Hebrews 4

Godinu uwaranu imoieta

Godima we bou uteda wei enanari awona eno wasu, Nabai arawete imoiawe eno wasu. Godima yana siosawere wiosoro Dawabai anawa uotote imoitawa uotoba iyafote rorowarau uegou ufoe watane. Bodere emana Godinu kobere sina nauta ya enanari nausi. I uwarama Godinu kobere sina nautaro ima ema durua utawa ui. Aneba? Emana nauteda emanu naueta Godibai odawa utaba i kobere sinama ema durua utawa ui. Ya awona nautaisi uwara, yanu naueta Godibai odaisiba yana Dawabai ane imoitaisi. Godima eno wei, yanu babamutuba,

  • Nana ibo uteda emaba we, emana Nabai daido da fare imoifitaita we,
Dana eno wei. Godima ureini nasinini ubu utebi i kowaro Danu gaukara ue me sinite i sina ido eno wei.
Godinu bukaro i kowa seweninu sina edono ibinu, Godima gaukara utebe ekodite kowa seweniro imoi, eno ibinu. Godinu bukaroma i sinaba nono eno wasu, emana Nabai da fafitate Naini uruama da imoifitaita eno wasu. Godinu kobere sina botai nautebita uwarama emanu naueta Godibai odawa utate iba Godibai ane imoitawa utaba nono awonana ana anama Godibai imoifitae utaitana ane imoitaita. Imue eawe. Godima mui kowa odite nono mui kowa awonaini enanari odasu. Deiwidi dana Godinu sina eno wei,

  • awona yaba nui watane. Danu sina naufoitana Dawaba gifena da uawe,
eno wei. I sina nana auboko owawa ue ode.

Mui Isaraero amara Josua dana i uwara durua ufiro i uwarama Godibai ane imoieta kowa odiba i odoro ane imoifitarona Godima emaba mui imoieta kowa da webie. I sinanu ubina edono, Godima nesia ubu ue me sinite ido imoi. Enanari yanu ununa Dawabai imoifene ufeisina Dawabai ane imoifeisi. 10 Anama Godibai imoitasuna Godima imoiteda Danu gaukara ekodi enanari i amarama danu gaukara ekodasu. 11 Enoba ya nesia Godibai ane imoie efene watane. Emana gifena utebita i ari uoisite Godibai anawa uoisiba eno da ufene watane.

12 Godi Dawa me ibeda bunawere utasu enanari Danu sina bunawere utasu. Godinu sinana awe derawere oini derena nio sadei bobo ba kaiya ari. I kaiyana awerogo nono Godinu sina awe derawere. I sinama kaiya ari emenu neno baka tai umanono utasute siruru tai umanono utasute emenu nenoma imuetaini unu uetaini nesia iwata uteda ma boroyarasu. 13 Ya Godibai ane ane ma fearawa utaisiro Dana nesia erasu. Dana i orofa atata nasiniro ibinita ememetu nesia erasu. Ya nesia Dawabai ane yanu ueta sineta nesia webeisi.

Yesuna yanu dera fuyo oeta Amara

14 Enoba yanu Dera fuyo ode sina weta Amara, Godinu Amara Yesu, Dana Godinu kobere me ibeta orofaro aniba yanu naueta ma kimu ufete inare kimu ufene iba watane. 15 Yanu dera fuyo ode sina weta Amara Dawa iwata yaini naini ya nesia buna meba ya durua utasu. Seitanima danu siosawere imueta yabai odasu enanari yanu dera fuyo ode sina weta Amarabai siosawere imueta nesia odiro Dana siosawere utawa uiba Dawa seitaninu siosawere imueta iwata uteda ya durua utasu. 16 Enoba da iya uyafete yanu imueta ma kimu ufete Godinu kobere durua ueta yaure yawoetanu orofaro anibeisi. Iro anibeisina Godima yaba neno arama uteda durua ufiro siosawere da ufete me ane ibeibeisi.

Copyright information for `YRB