Acts 22

Weroroka muma utate ekoitaro Foroma Ju uwaranu sinaroma wei, babamutu kaka nabue nanu moko sina nauawe wei. Weiro emanu ba sina nautate weroro mu utaro wei. Nana Ju amara. Nanu bayama na Sirisia orofa Tarasu suro muniro ibebitara wei. Gameiriama na yanu abuamutunu tarawatu we mawetu utebiba Godinu tarawatu imuegou utebitara. Yana awona Godinu tarawatu imuegou utaita i ari imuegou utebitara wei. Boderewere Godinu sina naueta uwara ma siosa uete emanu uieta daba doberete emeini awetaboini nesia dibura su ubarero woure fare ode. Eno ueba i dera fuyo ode sina weta amaraini danu kanisoro uwara nesia iwata utaita wei. I kanisoro uwarama emanu imueta owawa oitate yanu ba Ju uwarabo woumane naba mata. Mataro Damasikosi suro i Godinu sina naueta uwara budari umate Jerusaremu suro woure amaro fanisi mafitae ane wei.

Foro danu neno Yesubai mai sina wei

Foro eno weite wei dabaro anete Damasikosi su famane anena ario derawere ureroma tararite na wokuku uiro sakairo ureiero sina tararite wei, Soro, aneba Naba ba me utasu wei? Weina nana we, A anaiyade wero wei, Nana Yesu Nasareta Amara. Naba ba me utasu wei. Naini nanu uwara i ario esirogo nanu uwarana i ario etate i sina nautawa uta. 10 Dana naba weiro nana we, Dera Waria Amara, ane umau wero wei, uyate Damasikosi suro aniaro mui amarama aba mamau gaukara sina webiro naufasu wei. 11 Weiro uyarero arioma diti basugari uiba nanu naiyemutuma nanu agero muneda Damasikosi suro woure anita, Foroma eno wei.

12 Iro ane farero mui tarawatu yawoegou ueta amara, Ananaiasima nabai fari. I Ju uwara nesina Ananaiasiba weita, dana kobere amara webita. I amarama nabai farite wei, kaka Soro diti ea wei. Eno weiro daido i amara ere wei. 14 Ananaiasima naba wei, yanu abuamutunu Godima a mune odi. Godinu imueta iwata ufate Danu rorowarauini roatarau Amara efate Danu Amaranu sina Danu bebeturoma naufae iba odi weite wei, uwara nesiabai anibate Godinu sina webasu wei. Anu nauetaini ereta nesia emabai webasu weite wei, aneba yaubinu? Uyaro a babataito umaro anu neno neno ueta Yesubai we ma boroearo maitufisu wei. Ananaiasima naba eno weiya Foroma wei.

Godima Foro Ju me aika uwarabai Danu sina ane webie yua wei

17 Foroma weite wei, duburo owerete Jerusaremu suro farete dera dubu su ubarero amuete guriguri ue. Guriguri uete tubetube erero Yesu Kerisoma tubetuberoma wei, ewa uwarana emabai Nanu sina da naufitaitaba sau Jerusaremu su ekodiate ania wei. 19 Weiro we, Dera Waria Amara, uwara nesiana nanu ema Ju uwaranu dubu su ubarero amuetaini Godinu sina naueta uwara mune dibura ane oetaini nanu uraneta sina ema nesia iwata utaita. 20 Sitiwani Anu sina weta amara utaro danu onono itariro na ere. Emanu Sitiwani ureta ina nanu unu ido. I urebita uwaranu dei barueta nana yawoe we. 21 Wero wei, daba yafawere i Ju me aika uwarabai siaia umaro ania weiya wei.

22 Foro i aika uwarabai eno webina i guruguru ubita uwara nautate nono weita, danu yabai ibetana aramawere uaro uifi weitate emanu wadia ma buruburu uteda konua mutate urero sata. 24 Eno utaba ami yawoeta dera amarama weiro Foro ami uwaranu su ubarero woure ane oita. Woure ane oitaro dera yawoeta amarama i uwaranu weroroka iwata ufie wei, isu muawete uawero ba sina webiro nauma wei. 25 Weiro buri age nama uwane taritaro Foroma ami kafiteniba wei, nana Romani amara, yana na koto utawa uitaba anu uretana kobererau aba siosawere, Romani uwaranu tarawatuba, Foroma wei. 26 Eno weiro kafiteni i ufie utebi ekodite ami yawoeta dera amarabai ane farite wei, a ane utasu wei? Etei amarana Romani amara wei. 27 Weiro dera yawoeta amara uyarite Forobai ane farite wei, ana Romani amara aba me weina aiwiade weiro wei, nanu ba orofa ekodete Romani orofa oi derawere oiya uete Romani amara sirete ibine wei. Weiro Foroma wei, nanu babana Romani amaraba nana Romani amara wei. 29 Eno weiba i Foro uwane tarieta uwarama ekoitaro ami dera yawoeta amara iyari. Dana weiba danu ami uwarama Foro uwane taritaro Foroma na Romani amara weiba iba iya uyari.

Foro kanisoro uwaranu iboro inaibi

30 Etei mui kowaro dera yawoeta amarama i uwaranu wawei weta iwata ufie uite weiro Foro ma uregari uta. Ami dera yawoeta amarama i fuyo oeta uwaraini i kanisoro uwara nesia yua weiro dawabai fataro Foro ma uregari utate woure i uwarabai oitaro emanu iboro inari.

Copyright information for `YRB