Acts 26

Foro danu moko sina Agirifabai wei

1Agirifama Foroba wei, anu ikiki wiaro naufe wei. Foroma uyarite age sanite ramameda danu moko sina eno webi. 2I Ju uwarama naba wawei webitaba awona abai nanu moko sina wemane yaru uteda nenorau une wei. 3Ana i Ju uwaranu baeta uraneta yaraneta nesia iwata uegou utasuba nanu sina nauegou ua wei.

4Nanu suini Jerusaremu suro ibebitaraba i Ju uwarama nanu ueta sineta kikiraturoma iwata utaita wei. 5I Ferosi uwaranu kimu imueta na munegou utebitara. Ina i uwara iwata utaitaba eno aba webitaita aba me wei? 6Godima yanu abuamutuba eme uietaroma uyareta we bou ui. I we bou ueta na imutatanero i Ju uwara nesia ainewaure guriguri uteda imuegou utaita wei. Eno utaitate nono na iba koto utaita wei. 8Godima uieta uwara uietaroma ma uyarasuro aneba imuteda kirifu utaita wei?

9Bodere nanu imuetana eno, Yesunu buribi aneta uwaraba ba mewere umau, ina kobererau na eno we imue. Eno we imuete enanari utebitara wei. 10I fuyo ode sina weta uwarama weitaro nana Godinu sina naueta uwara Jerusaremu dibura suro mune ode. I uwarama Godinu sina naueta uwara ma uifitae weitaro nana aiwia, ma uiawe weya wei. Nana ubusi derawere uyarete Godinu sina naueta uwara Godiba siosa sina webitae uete emaba siosawere ue. Jerusaremu suroma aika su su aboro aboro eno utebitara wei. 12Iba i fuyo ode sina weta uwarama naba owawa matate ane ua weitaro na Damasikosi suro ane.

Foro danu neno Yesubai mai sina nono wei

13Foroma nono wei, na anebitarana kowa otoro ario derawere, kowana danu ario kikiratu. Kini nanu sina naua, i ario derawere ureroma tararite naini nanu uruama aneta uwaraini wokuku ui. 14Eno uiba ya nesia sakairo dowasina Ju uwaranu sinaroma mui sina weiro naue. I sina eno wei, Soro, aneba Naba ba me utasu weita wei, ana Godini uranasuba oferi wourasu wei. 15Weina a anaiyade wero Yesuma wei, Nana Yesu. Naba ba me utasu weite naba wei, uyaro a siaia uma wei. Abai fanete Nanu sina weta amara odine. Nanu gaukara amara odineba siaia umaro anibate i orofa atata uwaraba anu awona eretaini duburo ereta webaro naufitaita wei. 17A durua umaro aba siosa ueta Ju uwaraini aika uwaraini da ufitaita. I uwarabai anibate nanu sina webaro emanu ditima efitate dumu daba ekodifitate Godibai anibitaita wei. Eno ufitaro Godima emanu neno neno ueta mubite imutawa ufite ema Nanu naueta uwarabai odifisu Yesuma Naba wei, Foroma i sina eno wei.

Foro danu gaukara sina wei

19Foroma eno weite wei, Kini Agirifa, i ure tubetube ereta erete enanari ue. I Damasikosi su uwarabai ko we. Nono Jerusaremu uwaraba wete nono duburo i Judia uwaraini aika uwarabai ane eno we, yanu neno neno kodiawete Godibai aniawe we. Godibai aniboitaba siosa ueta kodiawete kobere ueta torowa uawe we. 21Eno weba i Ju uwara na dera dubu suro budari utate na ma uifitae uta wei. 22Godima na durua utasuba awona ewado inaibeda yabai dera uwaraini otowa uwarabai Godinu sina watane. Mosesini i we bou ueta uwarama weitaro enanari watane wei. 23I uwarama weita, I Mesaia oferi derawere woufite Dawa ko uietaroma uyafite Ju uwaraini aika uwarabai ario derawere odifisu wei. 24Foroma danu moko sina eno weiro Fesama derawere wei, Foro, ana gogore usinu. Sikuru derawere utebiba gogore usinu wei. 25Weiro Foroma wei, O kobere amara Fesa, nana gogore me wei. Na ba sina watane wei. 26Nanu watane sina Kini Agirifa a iwata utasu. I ueta nesia dumuro utawa uite arioro uiba a iwata utasu wei. 27Kini Agirifa, i we bou ueta uwaranu sina imutasu aba me weite wei, a imutasuna na iwata wei. 28Weiro Agirifama wei, anu ununa nana nanu naueta Yesubai sau odimau wei. 29Foroma wei, sau odifasu aba kekerama odifasu ina ido. Nanu ununa aini ewa nautaita uwaraini nesia yanu naueta Yesubai odifoita wei. Na ari siboita, nanu dibura budari uetana me, nono ba naueta uwara siboita wei. 30Foroma eno weiro Kini Agirifaini Fesaini Benisini emanu uwara nesia uyatate wawaro anitate emanu torowa weita, etei amarabai kerere me, uieta kerere me, dibura kerere me weita. 32Weitaro Agirifama Fesaba wei, dana Sisabai animau da webirona awona dawa dibura ekodifite wawaro anibie wei.

Copyright information for `YRB