Acts 9

Soro danu neno Yesubai mai

1Soro ibo uteda Yesunu naueta uwaraba ba me utebi. Uite botai dera fuyo ode sina weta amarabai anite wei, owawa mairo Damasikosi Ju uwaranu su suro animate i naueta uwara emeini awetaboini nesia budari umate mune Jerusaremu suro famau wei. Eno weiro owawa eno ue mairo woure ani.

3Damasikosi orofaro anebiro ario derawere ureroma tararite dawa wokuku uiro Soro ido sakairo urei. Ureiro ureroma sina tararite wei, Soro, aneba Naba ba me utasu wei? 5Weina a anaiyade wei? Weiro wei, Nana Yesu. Ainewaure Naba ba me utasu wei. 6Awona uyate Damasikosi suro aniaro anu ufasu gaukara aba mui amarama webiro naua wei. 7Weiro dawaini inarebita danu domayamutu i sina nautatego ba eme erawa utate wate wiawa uta. 8Soro uyarite diti foraite efie erina erawa uiba agero mutate Damasikosi suro mune ane fata. 9Ido mune ane fataro kowa rarogonu ditima ba erawa uite ogoini ietaini itawa uite me ibi.

10Godinu mui naueta amara Ananaiasi dawa Damasikosi suro ibebi. Iro i amara Ananaiasi ainibebe tubetube erina Yesuma wei, Ananaiasi, weina na ewado wei. 11Weiro Yesuma wei, uyate ane daba rorowarau ane Judasinu su ubarero amua. I suro amuate i Tarasu su amara Soro aboro wia wei. Soro iro ibeda guriguri utasuba dawa atafasu wei. 12Weite wei, Soro dawa iwata anu iro ane fareta. Dana tubetuberoma a iro ane fafasu erinuba iba dawa iwata, ana iro ane fafate anu age danu deiro odifaro diti wirofisu wei. 13Weiro Ananaiasima wei, Dera Waria Amara Soro na iwata, etei amara anu Jerusaremu suro ibeta uwaraba ba mewere utebasu. 14I dera fuyo ode sina weta uwarama dawaba we enanari utate owawa mataro muni. Munite iba dawa ewa suro fari. Fari ina Anu ifuro waita Anu uwara woure anibie iba fari wei. 15Weiro Yesuma wei, aniaro etei amara awona Nanu amara mune odineba anibite aika uwara faiyawere emanu dera yawoeta uwaraini Isaraero uwaraba Nanu sina we inareibisu wei. 16Dana Nanu amaraba emema dawaba siosawere ufitaita. Ina dawaba we mawetu umaro naufisu eno weiro Ananaiasi nauite ido ani. 17Ane suro farite amuite age deiro odeda wei, kaka Soro, i Dera Yesu, i abai dabaro fari Amarama na abai siaia usinuro fane. Anu diti basugari me sibisuba Godinu Imumu Kotofu anu neno ubarero itafie iba fanea wei. 18Weiro danu ditiro ibi emetu itariro ido eri. 19Eriro dawa babataito utaro ieta ite buna ui.

Soroma Damasikosi suro Godinu sina wei.

20Soroma Damasikosi su naueta uwarabai ibeda Godinu sina Ju uwaranu dubu su suro anite wei, Yesu, Dana Godinu Amara wei. 21Weiro i sina naueta uwara neno kirifu utate weita, ewa amarana i Jerusaremu su Godinu naueta uwaraba ba me utebi amara danu ununa ewa naueta uwara budari ufite woure fuyo ode sina weta uwarabai odifie farinu weita. 22Soro danu iwata derawere uiba eno wei, Yesu Dana Keriso, Godima ya ma wirofie mune yabai odi Amara wei. Eno weiba i Ju uwarama sina mui wiawa uta.

