Acts 7

Sitiwaninu sina

I dera fuyo ode sina weta amarama wei, emanu wawei sina meo aba ba wei? Weiro Sitiwanima sina moko wei, babamutu kaka nabue, nanu sina nauawe wei, yanu sirorari amara Eibaramu danu orofa Mesofateimiaro ibebi, Erani suro anawa. Iro me ibebiro yanu Baba Godi, yanu kobere Godiwere Eibaramubai are fari. Farite wei, anu su uwaraini orofaini ekodiate mui orofaro ania wei. Iro aniaro i reka orofa aba mawetu uma wei. Weiro Karidia orofa ekodite ani. Ane Erani suro fari. Farite iro ibebiro danu damama uiro me sini. Me siniro Godima Eibaramu ewa Isaraero orofa, yanu ibinisi orofaro wo fare odi. Odite nasini matawa uite ewa orofa atata nesia aini anu koiniboroba mamau we bou ui. I we bou ui kowaroma Eibaramu dawa koiniboro me. Godima mui sina Eibaramuba eno wei, anu koiniboro ewa orofa duburo ekodifitate aika orofaro anibitaita. Iro oya faiyawere, fo aderedi (400) ibifitaro aika emema ema kimuwere yawofitaita wei. I aika emenu ema yawoetana ba meba Nana ema fanisi mamau. Eno umaro anu uwara owefitate ewa orofaro nono fare ibeda Naba ainewaure guriguri uteibitaita Godima wei. Godima Danu we bou ueta Eibaramuba mai. I we bou uetanu towanana ofe tureta. Eibaramuma Aisiki yanae muniro kuitanu kowa eita (8) me siniro danu ofe turi. Aisikima Jeikofu yanae muni. Jeikofu yanu sirorari uwara tuero (12) yanae muni.

Jeikofuma ema yanae mune me siniro yanu sirorari uwarama Jousefaba ibo utate moana uwarabai mataro oiya utaro Ijifi orofaro woure anitaro sabua ueta amara sini. 10 Iro woure anitaro Godima Jousefa yawotebiro ani. Ane Ijifi orofaro fariro Jousefa durua uiba siosa ueta utawa ui. Godima Jousefa buna mairo Feroma, dera Ijifi yawoeta amara, Jousefa kobere amara we imuite mune danu su yawoeta amara we odi. 11 Mui waina Ijifini Keinani orofaro arumu derawere yauta, yanu babamutu sinai derawere wouta, ieta meba. 12 Ieta Ijifi orofaro ibinu weitaro Jeikofu nauite danu adarabu ireweni (11) iro siaia uiro anitate oweta. 13 Nono siaia uiro anita. Ane fataro Jousefa emabai danu torowa mawetu uteda nana Jousefa weiro i dera amara Feroini Jousefanu dataemutu iwata uegou ui. 14 Jousefama weiro danu damamaini danu su uwara nesia wo fata, eme faiyawere (75) wo fata. 15 Jeikofu Ijifi orofaro taranite iro ibebe ui. Dawaini yanu babamutu uie me sita. 16 Uie me sitaro woure ane Sikamu orofanu eraboro uri uta. I uri ue oeta kabesina Eibaramuma Eimo waita abuabairoma danu adarabuba oima oiya ue mateda muni.

17 Godima Eibaramuba Isaraero orofa mamau we bou ui. Godinu we bou ui kowa fafie uiro yanu sirorari uwarama koiniboro faiyawere yanae munebitaba eme faiyawere Ijifi orofaro ibebita. 18 Mui kini amara uyarite Jousefa uiro danu ifu dawa iwata meba iba yanu uwaraba ba mewere utebi. 19 Utebe emanu reka muneta amakanu nesia ma uifie weiba emanu reka muneta amakanu nesia oiro sataro uita. 20 I kuita adarabu sanebita kowaro Mosesi danu danuama Mosesi muniro Godima erina kobere amara eri. Mosesinu danua damama sakara rarogonu yawotebe daido ekoisi. 21 Ekoisiro Feronu arumama i amakanu munite omuiro danu amara sini. 22 Mosesima Ijifi uwaranu sikuru utebe iwata derawere muniba danu wetaini ueta derawere ui wei.

23 Mosesima Feronu suro ibebe ibebe oya foti (40) munite uyarite danu Isaraero masigu efie ani. 24 Ane erina mui Ijifi amarama Isaraero amara isuma urebi. Urebiba Mosesima i Ijifi amara ba ureiro ui. 25 Mosesima eno we imui, nanu uwara iwata utaita, Godima na siaia usinuba nanu uwara Ijifi orofaroma woure animane fare eno iwata utaita we imuirogo danu uwara i imueta ema iwata utawa utaba danu torowa irui. 26 Wai uriro danu su uwarabai nono ani. Ane erina Isaraero amara sadeima uranebisi. Uranebisiro wei, kodiawa ya su demurai amara sadei aneba uranaisi wei? 27 Weiro mui yaranebi amarama wei, a ana? Anama a dera amara odinu? Arena i Ijifi amara uri, awona na enanari ufae wasu wei? 29 Weiro Mosesima i sina nauite iya uyarite Ijifi orofa ekodite mui orofaro sau ani. Ane Midiani orofaro fari. Fare ibebe aweta munite danu amara sadei yanae muni wei.

