Galatians 3

Tarawatu aba Godi imufeisi

1Ya Gareisia orofa beforo me uwara! Anama ya ma gogore usinu? Auboko ya Yesu Kerisonu korosiro uieta sina weisiro nauegou utebita. 2Yabai mui sina wenauemane watane. Godima Danu Imumu Kotofu aneba yaba mai? Yana i tarawatu uegou utawa Yesu Kerisonu kobere sina naue imue utebitaba Danu Imumu Kotofu yabai mai. 3Aneba gogore ari imutaita? Auboko Godinu Imumu Kotofuma ya durua uiba Godinu uwara sita. Nono awonana aneba Godinu Imumu Kotofu ekodifote yanu aika yanu bunama i gaukara ufoe utaita? 4Godinu Imumu Kotofuma ane ane matebiro yana imutebita. Yana me sara imutebitaba ekodaita, eno we imutaita? Yana auboko imutebita ina siosawere me, ina kobererau. 5Godi Dawa Danu Imumu Kotofu yaba mateda Danu bunawere ueta aneba yabai utasu? Yana i tarawatu nesia utaita aba yana Danu sina nauteda imuegou utaita iba Godima eno utasu? Yana Godinu sina nauegou utaita iba Godima eno utasu.

6Godinu bukaroma Eibaramuba eno wasu, dawa Godinu sina nauiba Godima wei, dawa kobere amara wei eno wasu. 7Enoba imue eawe. I naueta uwara torowana Eibaramunu adarabu. 8I we bou ueta uwara iwata, Godima i aika uwaranu nauetaba ema ma kobererau ufisu iwata utaba Godinu bukaro i sina owawa ue oita. Godima i sina Eibaramuba boderewere eno wei, i orofa atata aika maika uwara nesia emana Godinu sina naufitaitana emanu nauetana anu naueta ariba ema we ma derawere umau wei. 9Enoba Eibaramuna dawa naueta amara, dawaini i naueta uwaraini Godima ema nesia we ma derawere utasu.

10Ana anama i tarawatuma ema ma kobererau ufie iba tarawatu imuteda utaitaro Godima ema we ma siosa utasu. Godinu bukaroma wasu, ana anama i tarawatu ufitae uteda nono demurairatu da ufitaitana Godima ema we ma siosa ufisu wasu. 11Imue eawe. I tarawatuma eme ma kobererau utawa utasuro Godi Dawa iwata utasu. Godinu bukaroma eno wasu, Godima i naueta uwarabai yanu nauetaba yana kobere uwara wasu. Iba yana me ibene ibene ibifoita wasuro wasu. 12Nono i tarawatuna naueta ari me. Godinu bukaroma eno wasu, anama i tarawatu nesia uegou ufisuna dawa me ibene ibene ibifisu wasu.

13Godinu bukaroma eno wasu, emema mui siosawere ueta amara korosi anaro ure badami ufitaitana i amara ekodifiro fanisi maeta i amarabai ibifisu, eno wasu. Enanari ya i tarawatu nesia uegou utawa siosawere usiba Godima yaba fanisi mafie uiro Yesuma tararite Godinu fanisi maeta mune aika odite korosi anaro uite ya ma wiroi. 14Yesu Kerisoma i fanisi maeta muniba Godima Eibaramuba we ma derawere ufie imutasu. Enoba anama danu naueta Yesu Kerisobai odasuro danu nauetaba Godinu Imumu Kotofuma dawabai ibasu.

Godinu tarawatuma Godinu we bou ueta da ma siosa ufisu

15I sinanu ubi we ma boroyamaro nauawe. Anama mui amaraba ane we bou uteda danu ifu maiba aika sina da odifisu. Duburo dawa aika imufisuna tarawatuba aika sina da odifisu. 16Godima Eibaramuini danu amaraba sina we bou ui. Godinu bukaroma Eibaramu danu adarabu nesiaba wiawa utasu. Godi Dawa uwara faiyawereba we bou utawa ui. Dawa amara demuraiba we bou ui. Godinu bukaroma eno wasu, Anu Amaraba watane eno wasu. I Amarana Yesu Keriso. 17Ido nanu sina edono, Godima emenu nauetaba ema ma wirofie we bou uteda Danu ifu mai. Dawa eno uiro oya fo aderedi toti (430) me siniro Godima i tarawatu Mosesiba mai. I tarawatuma Godinu botai we bou ueta maiturawa uiro daido ibinu. 18Anama danu me ibene ibene ibeta kabesi muneta i tarawatubai mubisuna nono dawa i we bou ueta ma arama ufisu. Nono Godima Eibaramubai danu nauetaba a we ma kobererau umau eno we bou uite enanari ui.

19Ina idoroma nono Godima i tarawatu aneba mai? Godima Eibaramuba we bou uite nono emema emanu ba me ueta iwata ufitae iba i tarawatu mai. Nono i we bou ui muneta Amara fafite emanu siosawere ueta ma boroyafite i tarawatu mune aika odifie iba fari. Godima i tarawatu aneruba mairo aneruma i abanaro inareta amara Mosesiba mata. 20Abanaro inareta amara imufeisina fisiaro fisiaro uwara imufeisi. Nono Godi Dawana demurai. Danu torowana Eibaramuba we bou ui.

Tarawatuma ya yawotebe awona woure Yesubai ane odasu

21I tarawatuma awona we bou uetaba wasai utasu? Me! I tarawatuma ya ma wiroteda ma kobererau ufirona Godima yaba Yesu da mafiro tarawatuma ya ma wirofie. 22Godinu bukaroma eno wasu, i siosa uetama eme nesia yawotasuba iba siosawere utaita. Godinu tarawatu nesia utawa uteda iba tarawatubai wirotawa utaita wasu. Enoba anama Godinu ma wiroeta mubie ufisuna dawa danu naueta Yesu Kerisobai odifisu. Dawa eno ufisuna Godima dawa ma wirofisu.

23Yesu Keriso farawa uiro bodere i tarawatuma ya yawoteda diburaro odinono ui. Tarawatuma ya eno yawotebiba Godi Danu ununa ya yanu naueta Yesu Kerisobai odifene iba Yesu Keriso siaia uiro fari. 24I tarawatuna yanu we mawetu ueta amara ari. Ima i kowaroma are Yesu Kerisonu fari kowaro ya yawotebi. Ima eno utebiro Yesu Keriso farina yanu naueta Godibai kobererau odifene iba ima ya mune Yesubai odi. 25Yesu Keriso Dawa fariro yanu naueta Dawabai oisiba i tarawatuma awonana ya yawotawa utasu.

Nauetama ya Godinu koiniboro sisi

26Yana yanu naueta Yesu Kerisobai odaitaba yana Godinu koiniboro. 27Ana anama Yesunu ifuro babataito utate Yesu ari sita. 28Eno utaba yabai Ju uwarana me, Guriki uwarana me, sabua ueta uwarana me, sabua utawa me uwarana me, me emena me, awetana me, ya eno ari me. Yana Yesubai ibinitaba yana demurai ari. Yana arotorowa. 29Yana Yesu Kerisonu uwarana yana Eibaramunu sisia uwara. Enoba yana Godinu we bou ueta nesia muboita.

Copyright information for `YRB