Hebrews 10

Bodere fuyo oetama yanu sara siosa ueta mune aika sanawa ui

I Ju uwaranu tarawatu ina i fafisu ba uetana me. Ina inu ukaka ari. I uwarama oya woroworo Godibai fuyo odebitaro nono i fuyo oetama i Godi doberebita uwara ma rorowarau utawa utebi. I fuyo oetama i uwara ma rorowarau ufiro i uwarama daido kobererau sibitate emanu ba me uetaba neno siosa da ufitarona i fuyo ode sina weta uwarama fuyo woroworo da odifitae. Eno meba uwarama i woroworo fuyo oeta imutebitana emanu ueta siosawere oya woroworo ido imutedibebita. I borumakauini goutinu onono, ima emenu siosawere ueta mune aika sanawa uteibie.

Enoba Yesu Keriso Dana ewa orofaro tarafie uteda Godiba wei,

  • A unutawa egima fuyo oetaba iba Ana Nanu ofe fuyo oetaba ue bou ui. Emana egi fuyo oeta kabesiro mune odebitate inama yarebitaro Ana iba yaru utawa ui. Yaru utawa uiro Nana we, Godi, Nana ewado, Godinu bukaroma wasu sina enanari Anu unu umau we,
Yesuma eno wei.
Yesu Dana botai eno wei, A unutawa egima fuyo oetaba iba yaru utawa utasu. Emana emanu siosawere ueta mune aika odifitae iba egi fuyo odaitate inama yaraitaro Ana ereda yaru utawa utasu wei. I uwarama fuyo oeta Godinu tarawaturo utebitade nono Yesuma i sina eno wei. Dana eno weite nono wei, Nana ewado. Anu unuro umane iba fanea wei. Enoba Godima i botai egi fuyo oeta mu sanite Yesu Keriso, i ba fuyo oeta Danu torowa umaurau fuyo odi. 10 Yesu Keriso Dana Godinu unu uite Danu ofe demurai daido fuyo odiba yana yanu siosawere uetaroma roatarau daido ibeda neno kobererau utaisi.

Yesunu fuyo oetama ya ma wiroi

11 I Ju uwaranu fuyo ode sina weta uwarama ainewaure inaibeda emanu gaukara utebitate i fuyo oeta woroworo eno utebita. Nono i fuyo oetama emanu siosawere ueta mune aika odawa utebita. 12 Nono Yesude! Dana demurai fuyo odiro i fuyona daido ido. Dana eno uite Godibai manite Godinu banibira age afu mane yaubinu. 13 Iro mane yauriba Godima Dawaba wasai utaita uwara urane ma serigari ufite Danu buri wowonaro odifie yawotasu. 14 Yesu Keriso Dana Danu ofe demurai odite Danu uwara emanu siosawere uetaroma mune aika odiro ema Godibai neno kobererau uteda ibinita.

15 Godinu Imumu Kotofuma Godinu sina yaba eno we ma boroyareda eno wei, Godima wasu,

  • awe kowa me sibiro emaini Naini yanu unu ufete ue matafero Nana Nanu tarawatu emanu neno ubarero odimate emanu owawa ue odimau wasua,
eno wei.
17 Godima nono eno wei, Nana emanu siosawere uetaini Nabai gifena ueta da imuteimau wei. 18 Godima i siosawere ueta mune imutawa utasuba mui fuyo da odifeisi.

Nauegou ufete Godibai anibe

19 Naiyemutu, Yesu Keriso Dana yaba uiro Danu onono itariba ya i urero kakara derawere koruba iyarawa iro rorowarau anibene watane. 20 Dana i urero kakara derawere koruro reka daba wabuiba Dana reka me ibene ibene ibeta daba ari wabue odi. I reka daba i garari ueta wadia Danu furiari ofebai fare anasu. Enoba ya Danu furiari ofebai fafete rorowarau i kakara derawere koruro anibeisi. 21 Yanu Dera fuyo ode sina weta Amarama Godinu su yawotasuba Godibai anibene watane. Yanu imueta rorowarau imutaisi. Yanu naueta Godibai daido odaisi. Yesu Kerisonu ononoma yanu siosa neno uroite yanu siosa neno ma nabi uiro neno siosa utawa usiro yanu ofe roatarau ogoma uroiro Dawa imuegou utaisi. Eno ue Godiba iyarawa Dawabai rorowarau anibene watane. 23 Ya Yesu Keriso imuegou ufene watane. Godi Danu sinana ba. Danu imueta uro owere ma owere da ufisu. Anene webite enanari ufisuba iba Yesu Keriso imuegou ufene watane. 24 Yanu yanu imue matafete durua ufete neno arama ue matafete kobererau uteibene watane. 25 Moana uwarama guruguru utawa utaita enanari guruguru ueta da ekodifene watane. Yesu Kerisonu fafisu kowa fafie utasuba yanu imueta ma buna ue matafene watane.

Godinu Amaraba dubena da sabe

26 Nanu sina nauawe. Ya Godinu ba sina nautedana nono yanu unu utaisite siosawere utaisina i siosawere uetaba mui fuyo oeta me. 27 Mui fuyo oeta meba i bunawere koto uetaba iya uyafene watane. Ana anama Godiba wasai ufitaitana Godima ibo derawere ufiro i dubu kowaro inama ema siosawere yare me sibisu. 28 Anama Mosesinu tarawatuba gifena utasuna dawabai ure nudarauini neno arama meba ereta amara sadei aba rarogonuma wawei webitaro i amara ma uifitaita. 29 Nono mui amarama Godinu Amara ekodifite i unuro ue mataneta ma kimu ueta onono, ina danu urero maneta onono, i wiroeta daba ma siosa ufite Godinu kobere durua ueta Imumu Kotofuba sina siosawere webisuna i amaraba fanisi derawere mafisugo. 30 Godima bodere eno wei, i uwarabai koto uetana Nanu, Nana emaba moko mamau wei. Dana eno weite nono wei, i Dera Waria Amara Dana Danu uwara nesia koto ufisu wei. Ya iwata Dawa. 31 I me ibeta Godima i eno ueta siosanu moko fanisi mafie Danu age duro yanu torowa maetana ba me iba iya uyafe.

Yanu nauetaro inare kimu ufe

32 Yanu bodere ueta sineta imue eawe. Godinu ario, ima yanu neno ubarero ario uiro yabai awe aika maika uyatarogo nono yana ekodawa rorowarau inare kimu uta. 33 Moana uwarama uwara faiyawerebai yaba sina siosawere webitate siosawere utebitate nono moana uwaraba enanari utebitana yana i siosawere ueta munebita uwara durua ufote emabai ane inafoe we imutebita. 34 Yana i dibura uwaraba imuteda durua utebita. Moana uwarama yanu ibaiabai munebitana yanu me ibene ibene ibeta ibaiabai ibinuba yana ibo utawa yaru utebita enanari utebeawe. 35 Iya da uyawete inare kimu uawe. Iya da uyafote buna ufoitana Godinu kobere moko maeta muboita. 36 Yana kekerama ufoitana Godinu unu ueta ufote Danu we bou ueta nesia muboita. 37 Godinu owawa bukaroma eno wasu,

  • kowa faiyawere mero i fafisu Amara Dawa da yawofite sau ido fafisu.
38 Nono Nanu kobere uwarade, emana imuteda me ibene ibene ibifitaita. Nono moana uwara ema unutawaba owere anibitaitana emaba ibo umau, eno wasu. 39 Yana i owere ane feareta uwara arina me. Enona me. Ya yanu nauta Godibai oisiro ya ma wiroi.

Copyright information for `YRB