Galatians 2

Moana afosoro uwarama Foroba kobererau utebita

Na aboro aboro inarebe Godinu afosoro uwarabai anawa ue. Emabai anawa uero oya fotini (14) me siniro nono Jerusaremu suro ane. Banabasini Taitasini naini yana Jerusaremu suro anisi. Godima Danu imueta naba we ma boroyariba Jerusaremu suro ane. Ane farete i naueta dera uwara nanu gaukara iwata ufitaroma na aika uwarabai webitara Godinu sina ema torowaba wemaro iwata ufitae iba fare. Na unutawa emana naba ewa gaukara kodia weta, nanu ununa emana naba ibo da ufitate anu gaukara kobererau utasua daido utebea weta iba emabai fare we.

Taitasi dawa Ju amara me, dawana Guriki amara. I naueta dera uwarama weita, i amaranu ofe tua weitaro na unutawaba wero ekoita. Moana meo naueta uwarama yabai kiwuma fare weitaba i ofe tureta imusite nono ya Taitasinu ofe tureta unutawaba ekoisi. I meo naueta uwarama yanu kobere Yesunu ueta sineta erebou ufitate ya Mosesinu kimu tarawatu nono imufene iba kiwuma yabai fare weita. Weitaro emanu sina nautawa usi. Yanu unu Godinu ba sina torowa ya Gareisia orofa uwarabai ibeta iba emanu sina nautawa usi.

I dubu su dera yawoeta uwarama nanu aika uwarabai webitara sina ma wirotawa uteda ina kobererau weita. I uwaraba iyarawa ue. Godima uwara nesia arotorowa imutasuba iba emaba iyarawa ue. Godima i aika ofe turawa uwarabai gaukara nana umane naba mai, i iwata uta. Nono i ofe tureta Ju uwarabai gaukara uetana Fitaba maite Godima waba buna mairo enanari afosoro gaukara uturo uwara faiyawere Godinu naueta uwara sita. Jeimisini Fitaini Jonini emana i dubu su dera yawoeta uwara. Ema Godima Fitaini naba buna maeta ido iwata uteda naini Banabasini wanu age mamitate weita, ya sadeina i aika ofe turawa uwarabai ane Godinu sina wegou uawaro nono yana i ofe tureta Ju uwarabai ane webe weita. 10 Eno weitate nono weita, ibaiabai me uwara durua uawe weitaro we, ina nanu unuba eno uegou uma we.

Fitanu ueta siosa ma boroyari

11 Duburo Fitama Anitiyoka suro fare ibebiro nana farete danu kerereba danu iboro sina derawere we. 12 I kerere uetana eno, Jeimisima Anitiyoka suro farawa uiro Fitama i aika uwarabai ibeda ieta itebi. Ieta eno iteda ibiro Jeimisima moana uwara siaia uiro Fita dawabai ane fataba Fita i ofe tureta Ju uwaraba iyareda i aika uwara ekodite emabai ieta ane itawa ui. 13 Dawa eno uiro i Ju uwara nesia enanari meoma utaba Banabasima emanu meoma ueta enanari ui. 14 Na iro farena i uwarama Godinu sina nauegou utawa meoma utaro erete i uwara nesianu iboro Fitaba eno we, ana ba Ju amara. I Ju uwaranu tarawatu aneba utawa utasuro nono i aika uwaraba i Ju uwaranu tarawatu uawe wasu we?

Anama Yesu naue imue utasuna dana rorowarau

15 Aini naini wana i aika siosa utaita uwara ari mero wana ba Ju uwara. Nono wana eno imutaitu, i tarawatuma eme ma kobererau utawaba wana i tarawatu uegou utute Yesu Kerisoma wa ma kobererau uteda Godinu iboro ma inafiro efie iba wanu naueta Yesu Kerisobai oitu we. 17 Wana Yesu Kerisonu ma wiroeta mubune utedana kamama wa iwata ufutu, wa siosawere ueta amara sadeiroma nono Yesunu ma wiroeta mubutu. Ina baroma nono Yesu Keriso Dana siosawere ufene wasu? Eno me! 18 Nono nana i tarawatunu ueta mu sareba nono i ueta ma uyamauna nana ba me ueta amara simau. 19 Nana i tarawatu iwata uegou uetema i tarawatuma na ma uinono uiba ekodete nanu naueta Godibai ane ode. 20 Yesu Kerisoini korosiro uruama ibinono ue. Enoba na awona me ibawa, Yesu Kerisoma nanu neno ubarero me ibinuba nana ewado ibedana ina nanu me ibeta ari me, ina Yesu Kerisonu me ibeta. Yesu Kerisoma na neno arama uteda naba uiba nanu naueta Dawabai odegou utataneba Danu me ibeta ari uteda me ibine. 21 Nana Godinu kobere me maeta mu sanawa utatane. I tarawatuma ya ma kobererau ufite Godinu iboro ma inare odifirona Yesu Keriso bodere me sara uifie. Nana Fitaba eno we.

Copyright information for `YRB