Acts 17

Tesoronaika suro

1Foroini Sairasima ane Amofiforisi suini Aforonia suro fare fare daido fare anisi. I su sadeiro fare fare daido fare ane Tesoronaika suro fasi. Iro Ju uwaranu dubu su inaibiba Foroma amuite Godinu sina wei. Danu eno ainewaure utebi iba sabate kowa rarogonu i dubu suro amutebite Godinu bukaroma sina bunawere webi. 3Eno wei, yanu fafisu yawoeta Amara awe awe derawere muneda oferi derawere woufite uifite nono uietaroma uyafisu wei. Nana ewa Yesu Kerisoba watane. 4Eno bunawere weiro moana nautate ina Yesu Keriso eno we imutate iba Foroini Sairasibai ane taka uta. Moana Godi naueta dera Guriki uwara, emeini awetaboini emanu naueta Yesubai oitate emabai ane taka uta.

5Eno utaro moana Ju uwara ema Godi nautawaba iba dua sina weitate siosa uwara faiyawere mutate Foroini Sairasi ufitae imutaro eme fefera guruguru uteda weroroka derawere weita. Weitate Jesoninu suro anitate fare Foroini Sairasi i kanisoro uwarabai woure ane odifitaro fanisi mafitae iba anita. 6Jesoninu suro fatate Foroini Sairasi dobetana meba munawa uta. Munawa utaba Jesonini moana naueta uwara budari utate i kanisoro uwarabai woure ane oita. Woure ane oitate weita, Foroini Sairasi, i amara sadeima orofa atata uwara nesianu imueta ma siosa siosa usite awona ewaro farisia weita. 7Awona farisite Jesoninu suro ainibinisi weita. I amara sadeima dera yawoeta amara Sisanu tarawatu nautawa utaisia weita. Mui kini Amara, Danu ifu Yesu, ibinu waisia weita. 8Eno weitaro i natofo su uwaraini kanisoro uwarama i sina nautate jaja utate weita, Foroini Sairasiba yabai oi maiwe weita. I amara sadeima merau ibebe anibisisina yanu oi ma owere mafeisi weita. Eno weitaro oi mataro kanisoro uwarama ema siaia utaro anita.

Beria suro anisi

10Foroini Sairasibai ane fatate dumuro siaia utaro Foroini Sairasi anisi. Ane Beria suro fata. Beria suro fatate dubu su ubarero Godinu sina webitae amuta. 11I Beria Ju uwarana kobere uwara. Tesoronaika su uwara ari me. I Beria uwarama Godinu sina nauegou utate Godinu buka ainewaure yawiegou utebita. Foroini Sairasinu sina ba aba me we imutaba iba Godinu buka yawiegou utebita. 12Eno utebitaba Ju uwara faiyawereini dera Guriki emeini awetaboini emanu naueta Yesubai oita. 13Foroma Godinu sina Beria suro webina Tesoronaika uwarama nautate Beria suro ane fatate ibo uteda ejiwa sina weitaba uwara faiyawere Foroba jaja uta. 14Eno utaba i Godinu sina naueta uwarama Foro siaia utaro ane bouti munite moana uwaraini ani. Sairasini Timotima Beria suro ibebisi. 15Foroini danu uwarama Atena suro fataro Foroma emaba wei, aniawete Sairasini Timoti nabai siaia uawero nabai sau fafisisi wei.

Atena suro

16Foroma Atena suro i amara sadei yawotebina i Atena su uwaranu agema ubu ueta godi fefera deina ereda neno siosa utebi. 17Eno utebiba Ju uwaranu dubu su ubareini natofo su guruguru ueta kabesiro i Ju uwaraini guruguru ueta uwaraba Godinu sina bunawere webi.

18Moana Efikuriani waita uwaraini moana Sitoiki waita uwara atanite emaba Godinu sina wei. Weiro nautate moanama weita, ewa sina bana bobo amarama ane wasu weitaro moanama weita, dana aika siboro uetaba wasu weita. Foroma Yesuini Danu uietaroma uyareta sina webiba iba eno weita. 19Eno weitate Foronu agero mutate emanu guruguru utebita maidaniraturo woure mane oita. I maidaninu ifuna Areafagu. Iro woure mane oitate weita, anu reka siboro ueta sina wiaro naufe weita. 20I sina bodere nautawa awona kamama nautaisi weita. I sinanu ubi iwata ufene waisi weita. 21(Atena uwaranu karana eno, ainewaure kamama wetaini uetaini naueta iwata ufitae utedibebita. Iba uwaranu aika maika sina nauteda sina faiyawere wedibebita).

22Ibago Foroma Areafagu guruguru ueta abanaro yare wei, Atena uwara nanu sina nauawe wei, yana siboro uegou utebaitaro na eratane wei. Yanu siboro ememetuna faiyawere, nana ane ene wei. 23Na anedana mui fuyo oeta enero danu owawa oeta ibinu. I owawa oetana eno, ewa fuyo oetana ya iwata me godinu. Ewa Godi yaba watane wei. 24Ewa Godina ureini nasini i ibaiabai nesia ubu ui. Ewa Godi Dawa ureini nasini yawotasuba, Dana emema ueta suratu ubarero ibawa utasu wei. 25Emenu agema Dawaba ane ane matawa utaisi, Danu torowama yanu neno sanetaini me ibeta ane ane matebasuba iba Dawaba matawa utaisi wei. 26Godima amara demurairatu munite orofa atata uwara nesia Dawabairoma ubu uite emanu orofa aika maikaro odite emanu ibeta oya enanari weiba eno me ibebaisi wei. 27Eno uite uwara nesia Dawa dobefitate imufitae iba eno ui. Yabairoma Dawabai daba yafa me, Dana baworo. 28Foroma emaba wei, awonana Dawa Godiba iba inaraisite me ibebaisi. Ya uwaranu owawa oeta uwarama eno weita, yana Danu sisia uwara weita. 29Yana Danu sisia uwaraba Godi Dawa siriwa, o goro, o gebiro, o emenu imueta ememetuna i ari me, eno da imufeisi wei. Bodere uwarama Godi iwata meba iba Godima ema ibo utawa. Awonana Dana ya uwara nesiaba eno buna wasu, yanu neno neno ueta dubena afu sawe wasu wei. 31Godima, Danu odi kowaro, ewa orofa atata uwara nesia mui amarabai rorowarau koto ufisu wei. I Amarama uietaroma ma uyariba ya nesia iwata ufene iba eno ui wei. 32I uietaroma uyareta sina nautate moana uwarama meo, weita. Moana uwarama yanu ununa nono naufeisi weita. 33Foroma sina we me sinite i uwara ekodite wawaro ani. 34Wawaro aniro moana uwaraini dawabai anitate emanu naueta Godibai oita. Daionisia, dawa Areafagu koto amara, dawaini mui aweta Damarasini moana uwaraini dawabai anitate emanu naueta Godibai oita.

Copyright information for `YRB