Acts 2

Imumu Kotofunu fareta

Fenitikosi kowa ido fari. Fariro i uwara su demurairo yaubita. Yaubitaro ureroma rurua oyabibi ari sau tararite i su inune uiro ina kuido ari bububu ui. Eno uite i uwaranu deiro yaure yaure ui. Uiro Godinu Imumu Kotofuma tararite i uwara nesianu neno ubarero inune uteda iwata mairo sina aika maika webita.

Jerusaremu suro naueta Ju uwara faiyawere yaubita. Mui orofa atataroma fatate yaubebe i rurua nautebitaba iro anitate emanu aika maika sina tanana naue naue utate neno kirifu derawere uta. Eno utate we imuteda weita, i sina waita uwarana Gareri uwara. Anene yanu ba sina waitaro yanu sina tanana nautaisi weita?

Orofa atata aika maikaroma fata. I orofanu ifu ifuna ewado, Fatiaini Midini Iramaitini Mesofateimiaini Judiaini Kafadosiaini Fonitusini Eisiaini Furigiaini Famufiriaini Ijifini Ribia Sairinabaini Romanini iroma ba Ju uwaraini Jubai guriguri utebita aika uwara, Kuritini Areibia orofa uwaraini Jerusaremu suro fatate nauteda Godinu buna ueta yanu ba sinaroma waitaro nautaisi weita. 12 Weitate neno kirifu utate we imuteda moanama weita, ewa ane weita? 13 Weitaro moanama irutate weita, reka waini ogo ita iba eno waita weita.

Fitanu sina

14 I nautebita uwarama eno weitaba Fitaini i amara ireweni (11) ido uyatate Fitama wei, nanu Ju uwaraini Jerusaremu suro yaubinita uwara nesia, nanu sina nauegou uawe wei. 15 Ewa uwara reka waini ogoma arama utawa. Awonana kowa abanarowere iba ewa uwara waini itawa wei. 17 Iba Godinu bodere we bou ueta amara Joerama eno wei, Godima wasu,

  • dubu kowaro Nanu Imumu Kotofu siaia umaro uwara nesiabai itafisuba yanu arumamini adarabuini sina we bou ufitaita. Ufitaro yanu reka masigu tubetube efitaro yanu baeta uwara tuberoma efitaita.
18 Efitaro Nanu Imumu Kotofu siaia umaro Nanu waiya ueta aruma amara nesiabai itafisu. Itafisuba sina we bou ufitaita. 19 Ufitaro urero buna ueta umate nasiniro buna ueta umate ononoini inaini giborini umaro kowa ario mero dumu torowa. Sakara onono ari sibiro nono i Dera Waria Amaranu bunawerero ario derawere fareta kowa ido fafisu. 21 Anama i Dera Waria Amaraba ya ma wiroa webitaitana ma wirofisu, Godima wasu Joerama eno wei. 22 Fitama i uwaraba eno weite nono emaba wei, Isaraero uwara nanu sina nauawe wei. Yesu Nasareta Amaraba watane wei. I Amara Godima muniro ya nesia Danu neno kirifu uetaini Danu buna uetaini Danu ueta nesia eta. Godima yaba i ueta Yesubai uiro ereda iwata uta. 23 Godima imuite Dawa yabai mairo yana sina webe webe utebitaba aika uwarama korosiro oitaro ui. 24 Uiro Godima ma uyariba Dawa nono da uifite me ibene ibene ibeibiro uietama Dawa da mubisu wei. 25 Deiwidima Yesunu sina eno wei,

  • nana erebatanero Godima nabai me ibene ibebe ibeda nanu banibira age afu ibebasuba neno ubarero iya da uyamauba nanu nenoma yaru uete nanu bebetuma yaru ueta sina we. wete i duburo fafiro mumau daido ba yawotatane
27 Nanu imumu Eidisiro da ekodifiro anu kakara amaranu ofe yajara da ufisuba iba ewa orofaro ibimauna da iyamau. 28 Ana i me ibene ibene ibeta muneta daba naba ma boroyarite nabai ibebasuba na yaru umau, Deiwidima eno weiro Fitama eno wei. 29 Eno weite wei, nanu naiyemutu, i sina ma boroyamane watane wei. Yanu waria amara Deiwidi uiro uri utaro Danu uri oeta kabesi ewaro ibinu. 30 Deiwidina we bou ueta amara. Godima ba webou uiro Deiwidi dawa iwata ui, Godima danu mui sirorari amara mubite dera yawoeta amaranu yauretaro odifisu. 31 Dawa iwata uite Yesunu uyareta kowa imuite iba weite wei,

  • Danu Imumu uieta orofaro ekodawa uiro Danu ofe yajara utawa ui,
Deiwidima eno wei.
32 Fitama weite wei, Godima Yesu uietaroma ma uyariro ya nesia esi. 33 Godi Danu banibira buna agema Yesuba ma ario uite wei, Imumu Kotofu aba mamau wei. Enanari mairo muniba eretaini uetaini nesia Dawabairoma arasu wei. 34 Fitama eno weite wei, Deiwidima urero anawarogo ewa sina wei,

  • i Godima Nanu Dera Waria Amaraba wei, Nanu banibira age afu yauaro aba wasai utaita uwaraba buna umate mumate Anu buri eminaro odimau Godima weiro
Deiwidima eno wei.

36 Fitama eno weite wei, Isaraero uwara, ewa Yesu yana korosiro oita Amara, Godima Dera Waria Amaraini Keriso mamiba imufoe watane wei. 37 Weiro nautate neno siosa uteda weita, anene ufeisi weita? 38 Weitaro Fitama wei, yanu siosa uetaini imueta dubena afu sawete Yesu Kerisonu ifuro babataito uawero Yesu Kerisoma yanu neno neno nesia mubite imutawa ufite Godinu Imumu Kotofu mafiro muboita wei. 39 Weite wei, i we bou ueta yaini yanu koiniboroini aika maika Godinu yua webisu uwaraini ya nesia yanu we bou ueta wei.

40 Enoma enoma webe wei, ewa siosa sirorari ueta ma wiroawe wei. 41 Fita danu sina nautebita uwara babataito utaro eme faiya faiyawere tiri tausani (3,000) i afosoro uwara emabai ane taka uta. 42 Eno utate ainewaure guruguru utebitate afosoro uwaranu sina nautebitate emanu owiga ueta utebitate ieta ma birabiarebitate iteda imutebita. Yesu yaba uiba yaru utaisi imutebitate guriguri utebita.

43 Godima Danu afosoro uwara buna mairo buna ueta utebitaro uwara nesia iyarebita. 44 Imueta uwara daba demurai nesia ma dinunu utate i naueta uwara nesia arotorowa utate emanu nasini ibaiabai oiya ue matate ibaiabai me uwaraba nata uta. 46 Eno utate imueta demuraiba dera dubu su ubarero amutebitate su aika maika ieta ma birabiarebitate ieta yaru bobo nata utebitate Godiba we ma kobererau utebitate uwara nesiaba wesa utebita. Godima moana uwara ma wiroteda i naueta uwarabai odebi.

Copyright information for `YRB