasu egi da iforo, onono da iforo, eno owawa ufete emabai siaia ufeisi wei. 21 Bodere kowaroma moana uwarama Mosesinu tarawatu natofo su suini Ju uwaranu dubu su nesiaro sabate ainewaure ina yawitebitaro iro ane nautebita. Awona enanari dubu suro ane yawitaisiro nautaita wei.

I Ju me aika naueta uwaraba mai owawa

22 Eno weiro i afosoro uwaraini yawoeta uwaraini Godinu sina naueta uwara nesia nautate idoni, weitate amara sadei, Judasi Basabasini Sairasi muta. I amara sadeina dubu su yawoeta amara sadei. I amara sadeima Foroini Banabasini arotorowa Anitiyoka suro siaia ufitae we mutate emanu imueta owawa ue oita. Emanu owawana eno, ya Godinu sina naueta uwara nesia, afosoro uwaraini yawoeta uwaraini yana ya Anitiyokaini Siriaini Sirisia su aika naueta uwaraba ario weisi. Yanu sina nauawe. 24 Moana uwarama ewadoroma yabai anitate weita, Mosesinu ofe tureta uawe weitaro ya iwawa utaro nausi. I uwara yana siaia utawa usiro emanu imuetama me weita. 25 Awonana yanu imuetana eno, amara sadei munisiba emaini Banabasini Foro warai siaia ufero yabai anibitaita. 26 Banabasini Foroma Yesunu gaukara utebisiba moana uwarama ma uifitae utaro ema uietaba iyarawa usi. 27 Judasini Sairasi siaia utaisiba fafisisina bebetuma i owawa sina nesia webisisi. 28 Imumu Kotofuini yanu imuetana eno ya aika uwaranu ibeta ma kimu utawa utaisi. I sinaratu torowa waisi. 29 Eno, i ba me godinu fuyo oeta egi da iawe, onono da iawe, mimi utebaitaro onono nasiniro itarawa utebasu egi da iawe, dita yagera da fawe. Eno ufoitana kobererau ibifoita. Ido yanu sina me sininu.

30 I amara sadei siaia utaro anita. Ane Anitiyoka suro tanita. Tare weitaro i naueta uwarama guruguru uta. Utaro i owawa mataro yawita. 31 Yawie me sitate sina kobererauba yaru uta. I we bou ueta amara sadei, Judasini Sairasima sina faiyawere i uwaraba weisina i uwaranu imueta kobererau uta. 33 Moana kowaro iro itebitaro i Godinu sina naueta uwarama Judasini Sairasi siaia utaro owesite Jerusaremu su Godi naueta uwarabai ario sina woure ane fasi. 34 (Sairasi danu aika iro ibebi dawa anawa.) 35 Foroini Banabasima Anitiyoka suro ibeda emaini moana Godinu sina naueta uwarama Godinu sina weda we mawetu utebisi.

Foroini Banabasi ode waie matasi

36 Mui kowaro Foroma Banabasiba wei, wanu bodere Godinu sina we inarebitu iro nono anibute efutu wei. Kobererau aba aramawere ibinita efutu weiro nauite Banabasima Joni Maka woufie wei. Weiro Foro dawa unutawa Joni Maka woureta. Bodere Joni Maka ema Famufiria orofaro ekodite aniba iba Foro dawa unutawa Joni Maka woureta. 39 Emanu imuetana aikaba Banabasini Joni Makama anisi. Boutiro amusite Saifurasi mutumuturo anisi. 40 Foroini Sairasima iro anisi. I naueta uwarama Godibai Foroini Sairasiba guriguri utate siaia utaro anisi. 41 Ane Siriaini Sirisia orofa su suro Godinu sina we inarebisiro i Godi nautebita uwara emanu imueta ma kobererau uta.

Copyright information for `YRB