Hebrews 1

Godinu Amarama kobere sinarau yaba mai

Boderewere Godima Danu we bou ueta uwaraba buna aika maika mairo emana yanu abuamutuba Godinu sina webita. Nono awonana i me sibisu kowaro Godima Danu Amaraba buna maiba Danu Amarama yabai Godinu imueta ido we ma boroyarasu. Godima weiro Danu Amarama ureini nasinini kowaini sakaraini muinaini nesia ubu ui. Godinu Amara Yesuma i nesia yawofie iba Dawa mune odi. Godinu araetaini Danu Amaranu araetana arotorowa. Godini Dawaini emana arotorowa. Dana Danu buna sina wasuro ewa orofa atata ememetuini kowaini sakaraini muinaini nesia kobererau utaita. Dana emenu siosawere ueta munite ema ma roatarau ufie iba korosiro uite urero i buna derawere Godinu banibira age afu mane yauri.

Godinu Amarama aneru nesia serigari ui

Yesuma eno uiba Godima Danu Amarana derawere we odite i aneruba otowaratu we odi. Enanari Danu ifu derawere mamite emanu ifu otowaratu mami. Godima aneruba eno wiawa Danu Amara torowaba eno wei,

  • Ana Nanu Amara. Awonana Na Anu Amama
eno wei. Nono mui aneruba eno wiawa, Nana anu

  • amama simaro ana Nanu amara sibasu,
eno wiawa ui.
Godima Danu Amara ubi ewa orofaro siaia ufie utedana Dana eno wei,

  • Godinu aneru nesia Dawabai guriguri ufitaita,
eno wei.
Godinu bukaroma eno wei,

  • Godima Danu aneru oyau ari odasute Danu gaukara ueta aneruna ina bubura ari odasu,
eno wei.
Nono Godima Danu Amaraba emabai nono eno wei,

  • Ana Godi, Ana yawoteda enanari ibene ibene yawoteibasu. Ana Anu uwara arotorowa rorowarau yawotasu.
Anu ununa kobererau ueta. A unutawa siosawere ueta. Enoba Godi, Anu Godima Anu masigubairoma A mune aika odite Ana dera Kini Amara odiro Ana yaru ui, eno wei. 10 Eno weite nono mui sina eno wei,

  • Dera Waria Amara, Ana i orofa atata nasini nesia ubu uite Anu agema i ure ubu ui.
11 I ureini nasinini nesia me sibiro nono Ana daido ibifasu. I ureini nasinini buruka ufisuba ema ura ufasu. Wadia eru utebasaute iga utebasu enanari ureini nasinini nesia aika ufite eru ufiro Anu torowana aika da ufate arotorowa daido ibifasu. Ana buruka da ufate me ibene ibene daido ibeibasu, eno wei. 13 Godima aneruba eno wiawa ui,

  • arawete Nanu banibira age afu yauawero yaba wasai utaita uwara ma serigari umate eminaro odimaro yanu buri emanu deiro sawe,
emaba eno wiawa Danu Amaraba torowa eno wei.
14 Enoba i aneruna ane ari? Emana Godinu gaukara ueta imumu torowa. Godima ema siaia utasuro anaitate Godinu wiroeta mubitaita uwara durua utebaita.

Copyright information for `YRB