Acts 25

Foro Sisabai anibie wei sina

1Fesama fariro kowa rarogonu me siniro Fesama Sesaria suroma Jerusaremu suro mani. 2Iro mane fariro i dera fuyo ode sina weta uwaraini dera Ju uwaraini dawabai fatate Foroba sina wawei weitate nui weita, Foro siaia uaro Jerusaremu suro fafi weita. Emanu ununa feare yaubebe Foro ma uifitae iba eno weita. 4Eno weitaro Fesama wei, Foro Sesaria suro yaubinu wei. Na iro tanimaro yanu dera uwaraini iro tarafitate danu siosa ueta sina wawei webitaita wei.

6Fesama Jerusaremu suro ibebe kowa eita (8) me siniro ekodite Sesaria suro tarani. Wai uriro Fesama danu koto koruro anite danu yaureta deiro yaurite wei, aniawete Foro woure arawe weiro ane woutate fata. 7Foro ido fariro i Sesaria suro tarata Ju uwarama Foro ode kara utate sina faiyawere wawei weitarogo emanu sina ba meba Fesa emanu sina nautawa ui. 8Ju uwarama weitaro Foroma moko sina eno wei, i Ju uwaranu tarawatuini dera dubu suini gaemani dera yawoeta amara Sisaba siosa utawa utebitara wei. 9Fesama i Ju uwara garo uite Foroba wei, Jerusaremu suro manibero aba sina wawei nabai webitaita. Eno ufasua aba me wei? 10Weina Foroma me weite wei, awona Sisanu kotoro inaibine, ina kobererau wei. I Ju uwaraba siosa utawa uero a iwata utasu wei. 11Na siosa uteda uieta kerere umarona uimane na iyarawa uietaba kerere mena da uimau wei. Emanu agero na da odia wei. Nanu unu dera amara Sisabai animau deina ido wei. 12Fesaini danu kanisoro uwaraini sina we matatate Fesama Foroba wei, Sisabai anibae wenuba Sisabai anibasu wei.

Foro Agirifaini Benisinu iboro inaibi

13Moana kowa me siniro Kini Agirifaini danu aweta Benisini Sesaria suro fatate Fesa ario weita. 14Sesaria suro kowa faiyawere ibebitaba Fesama Foronu dibura sina emaba eno wei, Firikima mui amara, Foro, dibura suro odiro ibebe ibebe awona dibura suro me yaubinu wei. 15Na Jerusaremu suro ane farena, i Ju uwarama i amaraba nabai wawei weitate i amara uaro uifi weita. 16Weitaba we, yanu Romani uetana eno, dibura uwaraini wawei weta uwaraini sina sina we matafitaita, mena dibura oeta amara wawei weta uwaranu agero me sara da odifeisi we wei.

17Weite wei, i Ju uwarama i amara koto ufitae fata. Fataro ido wai uriro nana wero i uwaraini Foroini koto ufitae nabai are fata. 18Fatate emanu wawei sina weitana Foronu siosa ueta sina wiawa emanu aika weita. 19Emanu dera dubu su siboro ueta sina wawei weita. Eno weita, Yesu Dawa me sini weitaro Foroma wei, Yesu uitawa Dawa me ibinu wei. 20Eno weitaba ane umau na iwata meba, Foroba we, Jerusaremu suro anibero iro wawei webitaita. Eno ufasu aba me? 21Wena Foroma me weite wei, nanu ununa Sisabai animau wei. Eno weiba wero owetate dibura suro woure oita. Duburo Sisabai siaia umaro anibisu wei. 22Fesama eno weiro Agirifama wei, i amaranu sina naumane watane wei. Weina Fesama wei, waidumu naufasu wei.

23Wai uriro Agirifaini Benisini werei werei utaro emanu dera ami uwaraini i koto su ubarero amuta. Amutaro Fesama weiro ane Foro woure fata. 24Fesama yare wei, Kini Agirifa, ya uwara nesia ewa amara eawe wei. I Ju uwara nesia Jerusaremu su uwaraini ewa su uwaraini ewa amaraba sina nabai wawei weitate eno weita, i amara uaro uifi weita. 25Weitaro dawabai kerere meba aneba uifisu? Daba aika Sisabai animau weiba dawa siaia umau wei. 26Siaia uteda owawa anene yanamate nanu dera amarabai siaia umau wei? Na dawa wawei weta sina mena wiawero Foro naufite webiro naufe wei. Kini Agirifa danu sina nauate wiaro enanari owawa ue odimau wei. 27Wawei weta daba meba na unutawa dawa Sisabai me sara siaia ueta wei.

Copyright information for `YRB