Acts 19

Foro Efesa suro ani

1Aforasima Korinita suro ibebina Foroma i maidani orofaro inarebe iroma Efesa suro tarani. Tare moana naueta uwara ataneda wei, yanu Godi imuta kowaro Godinu Imumu Kotofuma yanu neno ubarero itariro muta aba me wei? Weina ane wasu, Godinu Imumu Kotofude ane weita? 3Weitaro Foroma wei, ananu imueta mutate babataito uta weina Joninu weita. 4Weitaro Foroma wei, Jonima wei, yanu neno neno ueta dubena afu sawete nanu buribi areta Amara imuawe, Jonima wei. I amarana Yesu, Foroma weiro i uwara nautate emabai Yesunu ifuro babataito utaro Foroma age emanu kofiri deiro odi. Eno uiro Godinu Imumu Kotofuma emanu neno ubarero itariro sina aika maika weitate Godinu we bou ueta sina weita. 7Amara tuero (12) eno uta.

8Foroma sabate ainewaure Ju uwaranu dubu su ubarero amutebite Godima ya kobererau yawotasu webi. Sakara rarogonuro eno utebiro moana uwarama emanu imueta ma kimu uteda imutawa utate i guruguru ubita uwara nesiaba weita, ewa Yesunu dabana siosawere weitana Foroma Godinu sina naueta uwara munite woure ani. Ane Tiranasinu sikuru su ubarero kowa woroworo guriguri uteda Godinu sina webi. 10Oya sadeiro eno utebitaro i Eisia uwara nesia, Ju uwaraini Guriki uwara nesina Yesunu sina nautate moana naueta uwara sitaro moana nautawa uta.

Sikiwanu adarabu

11Godima Foro danu buna mairo Foroma buna ueta derawere ui. 12Uiba danu agesifi o wadia mutate ofe woureta uwaranu ofero oitaro sau wirotaro seitaninu moana imumu siosa emanu neno ubareroma amutate anita. 13Moana Ju me inareta wada barau uwarama Yesunu ifuro seitaninu moana imumu siosa yowetate eno weita, Foronu wasu Yesunu ifuro aniawe weita. 14Mui Ju fuyo oeta amaranu adarabu nesia sewenima (7) eno utana i seitaninu mui imumu siosama wei, Yesu na iwata, Foro na iwata, nono yade anaiya wei? 16Weina i seitaninu mui imumu siosa bobo amara iroma kiubaro i amara seweni (7) urite emanu wadia mune eta kebiro sane ure yanae ui. Eno utebiba i uwara su ubareroma ofe torowa wawaro sau fare anita. 17I Efesa su uwara nesia, Ju uwaraini Guriki uwara i ueta nautate iya derawere uyatate Yesunu ifu we ma kobererau uta. 18Reka naueta uwara faiyawere emabai fatate emanu dodoa wetaini siosa ueta sineta we ma borobayata. 19Moana wada barau uwarama emanu barau ibaiabaini bukaini woure kabesi demurairo sane oitate inama yata. I bukana faiyawere. I bukanu dawana teni tausani kina (K10,000). 20Eno utaba Godinu sina derawere weitaro eme faiyawere emanu naueta Godibai oita.

Efesa uwara weroroka webita

21Duburo Godinu Imumu Kotofuma Foro Danu imueta mairo Foroma nenoma we imui, Masadoniaini Akeiyaro fare animate Jerusaremu suro animau eno we imuite wei, nono duburo iroma Romani dera suro animau wei. 22Foroma danu dawa durua ueta amara sadei Timotini Erasitasini Masadonia orofaro siaia uiro anisina dawa Eisia orofaro moana kowaro iro ibebi. 23I kowaro uwara faiyawerema Godinu sina naueta uwaraini urafitae uta. 24Dimitirisima weiba iba urafitae uta. I amara danu gaukarana i ba me godi, Daienanu kiki suraratu siriwama ubu ueta. Ina danu gaukara. Moana uwarama i gaukara utebitate oi derawere munebita. 25Dimitirisi i uwaraba weiro guruguru utaro wei, yawe, ewa gaukara utaisite oi derawere munaisi weite wei, Foroma wasu, agema ueta godina ba godi me wasuba Efesa uwaraini Eisia orofaro ibinita uwara faiyawere danu sina nautaitate i agema ubu ueta godi ekodaita wei. 27Eno wasuba yanu besenesi ureifisu wei. Eisia orofa uwaraini orofa atata uwara nesina yanu aruma godi Daienanu dera dubu su da imufitate dawaba siboro da ufitaro danu ifu kikiratu ufisu wei. Weiro nautate ibo derawere uteda derawere weita, Efesa sunu Daiena dana derawere, weitaba Efesa su uwara nesia imueta aika maika utate dera guruguru kabesiro sau anedana Masadonia amara sadei, Geiasini Aritikasi mune ma youre anita. I amara sadeina Foroini uruama inarebita.

30Foro dana i guruguru kabesiro anibie uiba moana Godinu sina naueta uwarama danu daba garari utaro moana dera Eisia yawoeta uwara, Foronu domayamutuma sina siaia utate weita iro da ania weitaba ekodi.

32Moana uwarama emanu imueta derawere weitaro moana uwarama emanu aika imueta derawere weita. Enoma enoma webitaba i me yaubita uwarama emanu imueta iwata meba we imuta, aneba ya ewaro farisi we imuta.

33Enoba moana Ju uwarama Arekisana ma berabera utaro i uwaranu iboro ane inari. Iro ane inarite i uwaraba moko sina webie age ramamiro i uwarama dana Ju amara etate sina derawere weita, Efesa sunu Daiena dana derawere weita. Weitate i sina fefera webitaro kowa ane serigari ui.

35Kowa serigari uiro, i natofo sunu owawa oeta mui amarama age ramamite weroroka ekodiawe weiba i uwarama weroroka ekoitana i amarama wei, ya Efesa su uwarama Daienanu dubu su yawotaisite i ureroma sakairo itareta kakara gebiro yawotaisiro i orofa atata uwara nesia iwata utaita wei. 36Iwata utaitaba weroroka kodiawete siosa ueta da uawe wei. 37I afosoro uwarama yanu godinu ibaiabai waira utawa uitate yanu godiba siosa sina wiawa uita wei. 38Dimitirisini danu uwarama wawei sina webitae ufitaitana i koto ueta uwarabai anibitate emanu wawei sina webitaita wei. 39Yade, wawei sina weboitana i koto uwarabai weboita wei. 40Romani yawoeta uwarama yanu uraneta yaraneta naufitate fanisi mafitaita wei. Yanu uraneta yaranetana ba me wei. 41Eno weite i uwara nesia siaia uiro wo bagaru ue anita.

Copyright information for `YRB