Acts 17

Tesoronaika suro

Foroini Sairasima ane Amofiforisi suini Aforonia suro fare fare daido fare anisi. I su sadeiro fare fare daido fare ane Tesoronaika suro fasi. Iro Ju uwaranu dubu su inaibiba Foroma amuite Godinu sina wei. Danu eno ainewaure utebi iba sabate kowa rarogonu i dubu suro amutebite Godinu bukaroma sina bunawere webi. Eno wei, yanu fafisu yawoeta Amara awe awe derawere muneda oferi derawere woufite uifite nono uietaroma uyafisu wei. Nana ewa Yesu Kerisoba watane. Eno bunawere weiro moana nautate ina Yesu Keriso eno we imutate iba Foroini Sairasibai ane taka uta. Moana Godi naueta dera Guriki uwara, emeini awetaboini emanu naueta Yesubai oitate emabai ane taka uta.

Eno utaro moana Ju uwara ema Godi nautawaba iba dua sina weitate siosa uwara faiyawere mutate Foroini Sairasi ufitae imutaro eme fefera guruguru uteda weroroka derawere weita. Weitate Jesoninu suro anitate fare Foroini Sairasi i kanisoro uwarabai woure ane odifitaro fanisi mafitae iba anita. Jesoninu suro fatate Foroini Sairasi dobetana meba munawa uta. Munawa utaba Jesonini moana naueta uwara budari utate i kanisoro uwarabai woure ane oita. Woure ane oitate weita, Foroini Sairasi, i amara sadeima orofa atata uwara nesianu imueta ma siosa siosa usite awona ewaro farisia weita. Awona farisite Jesoninu suro ainibinisi weita. I amara sadeima dera yawoeta amara Sisanu tarawatu nautawa utaisia weita. Mui kini Amara, Danu ifu Yesu, ibinu waisia weita. Eno weitaro i natofo su uwaraini kanisoro uwarama i sina nautate jaja utate weita, Foroini Sairasiba yabai oi maiwe weita. I amara sadeima merau ibebe anibisisina yanu oi ma owere mafeisi weita. Eno weitaro oi mataro kanisoro uwarama ema siaia utaro anita.

Beria suro anisi

10 Foroini Sairasibai ane fatate dumuro siaia utaro Foroini Sairasi anisi. Ane Beria suro fata. Beria suro fatate dubu su ubarero Godinu sina webitae amuta. 11 I Beria Ju uwarana kobere uwara. Tesoronaika su uwara ari me. I Beria uwarama Godinu sina nauegou utate Godinu buka ainewaure yawiegou utebita. Foroini Sairasinu sina ba aba me we imutaba iba Godinu buka yawiegou utebita. 12 Eno utebitaba Ju uwara faiyawereini dera Guriki emeini awetaboini emanu naueta Yesubai oita. 13 Foroma Godinu sina Beria suro webina Tesoronaika uwarama nautate Beria suro ane fatate ibo uteda ejiwa sina weitaba uwara faiyawere Foroba jaja uta. 14 Eno utaba i Godinu sina naueta uwarama Foro siaia utaro ane bouti munite moana uwaraini ani. Sairasini Timotima Beria suro ibebisi. 15 Foroini danu uwarama Atena suro fataro Foroma emaba wei, aniawete Sairasini Timoti nabai siaia uawero nabai sau fafisisi wei.

Atena suro

16 Foroma Atena suro i amara sadei yawotebina i Atena su uwaranu agema ubu ueta godi fefera deina ereda neno siosa utebi. 17 Eno utebiba Ju uwaranu dubu su ubareini natofo su guruguru ueta kabesiro i Ju uwaraini guruguru ueta uwaraba Godinu sina bunawere webi.

18 Moana Efikuriani waita uwaraini moana Sitoiki waita uwara atanite emaba Godinu sina wei. Weiro nautate moanama weita, ewa sina bana bobo amarama ane wasu weitaro moanama weita, dana aika siboro uetaba wasu weita. Foroma Yesuini Danu uietaroma uyareta sina webiba iba eno weita. 19 Eno weitate Foronu agero mutate emanu guruguru utebita maidaniraturo woure mane oita. I maidaninu ifuna Areafagu. Iro woure mane oitate weita, anu reka siboro ueta sina wiaro naufe weita. 20 I sina bodere nautawa awona kamama nautaisi weita. I sinanu ubi iwata ufene waisi weita. 21 (Atena uwaranu karana eno, ainewaure kamama wetaini uetaini naueta iwata ufitae utedibebita. Iba uwaranu aika maika sina nauteda sina faiyawere wedibebita).

22 Ibago Foroma Areafagu guruguru ueta abanaro yare wei, Atena uwara nanu sina nauawe wei, yana siboro uegou utebaitaro na eratane wei. Yanu siboro ememetuna faiyawere, nana ane ene wei. 23 Na anedana mui fuyo oeta enero danu owawa oeta ibinu. I owawa oetana eno, ewa fuyo oetana ya iwata me godinu. Ewa Godi yaba watane wei. 24 Ewa Godina ureini nasini i ibaiabai nesia ubu ui. Ewa Godi Dawa ureini nasini yawotasuba, Dana emema ueta suratu ubarero ibawa utasu wei. 25 Emenu agema Dawaba ane ane matawa utaisi, Danu torowama yanu neno sanetaini me ibeta ane ane matebasuba iba Dawaba matawa utaisi wei. 26 Godima amara demurairatu munite orofa atata uwara nesia Dawabairoma ubu uite emanu orofa aika maikaro odite emanu ibeta oya enanari weiba eno me ibebaisi wei. 27 Eno uite uwara nesia Dawa dobefitate imufitae iba eno ui. Yabairoma Dawabai daba yafa me, Dana baworo. 28 Foroma emaba wei, awonana Dawa Godiba iba inaraisite me ibebaisi. Ya uwaranu owawa oeta uwarama eno weita, yana Danu sisia uwara weita. 29 Yana Danu sisia uwaraba Godi Dawa siriwa, o goro, o gebiro, o emenu imueta ememetuna i ari me, eno da imufeisi wei. Bodere uwarama Godi iwata meba iba Godima ema ibo utawa. Awonana Dana ya uwara nesiaba eno buna wasu, yanu neno neno ueta dubena afu sawe wasu wei. 31 Godima, Danu odi kowaro, ewa orofa atata uwara nesia mui amarabai rorowarau koto ufisu wei. I Amarama uietaroma ma uyariba ya nesia iwata ufene iba eno ui wei. 32 I uietaroma uyareta sina nautate moana uwarama meo, weita. Moana uwarama yanu ununa nono naufeisi weita. 33 Foroma sina we me sinite i uwara ekodite wawaro ani. 34 Wawaro aniro moana uwaraini dawabai anitate emanu naueta Godibai oita. Daionisia, dawa Areafagu koto amara, dawaini mui aweta Damarasini moana uwaraini dawabai anitate emanu naueta Godibai oita.

Copyright information for `YRB