30 Mosesima iro oya foti (40) ibebe mui kowaro Sainai maidani gigirariro ani. Anebe erina anaraturo ina yarebi. Ina ubarero aneru inaibiro ereda we imui, ewa ane? we imuite durami ue farina Godima wei, Nana anu sirorari uwaranu Godi, Eibaramuini Aisikini Jeikofunu Godina Na wei. Weiro Mosesima iya derawere uyareda erawa ui. 33 Uiro Godima wei, anu sadoro buriroma ma kosugari ua wei, ewa sakaina kakarawereba iba watane wei. 34 Weite wei, Ijifi uwaranu yawoetana kimuwereba Nanu uwaranu ibetana aramawere. Emanu ibetaini i wetaini naueba ema nesia iroma woure animau wei. Iba a Ijifiro siaia umaro aniate i uwara woure ania wei.

35 Bodere Isaraero uwarama Mosesi unutawa utate weita, anama a dera amara odi weita? Godima i amara siaia uiro ani. Aniro ina ubarero inaibi aneruma dawa durua uiba emanu wiroeta amarana dawa. 36 Buna uetana faiyawere utebite danu uwara Ijifiroma Kukui Enea ubarero woure fare ani. Yao orofaro ane fatate iro ane fare ane fare utebe oya foti (40) enoma enoma utebita. 37 Ewa Mosesima danu uwaraba wei, Godima na we mune odi, i ari mui we bou ueta amara, yabai we mubite odifisu wei. 38 Ewa Mosesini eme ibawa orofaro ibeda iro sina weta gaukara utebi. Sainai maidaniro maniro aneruma dawaba sina wei. Iro yanu buna tarawatu munite yabai tarari wei.

39 Yanu abuamutuma danu sina nautawa utate i amara we ma beratate we imuta, yanu Ijifiro ainetana kobererau, ewa orofana aramawere we imuta. 40 Nono Eroniba weita, yanu godi nesia ubu uaro ina ya woure anibe weita, ewa Mosesi, i woure areta amara, aboro ainu weita? 41 Weitate borumakaunatu goruma ubu utate borumakauba fuyo mata. Emanu ubu uetaba yaru derawere uta. 42 Utaba Godima i uwara ekodiro i uwarama muinaini kodaraba guriguri utebita. Emanu uetaba Godima we bou ueta uwaranu bukaro wei,

  • yanu eme ibawa orofa oya foti (40) ibeta kowaro fuyo nabai odebita.
43 Nabai me, wei, i ba me godiba imutebita wei, Morokinu aineta suratu wourebitate Refaninu muina wourebitate yanu agema ubu ueta ememetuba imutebita wei, eno utebitaba ya nesia Babaronia orofaro siaia umaro aniboita wei, i we bou ueta uwaranu bukaro Godima eno wei. 44 Sitiwanima wei, yanu abuamutuma farai dubu su eme ibawa orofaro woure inarebita. Godima Mosesiba weiro i farai dubu su enanari ubu uta. 45 Duburo emanu areta kowaro eme faiyawere uranebitaro iya wo bagaru ue anita. I kowaro Josuaini i farai dubu su woure anita. Eno utebe Josua ido uiro me siniro i farai dubu su oya faiyawere ibebe ane Deiwidinu kowa ido fari. 46 Godima Deiwidi erite dawana kobere amara imuiba Deiwidi danu ununa Jeikofunu Godinu dera dubu su ufie wei. 47 Weirogo dana me, danu amara Soromonima i dera dubu su ubu ui. 48 Godima emenu ubu ueta suro ibawa utasu. I bodere we bou ueta amarama wei,

  • urena Nanu yaureta kabesi, sakaina Nanu buri amueta kabesi. Enoba ane su Naba ufoita? Aboro imoimau wasu?
50 Nanu agema nesia ubu ue wasu, i we bou ueta amarama eno wei. 51 Sitiwanima wei, ya ome bobo me uwara yanu imueta ma kimu ue naue nautawa utaitate Imumu Kotofunu daba garari garari utaita wei. Yanu yamamamutuma eno utebitaba ya enanari utaita wei. 52 Yanu yamamamutuma i we bou ueta uwara nesia emaini urane yarane utebitate i Yesu fafisu sina webita uwara utaro uita. I fari Amara Godinu Kobere Amara, yana meo wawei weitate utaro ui wei. 53 I aneruma mai tarawatu, Godinu tarawatu, yana ma siosa utebita wei.

Sitiwani gebiroma uta

54 Sitiwani eno weiro Isaraero dera uwarama ibo derawere utate abate gabari uta. 55 Utaro Imumu Kotofuma Sitiwaninu neno ubarero itariba Sitiwanima urero erite wei, Yesuma Godinu banibira age afuro inaibinuro eratane wei. 57 Eno weiro emanu ome garari utate derawere we mamitate i amara ma youtate su wawaro mu satate gebiroma uta. Eno utate emanu dei wadia reka amara Soroma yawofie mata. 59 Eno utebitana Sitiwanima guriguri uteda wei, Baba Godi, nanu imumu mua weite jegirari uite wei, Baba, emanu ueta ba mewereba emabai da odifaro wei. Eno weite ido ui.

Copyright information for `YRB