Acts 23

Foroma i kanisoro uwara eregou uteda wei, kaka nabue nanu sina nauawe wei. Boderewereroma awona nanu ueta sinetana kobererau, Godima erasuro nana iyarawa utatane wei. Nanu ueta sinetana kobererau wei. Weiro i dera fuyo ode sina weta amara, Ananaiasima, i inaibita uwaraba wei, danu bebeturo uawe wei. Eno weiro ido utaro Foroma wei, Godima a moko ufisu wei. A imueta sadei bobo amara iba anu wasu i ba utawa me sara utasu. Uteda Mosesinu tarawatuma na koto uteda wenuro na uritaba tarawatu ma siosa usinu wei. Weiro i inaibita uwarama weita, aneba Godinu dera fuyo ode sina weta amaraba siosa sina wasu weita? Weitaro Foroma wei, ari, kaka nabue, dana Godinu dera fuyo ode sina weta amara na iwata meba iba wene wei. Godinu bukaroma eno wasu, yanu uwaranu yawoeta amaraba siosa sina da wiawe wasu Foroma wei.

Foroma i kanisoro uwara ereda we imui, moana uwarana Sadusi waita uwara, moana uwarana Ferosi waita uwara, we imuite wei, kaka nabue nanu sina nauawe wei, nana Ferosi amara. Nanu abuamutuna Ferosi uwara. Na uietaroma uyareta imutataneba yana na koto utaita wei. I Sadusi uwaraini Ferosi uwaranu imuetana demurai me. Emanu imuetana aika maika. (I Sadusi uwaranu imuetana eno, uietaroma uyareta mui daba me, aneru me, imumu me, eno we imutebita. Nono Ferosi uwarama i imueta nesia rarogonu imuegou utebita.) Enoba yare yaranebita. I Ferosi tarawatu tisa uwarama uyatate weita, ewa amarana kobere amara dawabai siosa me. Aneruma dawaba sina wasuro wasu aba me, ya iwata me weita. 10 Eno weitaro derawere yaranebitate Foronu enabiraro inare enabiraro inare utate agero mune ma yourebita. Enoma enoma utebitaba dera ami yawoeta amara iyareda we imui, i amara abanaro ma saragari ufitaita we imuite weiro ami uwarama sau fatate i yaraneta uwarama ma beratate Foro emanu ami suro woure ane oita.

11 Dumu siniro Yesuma Forobai fare inarite wei, iya da uyate buna ua wei. Auboko Jerusaremu su uwarabai Nanu sina wei, enanari Romani uwarabai Nanu sina webasu wei.

Ju uwara Foro ma uifitae we tuta

12 Wau uriro moana Ju uwarama we bou utate eno weita, ietaini ogo da ifete Foro ma uifeisina ogoini ieta ido ifeisi weita. 13 Uwara foti (40) eno utate i fuyo ode sina weta uwaraini emanu baeta uwarabai anitate weita, ieta da ifete Foro ma uifetema ido ifeisi, we bou utaisi weita. 15 Eno utaisiba yana wiawero dera ami yawoeta amarama Foro yabai woure afiro Foroba sina webitae irufitaro Foro afiro ma uifeisi weita.

16 Foro danu teworero amara i Ju uwaranu we bou ueta sina nauite ami uwaranu suro Forobai anite i sina wei. 17 Weiro Foroma nauite mui kafiteni amaraba wei, ewa amarama dera ami yawoeta amaraba sina webisuba yawoeta amarabai woure ania wei. 18 Weiro mune yawoeta amarabai woure ane odite wei, ewa amarama aba sina webisu wei. I dibura amara, Foroma naba wenu ewa amarama ami yawoeta amaraba sina webisuba woure ania wenuba iba abai woure fanea wei. 19 Weiro i dera yawoeta amarama i amaranu agero mune aika odite wei, ane webasu wei? 20 Weiro i amarama wei, i Ju uwarama imueta daba demurai uita wei. Waidumu aba eno webitaita, Foro kanisoro uwarabai siaia uaro afiro mui sina webeisi webitaita wei. 21 Emanu sinana meo sinaba iba da naua wei, uwara foti (40) feare yaubifitaro Foro fafiro ma uifitaita wei. Anu sina naufitae awona ue bou utaita wei. 22 Weiro dera ami yawoeta amarama nauite wei, ewa sina mui amarabai da webaro weite siaia uiro i amara ido owere ani.

Foro i dera gaemani amara Firikibai siaia uta

23 Dera ami yawoeta amarama mui kafiteni amara sadei yua weiro fata. Dawabai fataro wei, burima aneta ami uwara tu aderedi (200), osi egiro yaure aneta ami uwara seweniti (70), wari bobo ami uwara tu aderedi (200) ue bou uawate dumu abanaro Foro muawete Sesaria suro Firiki, gaemani dera yawoeta amarabai anegou uawe wei. Foroba mui osi egi mawaro yaufite anibi wei. 25 Weite owawa eno yanai, na Korodiasi Risiama a kobere yawoeta amara Firikiba ario watane. 26 Nanu sina kikiratu naua. 27 Ewa siaia utatane amara, I Ju uwarama budari utate ma uifitae utaro nana farete i amara ma darete dana Romani amara iwata ue. 28 Nanu ununa aneba wawei sina weita iwata umane uete Ju kanisoro uwarabai i amara woure ane ode. 29 Woure ane odero i Ju uwarama emanu dubu su tarawatuba wawei sina weita. Yanu tarawatuba wawei sina wiawa utaba iba diburaro aneba ibifisu o aneba uifisu, ina ba me. 30 I Ju uwarama ewa amara ma uifitaita weitaro mui amakanuma nabai wenuro nauneba iba abai sau siaia utatane. I wawei weta uwara duburo fafitate abai dawaba wawei sina webitaita. Nanu sina ido me sininu. 31 Dera ami yawoeta amarama eno yanaite danu kafitenibai owawa mairo muta. Mutate dumu abanaro Foro mutate anita. Ane Atifatasi suro fatate aita. 32 Wai uriro i burima aneta ami uwara ido owetate emanu suro ataro i osiro yaure anita uwarama Foro woure anita. Ane Sesaria suro fatate i dera gaemani yawoeta amaraba owawaini Foro mata. 34 I yawoeta amarama owawa yawite Foroba wei, anu orofa aboro wei? Weiro Foroma wei, nanu orofana Sirisia weiro nauite wei, ido i wawei weta uwarama fafitaitana anu sina naumau wei. Danu uwaraba weiro Foro mutate Erodinu dera gaemani su ubarero woure oitate kasimu garari utate yawota.

Copyright information for `YRB