Acts 24

Ju uwarama Foronu ueta sineta wawei webita

I kowa fai (5) me siniro dera fuyo ode sina weta amara, Ananaiasini baeta uwaraini mui koto sina weta amara Tetarasini Foro koto ufitae fata. I gaemani dera yawoeta amarabai fata. Fataro yawoeta amarama weiro Tetarasima danu sina wawei webie uteda uyarite wei, Firiki, a kobere amara. Anu yawoetana kobererauba yanu ueta sineta ibetana kobererau wei. Ana kobere tarawatu yabai odinuba awona kobererau ibinisi wei. Anu yawoeta kobererauba tenikiu derawere waisi wei. A arama uosoba yanu sina kikiratu wemaro naua wei. Ewa amara Foro dana ba me. Dana i orofa atata Ju uwaranu imueta ma siosa utasu wei. Dana i Nasareta waita uwaranu mui dera amara. Dana yanu dera dubu su ma siosa ufie aniba iba i amara budari usi wei. Weite wei, yanu wawei sinana ba. Yanu ununa dawa yanu tarawatuma koto ufene usina i ami dera yawoeta amarama farite i amara bunawere yabairoma ma dare munite ani. Eno uite nono Raisusima eno wei, dawaba wawei weta uwara abai afene weiba iba farisi wei. I amara wenauearo webiro nauate yanu wawei sinana ba iwata ufasu wei. Eno weina i Ju uwara nesia enanari weita.

Foro danu moko sina Firikibai wei

10 I gaemani dera yawoeta amarama Foronu sina naufie age fisu uiro Foroma uyarite wei, ana ewa orofa uwara oya faiyawere yawotebiba nanu neno kobererau umate nanu imueta sina moko wemau Foroma wei. 11 Kowa tuero (12) me sini, i buribi dera dubu suro anete guriguri ue wei. I kowa iwata utasu wei. 12 I kowaro Ju uwaranu dera dubu suro o dubu su suro o natofo suro na uranawa yaranawa, emanu imueta ma siosa utawa rairo aneba na koto utaita wei? Emanu abai naba wawei waita sinana ba me wei. 14 Nanu mui sina eno, etei amaranu mui wenu sina ina ba. I uwaranu meo waita dabana na imutatane wei. Yanu babamutunu Godibai guriguri utatane wei. I tarawatunu sina nesia na imutatane. I we bou ueta uwaranu sina nesia imutatane wei. 15 Godima uwara nesia, kobere uwaraini siosa uwaraini uietaroma ma uyafisu wei. I inaibinita uwaraini naini i yawoegou utaisi wei. 16 Godinu uwarabai na siosa utawa uegou utataneba neno kobererau ue ibine wei.

17 Moana oya mui orofaro ibebe iroma nanu uwarabai fuyo odimane fare wei. 18 Farete Mosesinu kakara ueta uete dera dubu su ubarero amue wei. Amuero nabai eme me, weroroka wiawa ue wei. 19 Eno utebitarana moana Eisia orofa Ju uwarama na eta wei. I uwarama na etate budari utaba aneba na muta inu ubi fare anu iboro nabai wawei wiawa utaita wei. 20 Bodere kanisoro uwaranu iboro inarero nanu siosa uetade ewa uwarama ane eta wei? 21 Nanu sina demurairatu eno we, uietaroma uyareta na imutataneba iba awona na koto utaita we, Foroma wei.

22 Firiki dawa i naueta uwaranu imueta iwataba i Ju uwaraba wei, awona koto kodiawe wei. Eno weite Foroba wei, ami dera yawoeta amara Risia fafisuna aba ane umate wemau weite danu kafiteniba wei, Foro dibura suro odiaro danu domayamutu fafitate ane mafitae ufitaitana mafitaita wei.

Foro Firikini Durisiranu iboro inaibi

24 Duburo Firikima weiro Foroma Firikini danu Ju aweta danu ifuna Durisira emabai fari. Fare emaba sina bunawere wei, Yesu Keriso imuawate emebai kobererau uawate yanu unu torowa da uawaro Godima duburo fafite koto ufisu wei. Eno weiro Firikima iya uyarite wei, aniaro nanu odimau kowaro wemaro fafasu wei. 26 Firiki danu imuetana eno, Foroma Firiki dawaba oi mafisua we imuteda iba Foro webiro woroworo dawabai farebiro sina sina webisi. Firikini Foro eno utebisi. 27 Oya sadei me siniro Fosia Fesama Firikinu kabesi muni. Firikima i Ju uwara garo uite wei, Foro dibura suro ibifisu wei. |L

Copyright information for `YRB