Acts 16

Timoti Foroini Sairasini ani

Foroini Sairasima Debi suro ko anisite ekoisite Risita suro ane fasi. I suro mui amara danu ifu Timoti atasi. Timoti danu danuana Godinu sina naueta Ju aweta, danu damamana Guriki amara. I Risitaini Aikoniamu Godinu sina naueta uwarama Timoti dana kobere amara we imutebita. Eno imutaba Foroma Timotiba wei, aini Godinu sina we inareta dabaro anibeisi wei. I Ju uwara emanu baeta uteda Timoti munite danu ofe turi. Timoti danu damamana Guriki amaraba iba danu ofe turawa uiro i Ju uwara nesia dawa iwata utaba eno ui. Duburo Foroini danu uwara moana orofaroini su suro aboro aboro ane inareda i aika uwarabai anitate emaba Jerusaremu suro ibita afosoro uwaraini dubu su yawoeta uwaranu imueta sina webita. I uwara naufitate ane ane webitae iba webita. Eno utebitaba i Godinu sina naueta uwaranu imuetana derawere uyariro uwara faiyawere Godi imutaba i dubu su uwara faiyawere uyata.

Toroasiro Foronu tubetube

Iroma Eisia orofaro anibitae utaro Godinu Imumu Kotofuma i daba garari ui. Garari uiba Firigiaini Gareisia orofa aboro aboro inarebita. Ane Misia orofa gigirari fatate Bitinia orofaro anibitae utaro Yesunu Imumu Kotofuma iro da aniawe weiba Misia orofa serigari utate Toroasi suro tanitate iro aita.

Dumuro Foroma nauta ainibebe tube eri. Tuberoma mui Masadonia amara inaibeda nui wei, Masadonia orofaro arate ya durua ua wei. 10 Foroma i tube erite yaba weiba Godi Danu ununa Danu sina i uwarabai webene i daba usinu imusite i daba dobefene usi.

Firifairo Ridia danu neno Yesubai mai

11 Yana boutiro amusite Toroasiroma Samotureisiro anisi. Anisite aisite wau uriro Samotureisiroma Niaforusiro anisi. 12 Iroma Firifai suro fasi. Firifaina i Masadonia orofanu botai su. I suna Romani uwaranu su. Iro fasite kowa faiyawere ibisi. 13 Sabate kowaro moana uwara ogo gigirariro guruguru uteda guriguri utebaita weitaro nausite anisi. Su baruna wawaro anisite ogo gigirariro ane fasite moana guruguru uta awetaboba Godinu sina weisi. 14 Yanu sina naui mui awetana danu ifu Ridia. Danu su Taiataira. I awetana Godi guriguri utebi. Danu gaukarana kukui wadia oiya ueta. Dana Foronu sina nauiro Godima danu neno ma ifegari uiba Foronu sina nauegou ui. 15 Dawaini danu suro ibebita uwara nesia yabai babataito utaro Ridiama wei, yana na Godi nauegou utatane imuteiboitana nanu suro are ibiawe wei. Eno webiba danu suro anisi.

Firifainu dibura suro

16 Mui kowaro i guriguri ueta kabesiro anedana wada barau aruma atasi. I arumana seitaninu mui imumu siosa bobo aruma. Dana wada barau gaukara uteda oi derawere munebite danu yawoeta uwaraba matebi. 17 I arumama yanu buribi arite orere derawere wei, ewa uwarana Godinu gaukara uwara. Godima ya ma wirofie farita eawe wei. 18 Kowa ainewaure woroworo eno webiro Foro nautebe arama uite wei, i aruma danu neno ubarero ibi siosa imumuba bunawere wei, Yesunu ifuro watane a danu neno ubareroma amuate fare wawaro ania wei. Weina sau ido amuite fare ani. 19 I arumanu yawoeta uwarama etate we imuta, yanu oi muneta daba ido me sininu we imuta. Foroini Sairasi budari utate i su tutububai yaubeta koto uwarabai woure ane oita. 20 Eno utate weita, i Ju amara sadeima siosa sina waisiro ewa uwarama siosa siosa imutaita weita. 21 I Romani uwaranu tarawatu da nauawe waisi weita. 22 Weitaba eme faiyawere guruguru uteda ibo utaba i koto ueta uwarama Foroini Sairasinu wadia ma babare satate weitaro isuma uta. 23 Isuma urebe urebe ekoitaro onono farebi. Enoma enoma utate ema woure dibura su ubarero ane oitate i dibura yawoeta amaraba weita, i amara sadei yawoegou ufaro weita. 24 Eno weitaba i amara sadei mune ane i dibura sunu ubare koruro odi. Odite senima emanu buri sadei mune anaro uwane badame ue odi.

25 Dumu abanaro Foroini Sairasima Godiba guriguri uteda soni webisiro i dibura su ubarero yaubita uwara nauta. 26 Soni webisina sakai wawana wawana derawere uiro dibura su wawana wawana uiba dibura su kasimu nesia ifegari utaro i dibura uwaranu seni nesia kokosugari utate itata. 27 I dibura yawoeta amara nauta ainibiro eno utebina danu diti forairo uyareda kasimu ifegari ueta erite we imui, i dibura uwara nesia iya anita, we imuite danu kaiya munite danu nodo tufie utebi. 28 Eno utebiro Foroma derawere wei, eno da ua wei, ya nesina ewado wei. 29 Weiro nauite iya derawere uyareda nanefa mai wei. Ekiwa munite dibura su ubarero sau itarite iya derawere uteda iwura mameda Foroini Sairasinu buri gigirariro arubi ui. 30 Eno uite uyarite Foroini Sairasi woure wawaro odite wei, yawe, wiroeta anene mumau wei? 31 Weina Dera Waria Amara Yesu imuegou ua weisi. Eno ufasuna aini anu suro ibeta uwara nesia Dawabai wirofoita weisi. 32 I dibura yawoeta amaranu su ubarero amutaro Foroini Sairasima i amaraini danu suro ibeta uwaraba Godinu sina weisi. 33 Weisiro i amarama Foroini Sairasi munite emanu ofe uburo iwiji awiji ogoma uroiro dawaini danu sisia uwara nesia emabai babataito uta. 34 Babataito utaro i amarama ema woure danu suro ane ieta nabero mairo ita. Eno uiro dawaini danu sisia uwarama emanu naueta Godibai oitate yaru derawere uta. 35 Wai urina i koto ueta uwarama forisimani siaia utaro anita. I amara sadei ma uregari ufitae anita. Ane fatate weita, i amara sadei ma uregari uaro anibisi weita. 36 Weitana i dibura yawoeta amarama Foroba i sina eno wei, i koto ueta uwarama ya ma uregari umane waya siaia uitaba iba wawaro aniawate kobererau aniawa wei. 37 Weina Foroma wei, emana wa emenu ditiro isuma urebita. Wana siosa ueta utawa utu. Wana Romani uwara. Emanu ununa wanu kiwuma aneta. Ina da ufutu. Fafitate wa woure ane odifitaita wei. 38 Weiro forisimani anitate i koto uwaraba Foronu sina weita. Foroini Sairasima yaini ya Romani uwara weita i sina nautate iyata. 39 Iyataba Foroini Sairasibai anitate nenoro imutate ario weitate nui weita, yanu natofo su kodiawate aniawa nui weita. Eno weitaro dibura suroma amusite anisi. 40 Ridianu suro anisite i Godinu sina naueta uwaraba Godinu sina weisite emanu imueta ma kobererau usite natofo su ekoisite anisi.

Copyright information for `YRB