Acts 28

Mota mutumuturo ibebita

Maguaro fasite i mutumutunu ifuna Mota nausi. I Mota uwarama yaba kobererau utebita. Obi matebiro iwu farebiba ina moatate yaba ario weita. Foroma ina mune inaro odina awe towi ina buburaroma amuite Foronu agero aite siroro ubiro Foro age fisu uiro itari. I su uwarama etate weita, ewa amarana ma uieta amara, ogoro imu uitawa uiba awonana uifisu weita. Danu age wawafiro dowafite uifisu weitate yawotebitana me. Foro merau ibiba weita, dana ma uieta amara me, dana mui godi weita.

I mutumutu dera yawoeta amara Fubiasinu nasinina baworoba dana arawe weiro dawabai anisi. Kowa rarogonu yaba ieta nata nata utebiro itebisi. Fubiasinu damama ofe derawere wouri. Ofe wakikiwere wouriba Foro dawabai anite guriguri uteda age danu ofe deiro odiro wiroi. Foro eno uiba i ofe woureta uwara nesia Forobai fatate wirota. 10 Enoba i uwarama yanu aneta kowaro me maeta faiyawere boutiro oita.

Mota mutumuturoma Romani suro anita

11 Sakara rarogonu me siniro ya anisi. Yanu boutina Arekisana suroma fari bouti. Oyabibi kowaro iro ibebe anibie ui. Danu towanana Sokaka Amara sadei ari. Ina emanu godi sadeinu ereta tanana. 12 Ya ane Sirakiu suro fasite kowa rarogonu iro aisi. Kowa rarogonu me siniro nono anisi. 13 Bebeuwere ane Regiuma suro fasite nono iroma anisi. Ane aisiro wai uriro kobere oyau fariro anisi. Ane Futiori suro fasi. 14 Fasite bouti iro ekoisi. Godinu sina naueta uwara dobere ane atasi. Atasiro bana weitate uiki demurai ibiawe weitaba emabai kowa seweni (7) ibisi. Kowa seweni me siniro Romani dabaro burima duero anisi. 15 Anisina Godinu sina naueta uwarama nautate atafitae fata. Fatana moana uwarama Kabaru Rarogonu kabesiro yawotebitaro moana uwarama are Afiasi guruguru ueta kabesiro atafitae are fata. Fataro Foroma erite Godi we ma kobererau uite neno kimu ui.

Romani suro ibebita

16 Romani suro fasiro ami kafitenima Foroba wei, anu suro ibiaro mui ami amarama a iro yawofi weiro eno ui.

17 Kowa rarogonu me siniro Foroma weiro i Ju uwaranu yawoeta uwara dawabai fata. Fataro emaba wei, kaka nabue, nanu sina nauawe wei. Yanu su uwaraba ba me utawa uete yanu babamutunu baetaba ba me utawa uero Jerusaremu su uwara na me sara mutate Romani uwaranu agero oitaro na ewaro are. 18 I Romani uwarama na koto utate nabai kerere mero uieta kerere meba na ekodifitae weita. 19 Eno weitaro Ju uwarama dua sina weitaro nana we, Sisabai animane watane we. Sisabai animate nanu Ju uwaraba meo wawei da wemau wei. 20 Ewa sina wemane wenero iba farita wei. Ju uwarama Mesaia fafisu imutaitaro nana Mesaia fari imutataneba na dibura amara wei. 21 Weiro weita, Judia uwarama anu sina owawa matawa utaro yanu Ju uwara yabai fatate aba wawei wiawa uta weita. 22 I Godinu sina naueta uwaranu sina wiaro naufe weita. Uwara nesia i Godinu sina naueta uwaraba wawei webitaba iba wiaro naufe weita.

23 Eno weitate kowa oitate anita. I kowa fariro Foronu suro eme faiyawere fata. Fataro Foroma emaba waura warairoma yawiro we mawetu utebi. Mosesinu bukaini i we bou ueta uwaranu bukaini munite i bukaroma Godinu yawoeta orofaini Yesuini we mawetu utebiro nautebita. 24 I uwara Yesu imufitae iba eno uiro moana uwarama naue imue utaro moana uwarama nautawa utaba iba yaranebita. 25 Yarane me sitaro Foroma wei, Godinu Imumu Kotofuma weiba i we bou ueta amara Isaiya enanari eno wei,

  • i Ju uwaraba wia, naufote efoitana iwawa ufoita wia.
27 Yanu neno kimuwere, yanu ome nautawa, yanu diti erawaba iba imutawa ufoita. Ereta, naueta, wiroeta, ya unutawaba Nabai da afoitana ya da ma wiromau wia, Isaiyama eno wei. 28 Foroma eno weite wei, ewa sina nauegou uawe wei, Godima Danu wiroeta i aika uwarabai matasuba mubitaita wei. 29 Eno we me sinina i Ju uwara emanu emanu bebetuma bunawere urane yarane ue mataneda anita.

30 Foroma danu su oiya uite oya sadei iro ibebi. Danu sina weta daba garari utawa utaba uwara faiyawere dawabai fata. 31 Fataro Foroma emaba Godinu yawoeta orofa sinaini Dera Waria Amara Yesu Kerisonu sina wegou uiro nauta.

Copyright information for `YRB