Ephesians 4

Ya naueta uwara yana Yesunu ofe ari

Nana Yesu Kerisonu gaukara utataneba nana dibura amara. Nana sina bunawere wemaro nauawe. Godi Dawa ya we mune odiba Dana yaba wei sina enanari uawe. Yanu ueta sineta eno uawe, yanu ifu we ma derawere da uawete nesia kekerama uawete nesia ure nudarau uawe. Yanu yanu neno arama ue matawe, yanu ueta sineta eno uawe. Godinu Imumu Kotofuma ya durua utasuba imueta daba aika maika da imuawete uwara demurai siawete Danu wesarau ibeta enanari ibiawe. Godinu Imumu Kotofu Dana demurai, i ari i naueta uwara nesia emana ofe demurai ari. Nono i ari Godinu ma wiroetana demurai. Godima eno imuteda ya nesia we mune odiba i ure daba demurairo manibene imutaisi. Yanu Dera Waria Amara Dana demurai. Yanu nauetana aika maika me, ina demurai. I babataito uetana demurai. Godi Dana demurai, Dana ya uwara nesia yanu Baba. Dana nesia yawotasute yanu neno ubarero ibeda yaro gaukara uegou utasu.

Yesu Keriso Dana yaba buna aika maika maiba yanu gaukarana aika maika. Godinu bukaroma eno wasu,

  • Dawa dibura uwara ari faiyawere botai mamite urero woure mani. Dana emeba buna aika maika mai,
Godinu bukaroma eno wasu.
I urero mani sinanu ubina ane ari? I ubina edono, Dana auboko emina nasiniro tararite nono urero mani. 10 I nasiniro tarari Amaraini i ure deiro mani Amaraini Dana Amara demurai. Enoba Dana nasini wowonaroini etu deiroini urero aboro aboro ibeda nesia yawotasu. 11 Danu aika maika me maeta bunana edono, moana uwaraba afosoro gaukara ueta mai. Moana uwaraba we bou ueta gaukara mai. Moana uwaraba Godinu sina weta gaukara mai. Moana uwaraba dubu su yawoeta we mawetu ueta gaukara mai. 12 Danu ununa i uwara ue bou ufiro emana Godinu gaukara ufitate i naueta uwara nesia ma buna ufitae iba i buna maeta aika maika mai. 13 Emana eno utaitaba ya nesia uwara demurai sinaisi. Yanu nauetana demurai. Ya nesia Yesuna Godinu amara enanari imuteda iwata utaisi. Enoba yana koiniboro ari da ibifete dera uwara sibete Yesu Kerisonu imueta nesia imuegou ufete enanari ufeisi. 14 Eno ufeisina ya koiniboro arina me. I we gagau uwaranu aika maika imuetana enea ufeini oyau ari. Ima ya woure ane are, ane are, enoma enoma da ufisu. Emanu ununa uwaranu imueta ma siosa ufitaita. 15 Ya eno da ufete emeba neno arama uteda ba sina torowa webeisi. Enonago yana Yesu Keriso, yanu kofiri, Dawabai taka uegou ufeisi. 16 Dana i ofe yawotasuba i ofe ememetu nesia emanu kabesi aika maikaro ido ibinita. Ibadidima ofe tai nesia ma taka utasu enanari Yesuma yanu kabesiro ma taka utasuro yanu gaukara aika maika utaisi. I ofero aika maika ememetuma emanu emanu neno arama ue mataneda emanu gaukara aika maika utaitaro i ofe derawere utasu.

Ya naueta uwaranu inareta dabana reka

17 Nanu mui sina Yesu Kerisonu ifuro bunawere wemaro nauawe. I Godinu sina nautawa uwaranu ueta sineta ari enanari da uawe. Emanu imuetana siosawere. Emanu nenona igawere. I uwara ema unutawa Godinu weta. Emana Godiba gifena uteda Godibai ibawaba emanu aika ibinita. 19 Emana maru utawa i siosa udiri yagera ueta utaitate emanu unu siosawere uetaba iba siosawere uegou utaita.

20 Yesu Kerisonu imuetana eno me. Yana Yesu Kerisonu sina eno nautawa utebita. 21 Na iwata, moana uwarama Yesu Kerisonu sina yaba weitaro nautate Danu ba imueta iwata utaita. 22 Enoba yanu siosa nenonu imueta nesia mu sawe. I siosa imueta ima ya bodere irutebiba yana siosawere utebita, i siosawere imuetana yajarawereba kodiawe. 23 Idoba reka imueta imuawete reka neno muawe. 24 Eno uawero yanu ueta sinetana Godinu ueta sineta ari sibi. Eno ufoitana yana kobererau torowa ufoita. Eno uawero yanu ueta sinetana kobererau sibisu.

25 Enoba meo da wiawe. Ya nesia yana Yesu Kerisonu ofero ememetuba yanu yanu ba sina we matafe. 26 Yana ibo ufoitana siosawere uotoba yanu ibo ueta sau ma nabi uawe. Waura warairoma yawiro ibo bobo ue da ibiawe. 27 Seitanima danu siosa imueta yaba maosoba ibo sau kodifoe watane. 28 I waira utebaita uwara awona waira da uawete gaukara uegou uawe. Emanu ieta mubitate ieta me uwaraba mafitae iba watane. 29 Siosa sina da wiawe. Aboro aboro yaubedana kobere sina torowa wiawero emema naufitaro emanu imueta ma kimu ufiro ina kobererau webita. 30 Godinu Imumu Kotofuma neno siosa uosoba siosawere da uawe. Yana Godinu uwaraba Godima Danu Imumu Kotofu yanu neno ubarero odiba nono duburo ya mune Danu orofaro odifisu. 31 Neno ka uetaini neno uyaretaini ibo uetaini derawere wetaini meo wetaini uwaraba siosawere uetaini i siosawere ueta nesia kodiawe. 32 Yanu yanu neno arama ue mataneda durua uawe. Godima Yesu Kerisoro yanu siosawere ueta mune imutawa ui enanari yanu yanu siosawere ueta muawete imutawa uawe.

Copyright information for `YRB