23Kowa faiyawere me siniro moana Ju uwarama Soro danu ma uieta daba doberebita. 24Soro emanu imueta dawa iwata. I Ju uwarama i suini dera dowa kasimuini dabaini Soro ma uifitae kowaini dumuini eregou uteda yawoegou uta. 25Eno utaro i naueta uwarama dumuro Soro dera bosioro oitate nama i dera bosioro doitate dowa deiroma ma bebere kiwuma oitaro itarite ani.

Soro Jerusaremu suro ani

26Iroma Jerusaremu suro farite i naueta uwarabai ibifie ani. Aniro dawaba weita dawa naueta amara meba iba iya uyaraisi weita. 27Mui amara, danu ifu Banabasi, i amarama Soro munite i naueta uwarabai woure ani. Woure anite i afosoro uwarabai wei, ewa amarama Yesu Damasikosi dabaro eriro Yesuma dawaba weiro Soroma i Damasikosi su uwarabai sina bunawere weiya wei. 28Eno weiro Soroma i uwarabai ibeda Jerusaremu su suro ane fare ane fare uteda Godinu sina webi. 29Dawaini Guriki sina waita Ju uwaraini sina sina we matata. Soro danu iwata derawereba i Guriki uwarama danu ma uieta daba doberebita. 30I naueta uwarama emanu imueta iwata utate Soro mutate Sesaria suro woure ane oita. Iro oitate iroma Tarasu suro siaia utaro ani.

31I kowaro Judiaini Garerini Samaria orofaro ibeta naueta uwarama merau ibeda wesarau ue ibebita. I kowaro eno ibebitaro emanu naueta derawere ui. I naueta uwarama Godiba we ma kobererau utebitaro Godinu Imumu Kotofuma ema durua utebiba eme faiyawere Godinu sina nautebitaba i naueta uwarabai ane taka utebita.

Fita Ridaini Jafa suro ani

32Mui kowaro Fitama aboro aboro ani. Anebe Godinu Rida suro ibeta uwarabai owiga ufie tarani. 33Tare farite mui buri badami uiro inarawa me ibebi amara eri. I amarana oya eita (8) inarawa wiaro ainibebi. 34Fitama i amara erite wei, Enasi Yesu Kerisoma a ma wirotasuba uyate anu wia mua wei. Weina i amara ido uyari. 35I Rida suini Seroni fafaro ibebita uwarama i wiroi amara etate Godibai imue naue uta. 36I kowaro mui naueta wabu aweta Tabita (danu Guriki ifuna Dokasi) Jafa suro ibeda kobere ueta sineta faiyawere utebi. Kobererau uteda, ieta nata nata utebi. 37Enoma enoma utebe ofe wourite ainibebe ui. Uiro emanu baeta uteda danu ofe mutate ogoma urotate sunu dei koruro oita. Moana naueta uwarama Fita Rida suro ibinu weitaro nautate amara sadei siaia utaro anisi. 38Iro aneta dabana yafa me, fuyaratu. Jafaroma Ridaro ane Fitabai fasite weisi, yanu suro sau ara weisi. 39Eno weitaro Fitaini ido owetate ata. Are fataro moana uwaraini Fita i dei koruro manita. Mane fatana i wabu awetabo iro inaibeda i weda Tabitanu wadia fifinu utebi ibaiabai Fitaba mawetu utaro eri. 40Fitama i uwara nesia wawaro odiro tanita. Tanitaro Fitama owerite jegirari uite guriguri uteda wei, Tabita uya wei. Weina diti ido foraite Fita erite ido yare yauri. 41Yare yauriro Fitama danu agero munite ma uyarite i naueta uwaraini moana wabu awetaboini yua weite emaba mairo i wabu aweta wiroite me inaibiro eta. 42I Jafa su uwara i ueta nautate Yesubai naue imue uta. 43Fita dawa Saimoni, egi ofe faureta amaranu suro ibebi. I Jafa suro kowa faiyawere ibebi.

Copyright information for `YRB