Colossians 2

Eme sina nauegou ufitate meoma weta ekodifita

1Nanu sina nauawe. Uwarama uranebaita i ari nana yaini i Reodisia su naueta uwaraini nanu ibo nawata erawa uwara nesiaba derawere imuteda Godibai guriguri utebatane. 2Nana Godibai guriguri uteda weta sinana eno, yanu yanu neno arama ue mataforo yanu neno nesia demurai ari ufiro buna ufisu. Yana Godinu imueta iwata uegou ufote Danu Yesu Keriso kiwuma imueta iwata ufoita. I kiwuma imueta Yesubai ibinu, eno watane. 3Yesu Keriso Dawa nesia iwata utasu. I kobere imueta nesia Dawabai ibinu. I Godini emenu iwataini imueta nesia Dawabai ibinu.

4Moana uwarama yaba bebetuma gugu fareda ba sina ari meoma wiotoba iba i sina yaba wemaro naufoe iba eno watane. 5Nana yabai ibawaro nono nanu neno yabai ibinuro yana kobererau uteda Yesu Keriso imuegou utaitaba nenoma yaru utatane.

Ya nesia taka ufete wirofe

6Yana Yesu Keriso naue imue uta i ari awona Dawa naue imue uteda ibiawe. 7Ana inima sakai ubarero tanasu enanari yanu imueta Yesubai odegou uforo yanu naueta derawere ufie watane. Efafarasima yaba eno we mawetu utebiro nautebitaba iba enanari uawete Godibai we ma kobererau uegou uawe.

8Moana uwarama Yesu Kerisonu imueta imutawa emenu imueta torowa imutaitate emenu ueta sinetaba waita. Emanu uetana kobererau me. Emanu imuetana iruetawere. Enoba emanu imuetaini wetaini ima yanu naueta ma siosa uosoba da nauawe. 9Ya iwata, Yesu Dana Godi. Nono Dawa ofe munite ibinurogo Godi Dawaini Yesunu ofero daido ibinu. 10Enoba Dawaini yaini demuraiba yanu wiroeta derawere usinu. Dana i urero aneruini bunaini nesia emanu kofiri. Dana ema yawotasu.

11Nanu sina eawe. Yana Yesubai ibeda ofe tunono uta. Agema ofe torowarogo daido me muta. Yesubai ofe tureta ari mutate yanu siosa ueta bodere wadia eru kosugari ue saneta ari uta. 12Eno utate babataito uteda Yesuini uitaro Godima Yesuini yaini i babataito uetaroma uietaroma ma uyanono ma uyari. Yana yanu naueta Godibai oitaba Godima Yesu uietaroma ma uyari enanari ya ma uyari. 13Nono bodere ya uieta uwara ari ibebita. Yana ba me uteda yanu siosa neno ofe tureta ari turawa iba uieta ari ibebita. Nono Godima Yesu Keriso Dawaini yaini ma uyarite reka me ibeta mai. Dawa yanu ba me ueta nesia mune imutawa uite i tarawatunu yabai wawei weta owawa oeta obari uite mune aika odeda korosiro ure odi. 15Godima eno uite seitanini danu uwaraini emanu buna, ina uraneta ememetu ari, ma dare muni. Godima Yesu Keriso korosiro oeta, ima seitaninu buna ma serigari uite uwara nesia efitae wawurirowere ue odi.

Ya Yesuini arotorowa uisite ibinisi

16Enoba mui amarama ietaini ogoini mui dera kowaini mui reka sakaraini sabate kowaba danu imueta torowa webisuna da naufoe watane. 17I imueta nesiana i duburo fafie utasu inu ukaka torowa. Nono Yesu Kerisona ba ido. 18Iba mui amarama danu tuberoma ereta sina weda danu torowa ma otowaratu ufite anerubai guriguri ufisuna enanari da uawe. Eno ufoitana ima ya ma siosa ufisu. Eno ueta amaranu imuetana ba me. Danu imuetana siosa imueta torowa imutasu. 19I amarama Yesu Keriso munegou utawa, Yesu Keriso Dana yanu kofiri. I kofirima i ofe ubu nesiaba buna matasuro ima yanu ofero ememetu nesia daisineda ofe derawere uteda demurai utasu. Enoba yanu ofena Godinu bunama ma daisinasu.

20Yana Yesuini uitana i nasiniro imuetaba uita. Eno uita rairo aneba awona ewa nasiniro ibinita uwaranu imuetaini iba sina nauteda eno utaita? 21I imueta eno, agema da buria, da ie ea, agema da burie ea, eno wasu. 22I wasu imueta enanari ufeisina i imueta ido sau me sibisu. Ina eme emanu imuetaini we mawetu uetaba iba sau me sibisu. 23Ina ba, i emenu imuetama buna uteda yanu nauetaroma ma ureiteda yanu ofe ma arama ufie utasu. Enoba yanu diti danu iwatana derawererogo nono ima ya da durua ufiro i yanu nenonu siosa imueta da ekodifeisi. Iba eno da imuawe wei.

Copyright information for `YRB