Colossians 4

1Ya yawoeta dera uwarama yanu sabua ueta uwaraba siosawere da uawete kobererau torowa uawe. Imue eawe, yanu dera yawoeta Amarama urero ibeda ya erasu.

Guriguri uetaini rorowarau inareta iba sina

2Ya uwara nesiaba wemaro nauawe. Guriguri me sara da uawete eregou uteda rorowarau uawete yanu imueta yawoteda Godibai we ma kobererau uawe. 3Godibai yaba eno guriguri uawe. Godima Danu mui sina weta daba ma ifegari ufiro i Yesu Kerisonu kiwuma imueta sinaba iba nana diburaro ibine, i imueta wawuriro daido wemane eno weda guriguri uawe.

5I nautawa uwarabai ibedana kobere ueta ue, kobere sina we, enoma enoma utebeawe. Yanu gaukara kowa sara da uawete yawoegou uawe. 6Kobere imonarau ieta i ari kobere sina kekerama kekerama wiawe. I uwara nesiabai anene moko weboe ufoitana eno wiawe.

Foroma Tisikasini Onesimasi siaia ui.

7Tisikasi dawa yabai fafite nanu ueta sineta webisu. Tisikasi dawana kobere naueta amara. Dawa Yesu Kerisonu gaukara uegou utasu. Dawaini wana Yesu Kerisonu sabua ueta amara sadei. 8Dawa ya uwaraba nanu ueta sineta webite yanu neno ma kimu ufiro yaru ufoe iba siaia uero yabai anasu. Yabai fafite enanari webisu. 9Ya Korose su uwaranu mui su amara Onesimasi, dawana Godi imuegou ueta kobere amarawere, dawaini uruama anaitaba iro fafitate ewado ane ane utebi ueta yaba webitaita.

Foroma Korose su uwaraba ario sina wei

10Aritikasini naini uruama diburaro ibinitu. Dana yaba ario sina wasu. Makaini dawa Banabasinu dabue dawaini yaba ario sina wasu. Nana Makanu sina fo yaba siaia uero eta. Dawa yabai fafisuna bana wiawe. 11Josua danu mui ifuna Jasitasi dawaini yaba ario sina wasu. Ju uwarama nabai ibawaro i amara rarogonu torowa nabai ibeda uruama gaukara utedibinisi. I amara rarogonuma nanu neno we ma nabi utebaita.

12Yanu mui su amara Efafarasi dawa yaba ario sina wasu. Dawana Yesu Kerisonu mui sabua ueta amara. Dana Godibai guriguri utedana eno wasu, nanu su uwara durua uaro Anu imueta imuegou ufitate Anu dabaro anegou ufitate naueta derawere ufita eno wegou utasu. 13Na iwata, dana kobere amara. Dana ya Reodisia su uwaraini Iraforosi su uwaraba guriguri utedana gaukara derawere uegou utasu. 14Ruka, yanu dogeta amara warai dawaini Dimasini yaba ario sina waisi.

15Nanu ario sina i Reodisia su naueta uwaraba wiawete nono i aweta Nemefesini danu suro guruguru utebaita uwaraini emaba nanu ario sina wiawe. 16Ewa owawa yawie me sibote i Reodisia su naueta uwarabai siaia uforo anibiro ema dari efitaita. Nono nanu emabai auboko siaia uero ani owawa yana moko muawete yawiawe. 17Ekifasiba eno wiawe, Yesu Kerisoma aba mai gaukara nesia uegou ua, eno wiawe.

18Na Foroma ewa ario sina nanu agema owawa ue odatane. Na diburaro ibineba na imutawa da uforo.

Godima ya durua uteibie watane. Nanu sina ido me sininu.

Copyright information for `YRB