Hebrews 13

Yanu naiyemutuba neno arama ufe

Ya naueta uwara kaka nabue ari yanu yanu neno arama ue mataneiboe iba watane. Aika uwarama yanu suro fafitaitana bana wiawe. Bodere moana uwarama eno utedana ema iwata me abo uwaraba webitana aneruba webita. I naueta diburaro ibinita uwara imuawete yaini emabai ibeta ari iba imuteda durua uawe. Enanari yana ba ofero ibinitaba i oferi woureta uwara imuteda durua uawe.

Awetabo munetaini awerasi munetaini ina kobererau eno we imuawe. Awetabo ya yanu awerasibai ibedana aika awerasibai da aniawero enanari awerasi ya yanu awetabobai ibedana aika awetabobai da aniawe. Godima i siosawere imuteda dita yagera fareta uwaraba koto ufisu.

Yanu unu nesia oibai da odiawete yabai ibinita ibaiabairatu towoe torowa imuawe. Godi Dana yaba wei, ya da ekodimate yabai daido ibeimau wei. Enoba yanu imueta ma kimu ufete eno webeisi,

  • i Dera Waria Amarana yanu durua ueta Amaraba iba emanu uetaba iya da uyafeisi,
eno webeisi.

Yanu dera uwarama bodere Godinu sina yaba webita. Emanu ueta sinetaini uietaini imuawete enanari uawe. Arenaini awonaini me ibene ibene ibeta kowaini, Yesu Keriso Dana aika maikana me Dana demurai. Yana imueta daba aika maika imuotoba emenu aika maika we mawetu ueta sina da nauawe. Godinu kobere durua uetama yanu neno ma kimu ufisu deina ido. Ietanu tarawatu sinana ido me. Ana anama i ieta tarawatu sina nautaitana i tarawatuma ema durua utawa utasuba emanu sina da nauawe.

10 I fuyo ode sina weta uwarama ewa nasini farai dubu suro emanu gaukara utaitaba iba i fuyo egi itaitatema nono yanu yabai ibinu fuyo oeta kabesi aikaba iba iro egi itawa utaitade. 11 I dera fuyo ode sina weta amarama i eginu onono munasute emenu siosawere uetaba i kakara derawere koruro fuyo odifie woure anasu. Nono emana i ba egi ma youre anaitate su barunaro inama yaraita. 12 Enoba Yesu Danu ununa i uwaranu siosawere ueta Danu ononoma urofiro ya Godibai rorowarau inafene iba Jerusaremu su barunaro ba ui. 13 Enoba ya i su barunaro Dawabai anibete i awe uyareta nesia Dawaini uruama woufeisi. 14 Ewa nasiniro yanu me ibene ibene ibeta natofo suna me iba ya i fafisu natofo su dobereda yawotaisi. 15 Nanu sina nauawe. Yesuma ya durua utebasuba Danu ifu we ma derawere ufete Godibai we ma kobererau uteibene iba watane. Ina yanu Godibai fuyo oeta ari. 16 Ewa sina imue eawe. Kobererau torowa utebeawete yanu yanu durua ue matanebeawe. Eno ufoitana ina kobere fuyo oeta ariba Godima yaru derawere ufisu.

17 Yanu dera uwarama yanu neno uba yawotaitaba emaba gifena da uawete emanu iba sina nauawe. Duburo emana Godibai emanu gaukara nesia we ma boroyafitaitaba iba awona ya kobererau yawotaita. Emaba gifena da ufoitana yaru uteda ya kobererau yawofitaita. Gifena ufoitana neno siosa bobo ya siosawere yawofitaita.

Gurigurina ya durua ueta

18 Godibai yaba ainewaure guriguri utebeawe. Yanu nenoro imueta kobererauba neno siosa utawa utaisite yanu unu kobererau torowa ufene utaisi. 19 Nanu ununa yaini naini sau atafene Godibai naba bunawere guriguri ufoe watane. 20 Yesu Keriso Dana yaba uite Danu ononoma i me ibene ibene ibeta unuro ue mataneta ma kimu uiba Godima Dawa uietaroma nono ma uyarite i mamoenu Dera Yawoeta Amara we odi. 21 Nanu ununa i wesarau ueta Godima yaba Danu kobere imueta mafite ya ue bou ufiro Danu unu nesia ufoe watane. Godima Yesu Kerisonu ifuro yanu neno ubarero Danu unu ufie watane. Ya nesia Yesu Kerisonu ifu me ibene ibene we ma derawere uteibene iba watane. Nanu sina ido.

Dubu sina

22 Naiyemutu, nanu nui sina wemaro nauawe. Nanu owawa ewado yafawere meba nanu iba sinaini ma kimu ueta sina eregou uawe. 23 I dibura yawoeta uwarama Timoti ma uregari utaro Timotima dibura ekodite ani. Nanu unu i sina naufoe iba watane. Timotima nabai sau fafisuna dawaini naini yabai anibute ya efutu.

24 Nanu ario sina yanu dera yawoeta uwaraini Godinu naueta uwaraini ema nesiaba wiawe. I Itaria orofa naueta uwara nesia emanu ario sina yaba waita.

25 Godima ya kobererau durua ufie watane. Nanu sina ido me sininu.

Copyright information for `YRB