Acts 6

Durua ueta uwara seweni

Duburo i iwata ueta uwara faiyawere uyarebitate Guriki sina webita Ju uwaraini ba Ju uwaraini yaranebita. Guriki sina webita Ju uwarama weita, yanu wabu awetaboba emanu ietaini oini ba torowa matebaita weitaba iba yaranebita. Eno utaba i tuero (12) afosoro uwarama i Godinu sina naueta uwara nesia yua weitaro fata. Fataro weita, Godinu sina da webete ietaini oini nata nata ufeisina ina kobererau meba iba Godinu Imumu Kotofu bobo beforo bunawere uwara seweni (7) muawero i nata nata ueta gaukararo odife weita. Yanu aika guriguri utedibeibete Godinu sina wedibeibeisi weita. Weitaro emanu sina nautate Godinu sina naueta Imumu Kotofu bobo amara Sitiwanini moana uwara Firifini Fokorasini Naikeini Taimonini Famenasini Nikorasini danu orofa Anitiyoka, dawa Ju amara ari sini, i uwaranu sina nautate afosoro uwarabai oita. Woure oitaro i afosoro uwarama guriguri uteda age kofiri deiro oita. Godinu sina we inarebitaro Godinu iwata ueta uwara Jerusaremu suro faiyawere uyarebita. Fuyo ode sina weta uwara faiyawere Godinu naueta uwara sinebita.

Sitiwani yabae budari uta

Godima Sitiwani ma kobererau uite buna derawere maiba Sitiwanima buna uetaini kamama uetaini faiyawere utebiro erebita. Moana dubu su uwara, yana aika yawoeta waita uwara, i uwaraini moana Sairina uwaraini moana Arekisana uwaraini moana Sirisia uwaraini moana Eisia uwaraini i orofa aika maika uwara nesina uyareda Sitiwanini yarata. 10 Eno utaro danu iwata derawerero Godinu Imumuma danu bebeturo webiba ekoita. 11 Ekoitate anitate moana meoma bobo uwara mutaro i meoma bobo uwarama weita, Sitiwanima Mosesini Godiba sina siosa wasu weita. 12 Eno weitaba i guruguru ubita uwara nautate Sitiwaniba ubusi uyata. I dera Ju uwarama Sitiwani budari utate i kanisoro uwarabai woure anita. 13 Woure anitaro i meoma bobo uwarama weita, etei amarama i dera dubu suini Mosesinu tarawatuba sina siosa wasu weita. 14 Weitate weita, etei amarama wei, Yesu Nasareta Amarama i dera dubu su ma siosa ufite Mosesinu tarawatu nesia mu sabisu weiro nausi weita. 15 Weitaro i kanisoro uwara nesina Sitiwaninu ibo nawata etana ario derawere ui. Anerunu ibo nawata ari eta.

Copyright information for `YRB