Acts 5

Ananaiasini Safaira

1Mui amara Ananaiasi danu awetanu ifu Safaira, i amara mui nasini oiya uite i oi munite moana oi suro odite nono moana oi i afosoro uwaraba are mai. Aweta aweranu ueta kiwu nesia dawa iwata. 3Ananaiasi moana oi wo fariro Fitama wei, Ananaiasi Seitaninu mai imueta aneba munite Godinu Imumu Kotofuba irutasu wei? Anu nasini mairo oiya utaro muni i oi moana ma feare odinute moana are matasu, iba Imumu Kotofu irutasu wei. 4Bodere i nasini anu. Nono weiro i nasini oiya utaro i oi nesia ana muni iba i oi nesina anu. Aneba siosa imueta nenoma imutasu? Emeba irutawaro Godibai irutasugo wei. 5Eno weiro Ananaiasi nauite dowareda daido ba ui. Ba uiro me siniba iba iro ibita naueta uwara iya derawere uyata.

6Moana reka uwara are fatate Ananaiasinu ofe wayatate anitate uri uta. 7Duburo i kowa marebiro danu aweta i ueta iwata utawa uite are fari. 8Fariro Fitama wei, ewa oina anu nasini weiro oiya utaro muni oi? Mui me aba? Wiaro nauma wei, Eno weiro aiwiade, idoni weina Fitama wei, aneba Godinu Imumu Kotofu ue efae wasu wei? Anu aweranu uri ueta uwarama bebetobai faritaba a woufitaita wei. 10Eno weiro i aweta ido dowareda ui. Daido ba uiro me sini. I reka uwara fareda etana me siniba woutate danu awerabai ane uri uta. 11Godinu sina naueta uwaraini moana uwaraini i ueta sina nautate iya derawere uyata.

Bunawere ueta aika maika

12I afosoro uwarama uwara faiyawerebai Godinu buna uetaini kamama ueta utebita. Godinu naueta uwara nesina mui dera dubu su ofadaro, danu ifuna Soromoninu ofada, iro guruguru utedibebita. 13I aika uwara emaba kobere uwara imutebitate iyarebitaba emabai emaini ane yaurawa. 14Moana uwara Godinu sina nauteda imutebitate emeini awetaboini i naueta uwarabai ane taka utebita. 15I afosoro uwarama enoma enoma utebita i uwara emanu ofe woureta uwara wiaro woure dababai ane odebita. Fitama fare inareibiro kowa dagioma danu imumu eme emanu deiro utumu saneibiro wirofitae iba emanu ofe woureta uwara woure ane dababai odebita. 16Jerusaremu kirisi weto su su uwara emanu ofe woureta uwara woure fataro siosa imumu bobo uwaraini ofe woureta uwara nesina wirota.

I afosoro uwaraba siosa uta

17I dera fuyo ode sina weta amaraini danu domayamutuini i Sadusi tisa uwara emana i afosoro uwaraba neno ka uteda madudu sina weitate i afosoro uwara budari utate ana ebaro oita. 19Oitaro dumuro Godinu aneruma ana eba sunu kasimu ma erearite i uwara woure wawaro fare ani. 20Anite wei, dera dubu su ubarero inafote Yesunu reka me ibeta sina weboro wei. 21Eno weiro nauegou uta. Wai urina dera dubu su ubarero i sina we mawetu utebita.

I kowaro dera fuyo ode sina weta amaraini danu domayamutuini emana i kanisoro uwaraini Isaraero baeta uwaraini dera mitini ufitae yua weita. Yua weitate moana uwara i ana ebaro afosoro uwara woure afitae siaia utaro anita.
22Anebe ane fatate etana eme me. Eme meba owetate are fatate weita, i ana eba sunu kasimu nesia garari ubinuro yawoeta uwarama yawoegou utaitaro ubarero amuisite erisina eme iro me weita. 24Eno weitaro nauteda aboro anita ari we imutana mui amarama farite i sina webie uteda wei, i ana ebaro oita uwarana dera dubu su ubarero inaibeda we mawetu utaita wei. 26Weiba forisi kafitenini forisimanini ido anitate Isaraero uwara ema gebiroma uotoba iyatate i afosoro uwara kekerama woure fatate kanisoro uwaranu iboro inawe weitaro inaibita. 28Inaibitaro i dera fuyo ode sina weta amarama wei, etei Amaranu ifuro da weboe we kakara usi wei. Yanu ueta eawe. Jerusaremu su uwara nesina yanu sina nauita wei. Eno uteda yana waita, Yesunu uieta sina urumu yabai ibinu eno waita weiro nautate Fitaini afosoro uwarama weita, Godinu imueta mubeisi. Nono emenu imueta da mubeisi weita. Yana Yesu korosiro oitaro ui. 30Nono yanu Babamutunu Godima Dawa uietaroma ma uyarite Danu enabiraro odite Yesu yanu dera Amararo ma wiroeta Amara odi. Isaraero uwarama emanu neno neno ueta dubena sabitaro emanu neno neno ueta nesia mubite imutawa ufisuba iba Godima eno odi. 32I uetana nesia eraisi. Godinu Imumu Kotofu Danu naueta uwarabai mai. Imumu Kotofuini yaini i ueta nesia eraisi weita.

33I kanisoro uwara i sina nautate ubusi derawere uyatate i afosoro uwara ufene weita. 34Weitaro mui kanisoro amara danu ifu Gameiria, dawana Ju uwaranu tarawatu dera tisa amara. I uwara nesina dawa kobere amara imuta. I amarama uyarite i afosoro uwara anibitae weiro anitaro wei, Isaraero uwara, i uwaraba anene ufote eregou uforo wei. 36Bodere mui amara danu ifu Teudasi ido yare inarite na dera amara weiro uwara faiyawere fo aderedi (400) dawabai ane taka uta. Eno utaro Teudasi ido ma uitaba danu buribi inareta uwara nesina daba aika maika anita. 37Nono duburo Gareri amara danu ifu Judasi, i ifu ifu yawieta kowaro inariro moana uwara dawabai taka uta. Judasima me siniro danu uwara nesina daba aika maika anita. 38Iba ewa uwara ekodiawe watane wei. Emanu uetana emenu uetana dowafisu. 39Emanu uetana Godinu ueta uteibitaitana da mu saboita. Mu saboitana Godini uraneiboita iba watane. Weiba kanisoro uwarama danu sina nautate i afosoro uwara yua weitaro fataro isuma utate Yesunu ifuro da we mawetu uforo we kakara uteda siaia uta. 41Eno utaro dera mitini ekoitate anita. I uwarana Yesu Kerisonu uwaraba moana uwarama emaba siosawere utebita. Utebitaro Godima bana wiawa afosoro uwaraba kobererau imuiba afosoro uwarama maru utawa yaru uta. 42Kowa woroworo dera dubu su ubarero o uwaranu su ubarero Yesu Kerisonu kotofu sina we inarebita.

Copyright information for `YRB