Acts 18

Korinita suro

Foroma Atena su ekodite Korinita suro ane fari. I suro Ju amara danu ifu Akuira atani. Danu danuama dawa muni orofana Fonitia. Akuirama danu aweta, Fasiraini Itaria orofaroma reka fasi. Korodiasi Sisa, Romani dera yawoeta amarama Ju uwara nesianu ibeta unutawaba weiro awetaini awera Itariaroma Korinita suro are fasi. Foroma ema efie emanu suro ani. Foroini Akuira emanu gaukara arotorowa. Emanu gaukarana farai wadia ueta iba Foroma emabai ibeda arotorowa farai wadia gaukara utebita. Sabate kowaro ainewaure Ju uwaranu dubu suro amutebiro Ju uwaraini Guriki uwaraini sina sina we matanebitaro moana Ju uwaraini Guriki uwarama Foronu sina nautebita.

Duburo Sairasini Timotima Masadoniaroma are ido fasi. Are fasiro Foroma Ju uwaraba wei, Yesuna ya Ju uwaranu ma wiroeta Amara wei. I Ju uwarama Foronu sina munawa utate emanu imueta ma kimu uteda Yesuba siosa sina weita. Eno utaba Foroma uyarite i uwara ema ekodifie uteda iba danu wadia ure fufuteda wei, yana Godi unutawaba ina yanu kerere, nanu kerere me wei. Awonana ya Ju uwara ekodimate i aika uwarabai animate Godinu sina wemau wei. Foroma i Ju uwaranu dubu su ekodite Taitasi Jasitasinu su, i dubu subai, ane amui. Taitasi Jasitasi dawa Godinu mui naueta amara. Kurisifasi, dawa i Ju uwaranu dubu su yawoeta amara, danu suro ibeta uwara nesiaini moana Korinita uwaraini emanu naueta Yesubai oitate emabai babataito uta. Mui dumuro Foroma nauta ainibebe tube erina Yesuma wei, iya da uyate wate mu da ua wei. 10 Weite wei, abai ibineba eme aba da urafitaita wei. Nanu Na imufitaita uwara faiyawere ewa suro ibinita wei. 11 Foroma tube eno eriba Korinita suro mui oyaroma ane mui oya abanaro iro ibeda ainewaure i uwarabai Godinu sina webi.

12 I amara Garioma i Akeiya orofa yawotebina i Ju uwara faiyawerema Foroba ibo utate urafitae uteda yare Foro i koto ueta uwarabai woure ane oita. 13 Iro woure ane oitate weita, ewa amarama eno wasu, Godi torowa imutebeawe wasuba yanu tarawatu ma siosa utasu weita. 14 Weitaro Foroma danu ununa sina webie uina nono i koto yawoeta amara, Garioma Foronu sina weta daba garari uite i Ju uwaraba wei, danu kerere anene? Dawa waira utawa, eme urawa eno utawaba iba dawa koto da umau wei. 15 Yanu Ju uwaranu tarawatu sina ma siosa ui o yanu buruka uwaraba siosa sina wei o ina na iwata me, weite danu koto su ubareroma ema yoweriro anita. 17 Ane reka Ju uwaranu dubu su yawoeta amara Sositinisi mune isuma urebita. Koto subai Sositinisi isuma urebitana Garioma i uetaba sina mui wiawa ui.

Anitiyoka suro oweri

18 Foroma kowa faiyawere Korinita suro ibebe nono i su ekodite boutiro amuite Fasiraini Akuira munite Siria orofaro anibie ui. Iro anibie aneda Sinikuria suro farite Godiba bodere we bou uiba danu kofiri giriri ui. Ina Ju uwaranu baeta. 19 Iroma Efesa suro ane fata. Fataro Foroma Fasiraini Akuira ekodite Ju uwaranu dubu suro amuiro dawaini i Ju uwara sina sina bunawere we matanebita. 20 I Ju uwarama bana weitana Foroma me weite wei, Godi nanu owereta webisuna ido owemate famau wei. Weite Efesa suroma ane boutiro amuite Sesaria suro ani. 22 Anebe ane Sesaria suro farite i Godinu sina naueta uwarabai manite iro mane yaubi. Mane yaubebe i uwara ekodite Anitiyoka suro tarani. 23 Tane Anitiyoka suro ibebe i su ekodite Gareisiaini Firigia orofa su suro aneda Godinu sina weite i Godinu sina naueta uwaranu imueta ma buna ui.

Aforasi Korinitaini Efesa suro ani

24 Duburo mui Ju amara, danu ifu Aforasi, danu Arekisania suroma Efesa suro fari. Dana kobere sina wetaini Godinu buka yawieta amara. 25 Aubokona moana uwarama dawa Yesunu imueta we mawetu utebitaro dana Joninu babataito ueta torowa iwata uite Yesunu imueta nesia nautawaba iba iwata utawa ui. 26 I amarama Efesa suro farite danu neno nesia sina weta unu uiba Ju uwaranu dubu su ubarero amuite Godinu sina bunawere wei. Weiro Fasiraini Akuirama nausite i amara musite Godinu imueta nesia dawaba we mawetu uegou usi.

27 Duburo Aforasima danu unu Akeiya orofaro anetaba i naueta uwarama owawa oitate i Akeiya orofa naueta uwarabai siaia utate weita, ewa amaranu ueta sineta kobererauba dawa muawe. I owawaro eno we oitate siaia uta. Aforasima iro farite Godinu sina naueta uwaranu imueta ma kobererau ui. 28 Dana Godinu buka muneda iroma Yesuna i Ju uwaranu ma wiroeta Amara bunawere we mawetu uiba i Ju uwarama sina mui wiawa uta.

Copyright information for `YRB